Cervantes, compañero de los valencianos en Lepanto

¿Por qué Cervantes, en sus obras, respetó siempre a los valencianos? Y el novelista, como es sabido, fue sarcástico con todos los pueblos de España (los vascos y catalanes, sin ir más lejos, fueron simbolizados respectivamente por el vizcaíno ignorante y por el bandolero Guinart, generoso con lo robado previamente) ¿A qué se debió, por tanto, el aprecio cervantino a los valencianos? La respuesta sería obvia si algunos biógrafos (Andrés Trapiello, Martí de Riques, Jean Canavaggio…) no hubieran soslayado la relación del escritor con nuestros antepasados.

Así, pocos recuerdan que Cervantes estuvo enrolado en la compañía de Diego de Urbina, formada en la ciudad de Valencia en 1571 con soldados valencianos como Melchior, vellutero de Valencia; Martín Cubells, vecino de Valencia; Joan Guerola, Joan Bautista Vilanova, etc. El contingente, con efectivos que superaban el centenar de hombres “se embarcó en Vinaroz del dicho Reyno de Valencia”, iniciando la aventura que acabaría en Lepanto. En teoría, Cervantes se encontraba en Roma sirviendo al cardenal Aquaviva, pero sabemos que la compañía desembarca en Italia en julio de 1571 y, entre sus soldados se encuentra Rodrigo, hermano del escritor (quizá Miguel de Cervantes regresó a Valencia con el séquito del duque de Atri, y aquí se enroló con Urbina).

Els traches valencians del eixércit de WASHINGTON

Si volen saborejar l’artícul agarren un mapa de Nortamérica y, mentalment, viagen a la Guerra d’Independencia americana, del 1775 al 1783. Fiquen un dit en el cor dels actuals EEUU, per eixemple, en Kansas; y d’eixe puesto dasta’l Pacífic vorán terres del Imperi Espanyol; per la dreta, les del Imperi Inglés (no ‘anglés’). A vol de pardal (en perdó) podríem vórer el Condat de Valencia en Nou México y, en mig d’una polseguera, perseguint o fugint d’apaches, cheyennes y kiowes, les tropes de la Corona d’Espanya ahon els valencians seguíen parlant l’idioma propi. El millor eixemple es el d’aquell flare d’Alcudia de Carlet, Josep Marqués, que anava per collaos, foyes, clotaes y sequerols del Colorado per 1780. S’aventurera vida es conta en un manuscrit que trobí en la BNM, ahon també es parla d’atres valencians en l’Oest americá: “el soldado valenciano Cavanilles, entrando a batallar con los apaches, salió con una pierna quebrada de un balazo, y hoy día anda con una pata de palo" (Bib.Nac. Madrid, Ms. 5695, Xalisco, 1782, f. 132). En terres apaches era acompanyat de soldats y un franciscá, Garrigós, autor del manuscrit. Este anotava tot, dasta lo dit en valenciá, com: "Pepe, donam el chic" (f. 58), y sa corresponent traducció al espanyol: "Joseph, dame el chico" (id.). "esta fadrina yo la vullc" (f. 58); “Chusep, preno com vullgues que ya no puch més” (f.78) “Chic, porta sucre esponchat” (f.78).

Estat i nacio: La falsa polemica

1

He sigut un fidel espectador –com tots– de la polemica suscitada a nivell nacional a partir de la modificacio dels estatuts d’autonomia, i la inclusio en els mateixos del terme “nacio” o “realitat nacional”.

L’us partidista empleat tant pels partits majoritaris, com per determinats mijos de comunicacio, afins als uns i als atres, ha distorsionat des del meu punt de vista la realitat. Uns perque aduïxen que “desmembraria l’unitat nacional” i atres perque, darrere d’esta concessio, amaguen en realitat perpetuar-se en el poder.

Els dos sectors nos han volgut embolicar en una falsa polemica ya que, si nos atenem a la definicio de nacionalitat que aporta el diccionari de l’Academia –“la condicio o caracter peculiar dels pobles i individus d’una nacio”–, ningu s’esgarraria les vestidures.

És imprescindible assimilar la definicio completa i precisa per a no caure en errors o manipulacions, ya que la bondat o maldat de la mateixa no depen del concepte, sino dels fins o usos que es pretenguen donar a la mateixa.

La Repoblacio de Castello

1

No se sap el dia de la rendicio del castell de Castello, segurament va ser entre agost i novembre de 1233. De tota la Plana, nomes dos pobles se van sometre per les armes, Burriana i Almassora, dels que expresament diu la Cronica de Jaume I, que van eixir els seus habitants. Tambe diu que van ser respetats en els seus bens els moros de Uxo, Nules i Castello. En 1243 Jaume I establix que ningu judeu dels seus regnes, perguen res al ser batejats. Al sublevar-se Alhazarc en 1247, se produix l’expulsio d’alguns moros en la zona de la Plana.

Vicens Vives prenent datos (del Soguejament) de 1272 dona una proporcio de 30.000 cristians per 200.000 moros en el Regne de Valencia. A. Ubieto diu que en la conquesta i posterior repoblacio, el numero de habitants no va aumentar mes d’un 5%.

El 8 de setembre de 1251 Jaume I, estant en Lleida, autorisa a Ximen Perez de Arenos per a que els habitants del castell baixen al pla. Un treball de Betí “Orígenes de Castellón“, dona com a hipotesis, l’alqueria de Benarabe com primer emplaçament en el pla, de la vila de Castello.

Segons el Llibre del Repartiment els heretats cristians que van repoblar Castello van ser uns trenta, que multiplicats per 3’5 de mija familiar ascendix a 105 habitants, mes els anteriors pobladors d’estes terres.

Curiositats històriques castellonenques (i IV)

1

Extracte del llibre “Efemèrides i curiositats valencianes” original d'Antoni Ruiz Negre

********

    (Continuació)

Any mes dia

1850  09  14  Una gran tormenta sobre el barranc de Bellver, entre Oropesa i Benicàssim, arrossegà fins a la mar el coche correu que venia de Barcelona, morint viagers i conductors.

1859  04  01  En el Cap d'Oropesa s'instala un far catadióptric de tercer orde, en llum blanca, variada en llampades de tres en tres segons; l'altura del foc de llum és de vintidós metros, i l'alcanç de quinze milles.

1859  12  30  En la major de les illes Columbretes, a cent vintihuit metros de la vora, s'allumena per primera vegada un far catadióptric de primer orde, en llum blanca i fixa; l'altura del foc és de cinquantahuit metros, i l'alcanç de vint milles marítimes.

1860  07  18  En el Desert de les Palmes es reunix una comissió de l'observatori astronòmic de Madrit, una atra de Portugal, el duc de Montpensier, i el pare Sechi, célebre astrònom, per a observar l'eclipse total de sol.

1861  01  02  El llogaret de Villatorcas és agregat a la jurisdicció de Sogorp, per una Real Orde, suprimint l'ajuntament independent que fins ad eixe moment l'administrava.

Una debatida cuestión

1

CONCEPTO E INTERPRETACIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

Bajo el pretexto de la existencia de un nacionalismo español se pretende justificar los excesos de un soberanismo independentista catalán, de un radicalismo abertzale vasco y de otros incipientes movimientos secesionistas del Estado Español atacando al patriotismo constitucionalista de 1978 y subvirtiendo los principios que indujeron a redactar esta Carta Magna consensuada que representa la filosofía de la transición.

En el transcurso del tiempo se han hecho diversas interpretaciones de la Historia de España. La que más literatura ha suscitado ha sido la polémica originada por dos grandes personalidades de la cultura española: Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz.

El profesor Américo Castro fue discípulo de Ramón Menéndez Pidal y de Giner de los Ríos, catedrático de Historia de la Lengua Española en la Universidad madrileña (1915) y autor de obras tan significativa como España en su Historia (1948) y Realidad histórica de España (1954), en cuyas publicaciones trasluce el concepto que tiene de la interpretación de la historia de España.

Curiositats històriques castellonenques (III)

1

 

Extracte del llibre “Efemèrides i curiositats valencianes” original d'Antoni Ruiz Negre

 

********

(Continuació)

Any mes dia

1700  07  05  El Consell de Castelló pren l'acort de que en els soterrars de les autoritats, toquen les campanes en la mateixa forma que es verifica en els soterrars de capellans, excepte el cimbolet.

1716  02  02  Al costat del “Fadrí”, en la plaça Major de Castelló, s'escomença a construir la Casa de les Ànimes, en despulles de l'antiga abadia. Té com a finalitat, en les rendes obteses, sufragar la salvació de les ànimes dels veïns morts en la Vila.

1727  05  01  Don Buenaventura Jiménez de Urraca y Abarca de Bolca, comte de Aranda, que havia estudiat en atenció els vintiquatre forns de cànters que treballaven en l'Alcora, obri una fàbrica de ceràmica en la localitat, que baix la seua direcció serà eixemple de ceramistes en el futur.

1746  05  08  El Consell de Castelló considera que, estant les antigues Ordenances escrites en valencià, és del cas es traduïxquen al castellà, comissionant per a tal assunt a l'Escrivà de l'Ajuntament, don Luis Castell.

Lo que el mundo le debe a España

1

Luis Suárez (Gijón, 1924) es académico de la Historia de Madrid, correspondiente de la Academia de las Buenas letras de Barcelona a propuesta de Jaime Vicens Vives y Ferran Soldevilla, y académico de mérito de la de Lisboa. Es especialista de la baja Edad Media, aunque ha dirigido también su atención a otras épocas y a distintos temas relacionados con la interpretación de la Historia, entre ellos los Trastámara, los reyes Católicos y los judíos en España. En Ariel ha publicado, entre otros títulos, Fernando el Católico, Isabel I, reina, Los judíos, Franco y Don Juan.

En la presentación del libro “Lo que el mundo le debe a España” comienza escribiendo “Europa es el resultado de las interrelaciones entre cinco ámbitos culturales que se expresan por medio de los grandes idiomas -español, francés, inglés, alemán e italiano- y que son independientes de las estructuras políticas, cambiantes en el tiempo. Debe haber, por ello, una muestra de aprecio y gratitud para todas ellas ya que en definitiva con sus aportaciones logran el beneficio del conjunto. La ciencia humana alemana, o su música, el teatro británico, la ópera italiana o el academicismo francés tienen, para nosotros los españoles, valor absoluto.”

Curiositats històriques castellonenques (II)

1

Extracte del llibre “Efemèrides i curiositats valencianes” original d'Antoni Ruiz Negre

(Continuació)          

 Any mes dia

1401  08  20  El rei Martí I convoca a les Corts de Valéncia en Sogorp, les quals se traslladaran a Valéncia, a on conclouran el 28 de setembre de 1403, per a acabar en les bandositats que assolen el regne, a càrrec de les famílies dels Centelles i els Soler.

1404  04  28  El rei ordena a Mossén Jaume Castella presentar-se davant de la Balia General, en tots els documents i títuls que tinga sobre l'arrendament de rendes i drets reals de la Vila de Burriana, puix que ha dispost que estos siguen tornats al Patrimoni Real.

1406  12  20  S'ordena als Bales locals del Regne de Valéncia que sos veïns s'abastixquen de sal de la Vila de Burriana, recordant l'obligació que tots tenen de no comprar sal de qualsevol atre lloc, en l'advertència de que “qui no ho faça se li multarà en dèu florins, i pèrdua de la béstia en la qual la transporte”.

1407  01  01  El Rei Martí l’Humà que havia segut fundador de la Cartoixa de Vall del Christ, per a dotar-la de rendes, dona a la mateixa les viles d’Alcubles i Altura.

Curiositats històriques castellonenques (I)

1
Extracte del llibre “Efemèrides i curiositats valencianes”
original d'Antoni Ruiz Negre​​​​

Any mes dia

1210  03  06  Pere II d'Aragó fa donació a la Orde de Sant Joan de l'Hospital, per a quan es guanyaren als moros, de totes les mesquites de Burriana i son terme, en les seues possessions i drets, concedint-los que pogueren edificar iglésies i oratoris, rebent la donació el gran mestre de la orde, Ximeno de Lavata.

1213  05  22  Per a quan ixquera del poder dels sarraïns, el rei Pere II d'Aragó, dona al mestre dels templaris, Fra Guillem Gatell i als seus frares i successors, el castell de Culla.

1219  11  02  El rei Jaume I fa donació a Leonart i Joan d'Ager, de Lérida, de les alqueries de Carabana en el terme de Burriana, en els llogarets de Alcaramit, Alcaula, Binamifey, Binalchayteni, Alcosayba, Benixoula i Caria, quan foren guanyats als moros.

El Partido Republicano de Castellón (1868-1936)

3.1.2.4.       ANTICATALANISMO.

"El catalanismo es una solución actual para Cataluña; representa una fuerza cuyo punto de aplicación está en Madrid y que pretende y logra que todas las regiones de España sean feudatarias de Cataluña. Al grito de vixca Cataluña bien podría añadir aunque se muera de hambre y de miseria el resto de la nación" (1).

Esta apreciación subjetiva, quizás un tanto injusta y hasta demagógica, si cabe, procede de un hombre cualificado del PR-CS, integrado en el sector federal, amigo personal de don Fernando Gasset, y de reconocido prestigio en Castellón como médico: el doctor Vicente Gea. Pero es la manifestación de una opinión y de una actitud generalizada en el PR-CS. Las raices de este anticatalanismo, que por otra tampoco era exclusivo del PR-CS, procedían de dos hechos evidentes:

a)      la ambigüedad y la confusión en unos casos y la certeza en otros, del catalanismo respecto a la unidad de España.

b)      el recelo y el temor hacia la expansión del catalanismo cultural, político, e incluso económico, en Valencia. Como manifestaba Alvaro Pascual Leone, el diputado radical por Castellón, con motivo del Estatuto de Autonomía:

Exaltacio del Peno front a la Real Senyera

1

Si totes les veus i documents convergixen en que el Peno de la Conquesta es fals, com publicarem en LP, 9/10/08-9/10/09 (segurament l’orige mes llogic sería el que manifesta Garcia Moya: Que fora un trofeu dels guerrers de l’Unio en el sigle XIV, quan ya Pere II utilisa a sovint les banderes i penons en quatre barres), ¿per que i quan conseguix protagonisme el Peno en determinats sectors del poble valencià, dasta el punt de no importar-los fer el major del ridiculs demanant el seu reconeiximent oficial?

Un dels majors experts que ha investigat l’historia de la Real Senyera, junt a García Moya o Fermín Juanto Manrique es l’historiador Antoni Atienza, el qual nos aclarix algunes senyes: En 1838 se celebrà novament el Centenari de la Conquesta de Valencia. Llavors, les autoritats valencianes, d’ideologia lliberal, descobriren una vella bandera conservada en el Monasteri de Sant Vicent de la Roqueta, recentment exclaustrat. Cregueren vore en ella la bandera de Jaume I, i li donaren més importancia que a la Real Senyera. Els lliberals pretenien trencar radicalment en el passat, i eixe passat incloïa a la Senyera. Per tant, durant les festes d’eixe any, l’estandart conegut des de llavors com el «Peno de la Conquesta», fon exaltat.

¡Ay, Mallorca, Mallorca!

1

Os llaman “Les Illes”, a palo seco, como si fuerais miserables ínsulas de hierbajos e iguanas, y dad gracias de que no os rebautizan con nombres como Islas Tortugas o el de aquella “Isla de mal de vientre” que citaba Haedo en 1612 (Topographia de Argel, f. 89); y lo de tortugas podría ser, por la abúndancia que teníais. En 1491, por orden real se remitían a Valencia más de cien ejemplares, aunque también es cierto que muchas perdices que pueblan Mallorca son de origen valenciano: “El 11 de marzo de 1315 ordenó el rey que se trajesen de Valencia muchas perdices y se las soltara en el campo de Valldemosa y Sóller, prohibiendo con severas penas que fueran cazadas o maltratadas.” Pero nuestras tierras no se llaman Islas Tortugas ni País de las Perdices, sino Reinos de Valencia y Mallorca.

Lluís Companys: El indulto de un genocida

1

¿Qué pensaríais si el gobierno alemán rechazara y condenara el juicio a los jerarcas nazis en Nüremberg? Una indecencia similar ha perpetrado el Gobierno español en el Consejo de Ministros celebrado ayer día 21 de diciembre en Barcelona. El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración en la que rechaza y condena el consejo de guerra que en 1940 condenó a muerte al presidente de la Generalitat Lluís Companys. En dicha declaración, el ejecutivo proclama, además, su reconocimiento y la restitución de la dignidad de Companys como presidente de la Generalitat.

Es sintomático que, Lluís Companys, uno de los mayores genocidas de la Guerra Civil española, sea el principal estandarte del independentismo catalán. La vileza de estos fanáticos neo-supremacistas no puede ser mayor: le dedican calles, que les niegan a sus víctimas; al destructor de gran parte del patrimonio catalán le dedican un estadio olímpico; al que quiso eliminar la iglesia católica en Cataluña, ordenando la quema de iglesias y el asesinato de muchos religiosos, una banda de separatistas ignorantes lo propone para su canonización por la misma iglesia que él quiso exterminar. No pueden, ni deben convertir en presidente mártir, al presidente que más mártires generó en la historia de Cataluña.

La Declaracio Valencianista de 1918

El 9 d’Octubre i la Declaracio Valencianista de 1918

El 9 d’Octubre es la festa dels valencians. Es el dia en que commemorem el naiximent del regne cristia de Valencia. Un regne independent de qualsevol atre; aixina el va crear Jaume I, dotant-lo dels instruments necessaris per a l’autogovern, descollant el que fon la nostra Carta Magna: els Furs.

Pero sent com es un dia en el qual manifestem l’orgull de poble, de ser i sentir-nos valencians, no podem ni deben deixar al marge de lo festiu lo reivindicatiu.

Enguany celebrem el 100 aniversari de la Declaracio Valencianista. En 1918 un grup de intelectuals valencians de diverses ideologies, en un gran eixercici d’amor a la seua terra i a la seua gent, aparcaren les seues diferencies pel be comu: enaltir l’identitat valenciana i fer valdre els drets que com a poble se nos havien arrebatat.

La Declaracio obri les portes a la regeneracio valencianista, ya iniciada, en la Renaixença Valenciana, i propicià tot un conjunt d’accions que influiren directament en la creacio de proyectes politics i socials.

Franco, la historia frente a la memoria (y IV): Los mitos del Valle de los Caídos

Vimos en el primer capítulo la voluntad, nada reconciliadora de la izquierda española, de exhumar a Franco y de imponer, al más puro estilo estalinista, un nuevo relato histórico de la Guerra Civil Española diseñado por  una “Comisión de la Verdad”, sancionando con fuertes multas e incluso prisión a quien discrepe de sus conclusiones.

En el segundo capítulo se denunció la indecencia y fuerte ideologización de una legión de mal llamados historiadores que, sin investigación seria alguna, han entrado en una escalada de cifras de represaliados por el bando Nacional, a la vez que reducen las que realizó el bando Republicano. Para desenmascararles, me serví de una serie de historiadores que han estudiado, a nivel provincial o autonómico, los fallecimientos durante la guerra en los registros civiles de las poblaciones, y que certifican la veracidad de dichas cifras con listados de las víctimas. Al cruzar estos datos provinciales con los que proporcionó Ramón Salas Larrazábal, se puede concluir que los datos que proporciona este se encuentran muy próximos de la verdad.

Franco, la historia frente a la memoria (III parte): La postguerra

1En el capítulo primero se discutió sobre la intención de políticos, tertulianos, pseudohistoriadores y periodistas  de construir un nuevo relato histórico basado en una “memoria” subjetiva, sectaria  y sin fundamento documental, pero sí en base a un irreconciliable rencor y deseos de revancha. Por ello, en lugar de pedir perdón por los desmanes realizados por sus antepasados, pretenden conseguir  una supuesta reconciliación y dignificación democrática desenterrando a Franco del Valle de los caídos y castigar con sanción económica o con cárcel a todo aquel que disienta de “su” verdad.

https://latribunadeespana.com/opinion/franco-la-historia-frente-a-la-memoria-1-parte

"La Traca" y el asesinato de Andrés Ivars

1Todo sigue igual bajo la óptica sesgada del progresismo parásito y acomodaticio: en el 36 sólo existía un territorio idílico y civilizado: el republicano. No fue así de simple. La manifiesta relación entre el semanario La Traca y los terribles acontecimientos del año 1936 en territorio valenciano, crimenes y torturas espeluznantes,  motivan que los dos artículos, publicados hace más de una década en el Diario de Valencia, se reproduzcan juntos en 2015.

 

La tragicómica La Traca

(Diario de Valencia, 16 de marzo de 2003)

Señera de dos barras del Tratat d'Almirra, los blaveros y Sentandreu (y V)

paris1
Este pergamino de fines del 1300, conservado en la Biblioteca Nacional de París, desmiente la literatura fantástica vomitada para negar antigüedad a la franja azul (en el original se aprecia mejor el azul del mar y la enseña). En este propósito no hubo límites, desde la táctica de benévolos y paternales párrafos que atribuían la franja a un error involuntario de los valencianos decimonónicos, hasta la hiriente virulencia de los catalanistas que trataban de desprestigiarla mediante disparates, como asociar su origen al azul falangista. Todo el citado montaje se derrumba gracias al aprecio que los reyes de Francia sentían hacia estas obras, y las medidas que tomaron para su conservación a partir de 1368, año en que fue creada la Bibliotèque Royale por deseo de Charles V. En el pergamino se constata la presencia de dos barras coronadas sobre azul en la época más pujante de la historia valenciana (Biblioteca Nacional de París, Dep. de Manuscritos; sig. Res. Ge. B. 8268)

Y volvemos a la Real Señera coronada sobre azul y su primera imagen pintada

Como decía, en la década de los 80 visité archivos y bibliotecas por España, Francia, Italia y Portugal, donde tenían documentación sobre la enseña. La del pergamino de París era la que me provocó más emoción. Inédita, nadie había dicho una palabra sobre ella y, aún menos, reproducido para que el pueblo comprobara que el fondo azul de la corona no era un añadido de algún funcionario madrileño de la administración decimonónica o —como divulgaban los progres del 1970—, un símbolo falangista. Igual que sucedió con la leyenda castellana de la barras, la imagen de esta Real Señera la han reproducido sin citar quien la descubrió; y, la verdad, no tiene ninguna gracia que uno se subvencione de su bolsillo viajes, hoteles y demás gastos para que otro, en su casa, se apropie de lo ajeno. Mi intenció era que nosotros, los valencianos, tuviéramos argumentos científicos, y no folclóricos, para desmentir la aplastante producción de libros, revistas y panfletos donde se repite lo adoctrinado por Joan Fuster y Pere Mª Orts sobre la señera.

No es casual que este testimonio se custodie en París. Si estuviera en España quizá el azul habría mutado, milagrosamente, en negro. La joya se conservaba en el santuario humanístico de la Bibliothèque Royale que, en 1368, ordenó instalar Charles V en una torre del Louvre. A esta colección áulica, que más tarde generaría la actual Biblioteca Nacional de París, vino a parar el pergamino que contiene la primera representación de nuestra Senyera Real coronada sobre azul. Especialistas como el italiano Almagia, el francés Destombes o el español Rey Pastor apuntaron fechas entre el 1400 y 1410, pero todo sugiere que sería del 1380 o 90, al ostentar aún las dos barras de la primitiva señal real. El manuscrito contiene topónimos valencianos e informa de las banderas de Portugal, Castilla y León, Inglaterra, Imperio Germánico y Reino de Valencia. No eran enseñas municipales, como dicen los anexionistas. Precisamente las dos últimas, la alemana y la valenciana, han resistido mejor en su cromatismo el paso de los siglos.

Señera de dos barras del Tratat d'Almirra, los blaveros y Sentandreu (IV)

La curiosidad me impulsó a viajar en busca de documentación sobre la señera que, según Fuster y Pere Mª Orts, habría sufrido el incremento del azul por parte de ignorantes ediles en tiempos modernos. Lo hallado fue sorprendente. Procedentes de colecciones reales y de la nobleza europea se conservaban imágenes de las antiguas señeras valencianas. En el mundo del lepisma saccharina, entre incunables y manuscritos, me percaté de otros engaños de los expansionistas, como la historia catalana de la barras de sangre de Wifredo el Velloso. El cuento era repetido por anexionistas que lavaban el cerebro a los niños valencianos. Casualmente, analizando un incunable descubrí que era copia de una leyenda castellana referida a la toma de Córdoba, en 1236.

La noticia, publicada en prensa de Alicante, Valencia, Zaragoza y Burgos, fue silenciada en la de Madrid y Barcelona. Fue el 11 de julio de 1989, en el diario Información, donde se dio a conocer. Diez años más tarde, en el 2000, Martí de Riquer se atribuía el descubrimiento y, en Llegendes històriques catalanes (Barcelona, 2000), repetía lo publicado por mí en prensa y en el Tratado de la Real Señera (Valencia, 1993)

Señera de dos barras del Tratat d'Almirra, los blaveros y Sentandreu (III)

El deporte progresista del desprecio al blavero

En San Juan de Alicante, cuando yo tenía el pelo negro en 1985, un engreído director de oficina bancaria que se dedicaba al arte de Luís Candelas, me dijo: 'Yo puedo perder mi prestigio si me ven con usted por la calle”. Nos dirigíamos a la exposición sobre la Real Señera organizada por mis alumnos. El hombre conocía las reglas del juego: él podía robar y repartir migajas en subvenciones a catalanistas, siendo respetado; ahora bien, si cedía una sala de la entidad a un blavero ¡puf, la que se podía armar! De hecho, salimos en El Temps de Eliseu Climent y lograron que la exposición no se celebrara en varios pueblos de la provincia de Alicante (Hubo una periodista independiente, Mercedes Pérez Ruzafa, que arriesgó su carrera al publicar en Información planas enteras sobre esta exposición. Siempre la recordaré agradecido).

Señera de dos barras del Tratat d'Almirra, los blaveros y Sentandreu (II)

Aunque invisibles para los ideólogos del Camp de Mirra, hay imágenes de Jaime I en fechas cercanas al Tratat d'Almirra en 1244 y, lo más interesante, con la heráldica de dos barras que exhibía el monarca en actos solemnes. Al ser códices ejecutados bajo la observación de los reyes, si en el Camp de Mirra existiera voluntad de respetar la realidad documental, las dos barras del siglo XIII debieran reflejarse en la indumentaria de Jaume I; pero las intenciones, lamentablemente, son políticas y no culturales.

En las miniaturas de las Cantigas aparece el retrato de Jaume I, obra coetánea del monarca, realizada por deseo de Alfonso el Sabio, el mismo que firmó el Tratat d'Almirra junto a Jaume I, que acabaría siendo su suegro. El rey castellano supervisó personalmente la realización del manuscrito, datado hacia el 1260, y el autor del códice fue fidedigno en la plasmación heráldica del conquistador: dos barras, aunque en grandes banderolas o vestidos de los escuderos se observen desde tres a veinte barras, efecto del mismo horror vacui que hacía repetir castillos y leones en superficies semejantes.

Un tren para Coimbra

1.- Antonio de Oliveira Salazar. Doctor en Economía Política. Catedrático de la Universidad de Coimbra, la segunda Universidad más antigua de Europa. En el año 1926 fue nombrado ministro de Finanzas. Con este motivo exigió al presidente de la República portuguesa las necesarias garantías para aplicar su programa económico a la maltrecha economía. En el supuesto de que el Presidente no aceptara su programa “se volvería a su Cátedra de Coimbra en el primer tren que saliese”. La frase hizo fortuna en los ambientes políticos. Suele aplicarse en los casos de ciertos nombramientos políticos donde los candidatos, por su situación profesional y personal, en cualquier momento, pueden abandonar la actividad política sin que ello les suponga ningún tipo de lesión personal o familiar. En una palabra, sus espaldas económicamente están bien cubiertas y sin agujeros lesivos.

14 de Abril de 1931

¡SALUD Y REPÚBLICA!, PERO ESPAÑA ENFERMÓ

Es cierto que España ya no gozaba de buena salud. El Rey Alfonso XIII se había vinculado totalmente con la Dictadura de Primo de Rivera. Dictadura que cayó el 28 de Enero de 1930, porque a pesar de que había conseguido terminar con la guerra en Marruecos y quitarnos la espina del Desastre de Annual con el Desembarco de Alhucemas; de que había modernizado España creando infraestructuras de comunicación e hídricas con un Plan Hidrológico Nacional y que había hecho mejorar sustancialmente  la economía de España y de los españoles, el pueblo, pero sobre todo los políticos no perdonaban la falta de juego democrático. Por lo que la presión de la oposición política unido a alguna conspiración militar y al agravamiento de la diabetes del dictador, que le llevó a la tumba poco después de dejar el poder, hicieron que Primo de Rivera presentase su dimisión. El Rey totalmente desprestigiado, en un intento de regresar a la normalidad constitucional, nombró al General Dámaso Berenguer como Jefe del nuevo gobierno. El General Berenguer quiso devolver a la Corona su autoridad moral desvinculándola de la dictadura. Días después disuelve la Asamblea Nacional y los partidos empiezan a operar con total libertad. Berenguer diseña un calendario para la normalidad democrática poniendo fecha a unas elecciones municipales y otras generales para Congreso y Cortes, pero la sublevación contra el Rey ya se estaba gestando.

Felipe V, un buen rey denostado por el victimismo separatista actual

tratado senyera

Tal día como hoy en 1683 nace Felipe V, el primer borbón español.

Mi esperanza de ver alguna vez una España unida, donde todos los españoles, de verdad seamos iguales  y nos rijamos por las mismas leyes, sin las desigualdades que genera el carísimo  Estado de las Autonomías, hace que este Rey, que terminó con la caótica España de los fueros y que hoy manipulan a su conveniencia las aspiraciones nacionalistas, que surgen por todos los territorios españoles, me resulte positivo para la historia de España, y todo ello a pesar de la sangre derramada en la guerra de Sucesión, de la que no fue responsable, ya que el verdadero heredero del Reino de España era él, por así haberlo deseado en testamento el fallecido Carlos II.

Curiosamente, también de forma interesada, los hay que marcan el nacimiento de España en su reinado, pretendiendo unas independencias territoriales que jamás existieron, ya que los Austrias eran, se quiera o no Reyes de España. De una España Foral, con leyes propias en cada territorio foral, pero con un Reino único, unas finanzas de la Corona a la que contribuían todos los territorios y un ejército único.

La CEDA gana las elecciones generales de 1933: ¿Por qué no gobernó?

El 19 de noviembre de 1933, en España durante la Segunda República, se celebraron elecciones generales. Con el desprestigio del gobierno y tras la disolución de la coalición republicano-socialista que había sustentado al gobierno de Manuel Azaña, el presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora decidió la disolución de las Cortes elegidas en junio de 1931 y convocar elecciones generales. Una de las características más importante de estas elecciones es que por primera vez votaban las mujeres (Sufragio Universal). La victoria fue en primera ronda para el partido de José María Gil Robles, CEDA, de tendencia derechista. La segunda, el 3 de diciembre, refrendaría el triunfo de las derechas. ¿Pero si ganó la CEDA, por qué no gobernó? 

En poco más de dos años se había producido un vuelco impresionante en el panorama político español. De un triunfo aplastante de las izquierdas y de los partidos republicanos en 1931 a un triunfo igual de aplastante de un partido no republicano y de derechas. El centro derecha obtuvo más de cinco millones de votos, mientras la izquierda recibía tres. La extrema derecha quedaba en 770.000, y los grupos comunistas en casi 200.000. El partido de Azaña bajó de 26 diputados a 6, y el propio Azaña no osó presentarse por su partido y por Madrid, sino que lo hizo por Bilbao en la candidatura de su amigo Prieto, pues de otro modo habría perdido el escaño, con toda probabilidad.

Vacuna contra el virus independentista

LA EXPASIÓN DEL INDEPENDENTISMO: “PAÏSOS CATALANS”

Tolerancia, Convivencia y Conocimiento son tres de los posibles antídotos contra el virus separatista que nos llega a los valencianos desde el Norte con la mutación denominada “països catalans” y que ha infectado ya a parte de la población. Ha llegado en forma de opción política y ya se ha instalado en algunas instituciones de nuestra comunidad, para desde las mismas empezar a controlar la educación y los medios de comunicación públicos (por eso están tan interesados en resucitar a Canal 9).  Se trata de un virus muy contagioso y peligroso, porque siendo xenófobo, intolerante y despótico, viene disfrazado de “Democracia” y “Libertad”. Sus vectores de contagio son la manipulación de la historia cargada de victimismo (España nos maltrata y siempre nos ha maltratado) y la lengua como principal elemento diferencial con el resto de españoles. La vacuna pues para que el virus no nos afecte es el conocimiento de la historia. 

El Mayflower, símbolo de la democracia moderna

TAL DIA COMO HOY 9 DE NOVIEMBRE DE 1620 - frente a las costas de Cape Cod (Massachusetts), los peregrinos a bordo del barco Mayflower ven tierra.

¿Cuál es el antecedente real de nuestras actuales democracias?, ¿la democracia Ateniense?, ¿la República Romana?, ¿la Revolución Francesa?, ¿o el humanismo Cristiano de los puritanos del Mayflower?.

La democracia Ateniense fue el único experimento de democracia directa, donde la gente no elige a representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la legislación y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. Es un modelo hoy en dia totalmente utópico y de hecho se circunscribía a ciudades estado.

La República Romana con instituciones como el Senado que nombraba y controlaba a la Magistratura que ostentaban dos cónsules y que incluso tenía asambleas populares, en realidad era un régimen aristocrático donde unas cuarenta gens; los patricios, es decir los descendientes de las familias más antiguas de Roma ostentaban el poder.

Los fusilamientos de Paracuellos

EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1936 DIO COMIENZO LA MAYOR MASACRE DE LA GUERRA CIVIL LOS FUSILAMIENTOS DE PARACUELLOS

El nombre de Paracuellos del Jarama ha quedado ligado para siempre a la mayor matanza perpetrada en la guerra civil española.

La izquierda actual está muy interesada en mostrarnos un bando republicano, bueno, democrático y  legal, que puso las víctimas asesinadas por unos militares malos, golpistas, fascistas y crueles, y por tanto les gustaría borrar este episodio de la guerra civil española que aunque el más numeroso, por desgracia no fue un caso aislado, sino más bien lo habitual en la retaguardia de ambos bandos , y que en el caso del terror rojo son testigos de ello las 301 víctimas asesinadas en Castellón, las 126 asesinadas en mi ciudad Villarreal y hasta un total de 4240 personas con nombre y apellidos asesinados en toda la provincia y las 73297 en toda España según el historiador Ramón Salas Larrazabal.

El odio y la radicalidad infundida por políticos irresponsables como Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto o  Juan Negrín con aspiraciones a una revolución del proletariado siguiendo el modelo de Rusia, desembocó en una cruenta Guerra Civil donde los odios ideológicos se plasmaron en millares de asesinatos sin juicios, donde el único delito era la ideología política o las creencias religiosas.

La leyenda negra

CONQUISTA DE AMERICA: DESMONTANDO LA LEYENDA NEGRA

La llamada “Leyenda Negra”, la inventaron los enemigos de España, para dar una imagen diabólica de los españoles. Concretamente, podemos centrar su inicio en la guerra en los Países Bajos (1568) con Guillermo de Orange. Luego se incorporó a la Ilustración y más tarde, lo asumieron el liberalismo y la izquierda. Posteriormente, lo adoptaron los movimientos indigenistas. Y seguirá existiendo porque permite echarle la culpa a otro de las desdichas del presente. Es mucho más cómodo culpar a la Historia que asumir la propia responsabilidad.

Gaetà Huguet i Breva

Gaetà Huguet i Breva, gran patrici castellonenc

Castello de la Plana, novembre 2007*

L’home i el seu context

Gaetà Huguet i Breva va naixer en Castello de la Plana el 24 de juliol de 1848, en la plaça Vella nº 4, lloc a on es troba hui l’edifici del Mercat Central, junt a la plaça Major. Fill de Ramon Huguet Gimeno, vingue al mon en el sí d’una familia acomodada, dedicada al começ i propietaria de terres rustiques i urbanes, en una de les rendes mes importants de la provincia.

Continuar leyendo en PDF

La batalla de Las Navas de Tolosa: La unión hace la fuerza

Hace ochocientos años, el día dieciséis de julio del año mil doscientos doce, los reyes de Castilla, Aragón y Navarra, causaron una definitiva derrota a las tropas almohades mandadas por el temible Al-Nasir. Aquella victoria dejaba sentadas las bases que conducirían más tarde al final de la Reconquista. La liturgia romana dedicó desde entonces aquella fecha a la conmemoración de la fiesta de la Santa Cruz. Lo mismo, que en razón de la victoria de Lepanto sobre los turcos, fue introducida en las letanías del Santo Rosario, la invocación a la Señora como “Auxilio de los cristianos”.

En las fuerzas cristianas militaban las huestes de Alfonso VIII, rey de Castilla; de Pedro II de Aragón y de Sancho VII de Navarra, aquel rey de gran fortaleza y cuya estatura no envidiaría en nada a la de Pau Gasol. Con razón sus contemporáneos le llamaron Sancho el Fuerte.

El frustrado Cantón Federal de Castellón

Hace ciento cuarenta y dos años, el 26 de julio del año 1873, el general Arsenio Martínez Campos, al frente de sus soldados daba por vencido y terminado el llamado cantón federal de Castellón, proclamado al margen de la ley por nuestro legendario paisano Francisco González Chermá, tan sólo cinco días antes, al frente de 100 voluntarios, 2 compañías de carabineros y un regimiento de Infantería, venidos expresamente desde Valencia.

Quico Chales”, que regentaba un pequeño taller de zapatería situado en la calle Enmedio, heredado de su padre, era un republicano federal de la tendencia de los “intransigentes”, partidario de proclamar el sistema cantonal de “abajo arriba”, más acorde con la filosofía política sinalagmática. Ni el cantón ni el procedimiento de implantación estaban previstos en las entonces leyes vigentes. Chermá chocaba frontalmente con la Constitución de 1869 en cuyos artículos 110-112 establecía el sistema de reforma y en modo alguno se establecía el sistema federal que no pasó de ser un proyecto de República Federal redactado por Castelar, muy influenciado por la constitución de los Estados Unidos.

Valencia 1238: Mito y realidad

Es sabido que Jaime I hizo su entrada en la recién conquistada ciudad de Valencia el 9 de octubre de 1238, tras un asedio que duraba desde la Pascua, cuando los nobles convocados habían de presentarse en el lugar de El Puig de Enesa o de “Cebolla” (etimología popular del árabe Yuballa “montículo”), que desde aquellas fechas recibirá el nombre más entrañable de Puig de Santa María.

La capitulación de la ciudad de Valencia se firmó poco antes en Ruzafa, el día 28 de septiembre de 1238. Zayyan, último gobernador musulmán y nieto del legendario Ben Mardanis, llamado también rey Llop o Lobo por los cronistas cristianos, abandonó con sus incondicionales el alcázar de Valencia el 8 de octubre, según acredita el historiador de origen ondense Ibn al-Abbar, secretario o katib del propio Zayyan y presente en la rendición.

DIÓCESIS DE VALENCIA

Pero antes de que el rey pusiera el pie en Valencia ya habían sucedido muchas cosas. Me refiero, entre otras, a los actos de posesión que el obispo Jimeno de Albarracín (que actuaba en nombre del arzobispo de Toledo Rodrigo Jiménez de Rada) y Pere d´Albalat arzobispo de Tarragona, habían realizado en fechas anteriores para dejar constancia de sus derechos sobre las diócesis de Valencia.

Los dragones de cuera

Una de las páginas más oscuras y desconocidas de nuestra presencia en América del Norte es la de la línea de fuertes que protegieron nuestras fronteras en condiciones muy difíciles. Habitados por soldados duros, acostumbrados a las penalidades y al frecuente abandono en que la administración virreinal (no digamos de España) los tuvo, sostuvieron la presencia española desde finales del S. XVI hasta la caída de las colonias en el S. XIX.

Esta es la historia de esos fortines y la de los hombres que los construyeron, habitaron y defendieron; que vivieron y murieron en el más absoluto anonimato en las fronteras más lejanas de España.

Continúa leyendo en PDF