El Palau de la Música de Catalunya. SU ARTE Y SU TIEMPO

Introducción

Las siguientes páginas tratan de realizar un acercamiento a uno de los edificios más singulares de Barcelona desde una mirada que esperamos amplia. De por sí, la belleza del edificio es capaz de encandilar a cualquiera, o cuanto menos, a muchos. Pero en este texto no se intenta explicar simplemente las singularidades arquitectónicas y estéticas del monumento, sino que se hace hincapié en toda una serie de cuestiones, que lo muestran como el hito constructivo cumbre que aglutina toda la corriente cultural de la Barcelona y Cataluña del momento.

Para ello, se repasa los avances del catalanismo que catalizan en La Renaixença, los valores europeístas de la sociedad catalanista del momento, los hechos arquitectónicos que dieron una nueva definición a la Ciudad Condal, la figura (política y cultural) del arquitecto del edificio o la importancia y función de la música en el momento que se levantó el es, muy probablemente, uno de los edificios más maravillosos de toda Europa.

La Renaixença Catalana.

LA FILOLOGIA VALENCIANA (Discurs d'ingres a la Real Academia de Cultura Valenciana)

INTRODUCCIO

Despres de saludar al Deca de la Real Academia de Cultura Valenciana, Excelentissim Senyor Don Joan Lladró; al Sr. Director de la secció de Llengua i Lliteratura reverend Don Joan Costa i Català, academics i demes membres d’esta prestigiosa entitat cultural, i selecte auditori, vullc agrair l’honor que me procuren al nomenar-me Academic Numerari. I, en una actitut de justa modestia passen a llegir-los el meu discurs d’ingres, estos amics impagables que han segut els meus ulls, el meu cor i la meua vida.

Front ad este compromis m’encontrava, com se sol dir entre l’espasa i la paret; perque per un costat esta minusvalia que el Senyor m’ha donat i que accepte resignadament, m’impedia redactar, per mi mateix, una conferencia que diguera alguna cosa interessant. I, per un atre costat, no podia eludir el compromis i la responsabilitat que comporta un discurs d’ingres, que convalidara la meua assuncio d’este compromis que representa el formar part d’este cos d’academics que son el major baluart, que mantenen el prestigi i la grandea de la Llengua Valenciana. Per aixo, me decidi a agarrar el bou per les banyes, i salvar la situacio valent-me d’alguns apunts que estaven esperant l’ocasio per a ser utilisats i que considere adequats al dia de hui. Per lo tant parlaré de Filologia i en particular de la valenciana.

FANTASMES "MOSSARAPS" i antroponimia valenciana (IV)

Respecte del Llibre del Repartiment, es important coneixer lo que deixà escrit Alcover, “Alma mater” del “Diccionari Català Valencià Balear”, i una persona que es dedicà tota sa vida a treballar, sense fer us de la manipulacio que acompanya als acatalanats de hui que tots coneguem. Alcover, en el volum XIV del “Bolletí del Diccionari” (DCVB), expon unes “Aclaracions y Rectificacions de certes coses dites dins els primers toms del Bolleti del Diccionari”. Diu: “L’estudi acorat que hem fet del Repartiment de Mallorca y del Repartiment de València, obra un y altre del rey En Jaume I, ens ha convençuts de que a Mallorca y a València hi havitaven, abans de la reconquista, muzarábichs o descendents de muzarábichs fets mahometans que parlaven una llengua formada del llatí an el mateix temps y de la mateixa estructura poch sà poch llà, com la que a-les-hores se formà a Catalunya, y que el parlar d’aqueixes tres regions se fusionà quant anaren a Mallorca y a bona part del Reyalme de València pobladors de Catalunya y s’hi establiren, conservantse en aquelles dues primeres regions certes formes llingüístiques, no gayre, que tenen tota la trassa d’anteriors an aquella fusió”

FANTASMES "MOSSARAPS" i antroponimia valenciana (III)

Com els catalanistes pensen que els “mossaraps” valencians no son mes que fantasmes, en consequencia no els busquen, i per tant, no els troben. Com imagine que, a banda de repetir sense parar els destrellats que inventen per separat, deuen investigar, encara que siga poc, segurament, si ne veuen algun, ixen fugint, com si no l’hagueren vist, per por a que s’assole el dogma.

I una mostra de que no es tan dificil trobar-los, es que nomes en una miqueta d’aficio, crec haver-ne trobat algun, llevat de que puga haver algun error.

En les pp. 356-357 de la tesis sobre “Ermesèn vida y obra de la condesa”, consta document de 6 d’abril de 1020, segons el qual, “Ermesèn y su hijo Berenguer (Ramón I); condes de Barcelona, vendieron a los habitantes de “Corrone subteriore” (Corró de Baix) el derecho de poder construir un riego hasta “Corrone superiore” (Corró de Dalt)”. Llegim: “Sig+num Guillelmi de Denia, notarii” ¡Un notari de Denia a qui li dien Guillem i es trobava en Barcelona en l’any 1020!

FANTASMES "MOSSARAPS", i antroponimia valenciana (II)

L’antroponimia es l’estudi de l’orige i significat dels noms de persona. La voracitat catalanista, consentida pel meninfotisme valencià, ha estes l’idea de l’inexistencia d’una antroponimia propia valenciana, que ha segut convertida en una derivacio de la catalana i aragonesa. Per a variar, tornem a estar davant d’una atra gran mentira.

Farem una miqueta d’historia. No cap dubte, que una part del poble valencià hereu dels iberorromans, be per conviccio, be per coaccio, acabà convertint-se a l’islam. Eren els “muwallads” o muladis. Mahmud ali Makki de l’Universitat de El Cairo escriu en “Los Banu Burunyal, una familia de intelectuales denienses” que “Se sabe que los elementos cristianos que abrazaban el Islam a manos de algún árabe podían llevar la misma “nisba” (gentilicio) de sus patronos, calificándose de “mawla” (liberto) de sus amos”. Thomas F Glick, en “Paisajes de conquista” parla de “parentesco ficticio” diguent que “los no árabes que deseaban convertirse fueron obligados a encontrar un patrón árabe de quien se convertían en clientes (mawla). De este modo, bereberes, hispano-romanos y otros adoptaron nombres tribales árabes y el clientelaje se coloreó con lo que Crone ha denominado aspecto tribal”. Es sap que alguns muladis, per a alcançar quotes de poder, inventaven falsos origens. Uns atres reivindicaven l’orige autocton, com vorem. Es representatiu, que els cronistes musulmans, no es posaren d’acort en la genealogia, del rei Llop de Valencia. I a tot aixo, com si d’eixos cronistes es tractaren, els catalanistes s’ho passen de lo mes be perdent el temps pegant-li voltes a una ficcio, per a no reconeixer que l’immensa majoria de la poblacio no eren mes que descendents d’iberorromans valencians.

FANTASMES "MOSSARAPS", i antroponimia valenciana (I)

Epalza i Llobregat, escrigueren ¿Hubo mozárabes en tierras valencianas? (Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, nº 36 (1982) pp 7-13). Mantenen que la debil cristianisacio previa a la conquista musulmana del 713, feu que en dos generacions, desapareguera el cristianisme de terres valencianes, sent la principal causa, l’absencia de bisbats. La conclusio de la desgavellada hipótesis es que “…la debilitación de creencias y la islamización concomitante pudieron haberse completado hacia el año 800. Así pues, en Valencia no hubo mozárabes”. Thomas F Glick, en “Paisajes de conquista”, el califica de “influyente artículo”. En acabant de senyalar que la hipótesis d’Epalza i Llobregat, “no se halla exenta de problemas”, els recorda que “Los cristianos en la Edad Media podían ser bautizados sin la intervención de un obispo e incluso de un sacerdote, especialmente en zonas remotas donde hombres laicos debían sustituirles”. Bulliet, es l’autor d’una “teoria de la conversio” que critiquen Epalza i Llobregat. Glick consulta personalment a Bulliet, qui li diu que l’argument de l’absencia de bisbes li pareix “de hecho, muy débil”, afegint que “…resulta estrafalario deducir de esto que todo el mundo se convertiría en masa al islam.”

Literatura jurídica medieval: LIBRE DEL CONSOLAT DE MAR

El “Consolat de Mar” es una recopilación de derecho consuetudinario marítimo elaborado por jurisconsultos a partir del siglo XIII. El contenido originario del Libre del Consolat de Mar está constituido por disposiciones sobre procedimiento y derecho mercantil y marítimo. Según F. de P. Momblanch, los 42 capítulos que forman el orden judiciario del “Consolat de Mar” de Valencia son del siglo XIV; el 43 es una pragmática de Jaime I, y el 35 se refiere a “les portades” de Alejandría; los 37 últimos están dedicados a legislar sobre aspectos de la armada.

El “Consolat de Mar” es un código de la legislación marítimo-comercial, compendio de la multisecular acumulación de ordenaciones, usos y prácticas comerciales, recogidas y sistematizadas por “savis homens qui van per el mon” y por “nostres antecessors”, como se afirma en algunos capítulos.

LA CONTINUÏTAT DEL TITUL de "REGNE DE VALENCIA" (II)

A 19 d’abril de 1238, Zait Abuzeit, dona al bisbe de Sogorb les iglesies d’Alpont, Tuejar, Domenyo i atres (p. 87 de “Segorbe en el siglo XIII” de Garcia Edo) Llegim: “...quod ego Aceyt Abuçeyt, vel potius Vincentius, rex Valentie, nepos Miramamolin, ductus spontanea...”. Lo mateix havia fet el 22 d’abril de 1236, respecte de les iglesies de l’Alt Millars: “...quod nos, Azeyt Abu Zeyt, vel potius Vincentius, rex Valencie, nepos Almiramamolini; attendens...”. (Archiu del Regne de Valencia. Real Justicia. Vol. 806 ff, 18-20v). El 30 de giner de 1232, en Terol, Abuzeit havia renunciat als seus drets sobre la ciutat de Valencia a favor de Jaume I: “...ego, Çeyd Abuçeyd, rex Valentia... domno Jacobo, regi Aragonum...”. De 1225 es escritura 1ª que consta en el “Bullarium ordini Sancti Jacobi”, de la qual es despren l’oferiment de vassallage d’Abuzeit a Fernando III de Castella. “...Zeyt Abuzeyt rex Valentie, accedens ad me apud Moyam, devenit vasallus meus, et osculatus est manus meas".

El valenciano "ixcá", los "cuols" y la "Moma"

Me llama mi amigo Sansano de Elche y, entre cotilleos, me informa del feroz debate sobre la misteriosa voz 'ixcá' (cast. '¡ójala!'), posible descendiente díscolo y lejano de la construcción semítica 'in sa llah' , origen del 'ixala' conservado por sefardíes neoyorquinos.

En 1764, Carlos Ros recogía el val. “òixala, quiera Dios, assí sea» (Ros: Dicc. p. 171); y, en el siglo siguiente: “oixala, interj” (Escrig: Dic.1851) “¡oixalá!, interj. ¡ójalá!” (Escrig-Llombart: Dicc. 1887).

¿PRIMIGENIA EXCLUSIVA CATALANA? NO

José Vicente Gómez Bayarri y María del Carmen Aura Busó
Académico de la RACV y Catedrática de Lengua de Bachillerato

 

La arrogancia del cientificismo exclusivista del que presumen ciertos docentes e instituciones con el objetivo de la imposición del sofisma de la estandarización homogeneizadora del catalán a los valencianos resulta, cuanto menos, incoherente y peligrosa.

Un ejemplo de ello es el acuerdo de colaboración impulsado por la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat de les Illes Balears y l’AVL para implantar “una normativa lingüística inclusiva i unitària” del valenciano con el catalán.

Muchos filólogos e historiadores medievalistas se plantearon el debatido tema de la subagrupación románica del catalán, centrando la discrepancia o polémica, en principio, sobre dos teorías claramente diferenciadas. La primera defendía el origen galorrománico de dicho idioma, tesis sostenida, entre otros, por Milá y Fontanals y por A. Griera; la segunda abogaba por el origen iberorrománico del catalán, tesis mantenida por Menéndez Pidal y por A. Alonso. Frente a ambas teorías surgió una tercera, defendida ardorosamente por filólogos catalanistas que aseguraban que el catalán es el resultado autóctono de la evolución del latín en el territorio que ellos denominan “Principat de Catalunya”.

LA CONTINUÏTAT DEL TITUL de "REGNE DE VALENCIA" (I)

“Crear” vol dir “establir, fundar o introduir per primera volta”. Convindrem en que tot lo que existix, o ha segut creat, o es producte de l’evolucio. Nomes els falsaris darrere d’algun vergonyos interes, poden mantindre que es crea lo que ya existix.

Els catalanistes, han mantés que Jaume I fon el “creador” o “fundador” del Regne de Valencia. Vejam uns eixemples: Enric Guinot Rodríguez, en la p. 240 de “Els fundadors del Regne de Valencia I” escriu sobre “...el fet que Jaume I, en aquest cas, va crear un nou regne: el Regne de Valencia”. Rosa Enguix Alemany i Joaquim Seró Dobón escriuen en “Història d'Espanya: què ensenyar?”, que “…la resta del curs la dedicàvem al programa d’Història d’Espanya i alguns temes del País Valencià com la fundació del regne de València…”. Juan Vicente García Marsilla en la p. 164 de “Història de L'art Medieval‎”, nos diu que “…el procés de creació del regne no va ser gens fácil.”. No acaben de posar-se d’acort en el moment de la presunta “fundacio”. Si Guinot, en la p. 14 del llibre citat parla de la creació del Regne de Valencia l'any 1240, en la p. 33 del llibre “Temps de rebel·lió: 25 d'abril dia commemoratiu a la Universitat de València”, distints professors universitaris mantenen “...la creació del Regne el 9 d’octubre de 1238...”. Ho presenten com un acte d’arbitrarietat i de demostracio del poder de Jaume I. Aixina, Antoni Furió, en la p. 20 de “Història del País Valencià‎” diu que “Tampoc la conquesta cristiana no comportava necessàriament la creació del regne de València…”, i Enric Guinot, en la p. 121 de “Les senyories medievals: una visió sobre les formes del poder feudal” escriu que“Al capdavall, la mateixa creació del regne de València, en comptes d’incorporar directament les terres valencianes a l’Aragó o de fraccionar-les entre Aragó i Catalunya, no havia estat sinó un acte d’afirmació del poder reial.

La Llengua Valenciana, UNA LLENGUA INDEPENDENT

Moltes vegades hem parlat i demostrat l’independencia de la llengua valenciana respecte a qualsevol atra, i mes concretament, front al catala. Molts documents aixina l’acrediten: “Reperi in Hispania lenguas, verterme propiam: Cantabricam, Graecam, Latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Hebraicam, Valentinam, Catalaunam”. ( Tractatus de Regimine Urbis et Regni Valentiae , Llorenç Matheu i Sanz, 1654, p. 504).

EL EXPOLIO DEL MALLORQUI por lo que hoy se llama lengua "catalana-lemosina"

Breve resumen Histórico de la lengua:

Desde la caída del imperio romano, el latín se iba degenerando, transformándose en las lenguas romances, con las diferentes peculiaridades de cada región.

En las tierras, del noreste de la península Ibérica, que a la caída del imperio romano, pasaron a formar parte de la Septimania goda ( la antigua Narbonense romana)y después de la conquista a los musulmanes por los reyes francos, volvió ha ser incorporada a la Marca Hispánica, como Septimania Sur,que a partir de 1.496, se llamaron Cataluña, también se formaron un número de variedades del romans, que recibieron gran influencia germánica, al ser conquistadas por los godos, transformándose en una nueva variedad de romans. Con la conquista musulmana del año 714 hasta 1.149, año de la total reconquista de Lérida y Tarragona, total 435 años de dominio musulmán dicho romans que se hablaba en dichas tierras, se volvió a enriquecer con la absorción de un gran número de palabra árabes y magrebíes.

EL PARLAR ROMANIC VALENCIÀ i el català antic

L’any 2001, l’Universitat de Valencia, publicà el llibre “Estudis de filologia valenciana”. Antoni Ferrando, que no se’n pert una, fa la “Nota del editor”. El llibre consta d’una seleccio de texts de Joseph Gulsoy. I entre els “escrits seleccionats”, en la p. 173, en l’apartat II “La unitat de l’idioma 1. Els mots” llegim: “El senyor Mourelle de Lema (vore image de portada), amb gran porfídia, s’ha dedicat a provar -com si hagués necessitat de fer-ho puix que tothom ho sap- que en el País Valencià s’havia desenvolupat un parlar romànic que era diferent i independent del català”

El "MOSSARAP" i les caracteristiques DEL ROMANÇ VALENCIÀ PRELLITERARI (i III)

Per a acabar en l’analisis, per damunt damunt de les caracteristiques del “mossarap” valencià parlat per la poblacio autoctona valenciana (iberorromans cristians i islamisats), en relacio a les mentires que du la “Gran Enciclopèdia Catalana” (volum X, pp. 336-337), seguirém en la que fa 8.

8.- “El iod no tenia zumzeig i a vegades queia: Faios 'faigs', Poio 'puig', Montroi 'mont roig', Meanes (Atzeneta del Maestrat) 'mitjanes'”.

Comencem malament, perque aixo de “a vegades”, es evident que no dona una caracteristica que puga propugnar-se com a “llei”, ya que tambe es podria dir lo contrari “a vegades no queia”. Voldria dir que quan “no queia”, l’evolucio del romanç valencià era identica a la del romanç català. Els “Catarroja”, Ribarroja”, “Massarojos”, “Carraixet”, “Moixent”... del Repartiment, mostren “quan no queia”.

9.- “La c davant e i i llatina tenia una articulació palatal africada sorda: Xèrcol (Llíria) 'cércol', Xella 'cella', Carxe (Iecla) 'càrcer', Fotx (Tivissa) 'Fou'”.

El filolec Amado Alonso expon: “...la idea que hasta ahora hemos tenido sobre la pronunciación mozárabe de la c como ch era una opinión, pero no un conocimiento... , hemos de admitir que los casos de ch por c en la toponimia son arabismos fonéticos... luego adoptada por los españoles...”

El "MOSSARAP" i les caracteristiques DEL ROMANÇ VALENCIÀ PRELLITERARI (II)

Hui seguirém comentant les caracteristiques del romanç valencià prejaumi parlat per la poblacio autoctona valenciana (iberorromans cristians o islamisats), en relacio a les “lleis fonètiques del mossàrab oriental”, que s’han tret de la manega els catalanistes. Continuem en l’orde que du la “Gran Enciclopèdia Catalana” (volum X, pp. 336-337).

2.- “No diftongació espontània de e i o breus llatines: Petra < petra, Ripelles (Relleu) < *ripellas, Boatella (València) <*bovatella, Puçol < puteolu, Bunyola < balneola, Nerola (Vimbodí) <*nigrola, Riola < *rivola”.

Segons aço, l’evolució del romanç valencià previ a la reconquista seria identica a la del català.

CONSCIENCIA IDENTITARIA DEL VALENCIÀ front al Català, ahir i hui

Es curios com s’apela a la ciencia per a explicar quasi qualsevol cosa. Ultimament, sobre tot els politics, recurrixen ad ella en massa freqüencia: “Aço está cientificament demostrat”; “ho avalen els cientifics”; “el mon cientific ho te superat”; etc. No entrare a analisar els curricula d’eixos cientifics, ni la definicio del terme. Pero, si que m’agradaria senyalar que en la polemica sobre l’identitat del valencià no existix el raonament cientific al que tant s’apela. Creure cegament en lo que alguns politics pseudofilolecs nos diuen sobre este assunt, per moltes voltes que ho repetixquen, mes que ciencia es un acte de fe.

I es que, en assunts de llengua, parlar de ciencia pot conduir a errors. Ya ho dia Miquel Adlert Noguerol, en el seu llibre En defensa de la llengua Valenciana, 1977, pps. 18 i 19). : “L’Idioma no es una qüestio cientifica en el sentit de ser un producte d’una ciencia, sino al reves: una ciencia – la filologica- es producte de la llengua...”

L’historia, com fidel reflex dels acontenyiments ocorreguts en temps passats, ens dona testimonis de la consciencia identitaria de la llengua valenciana, com signe propi i independent del poble valencià, en relacio a qualselvol atre, i mes concret, respecte al catala.

Els nostres classics, no sols eren conscients de i en l’idioma en que escrivien, si no que ademes deixaven constancia en ratificada unanimitat del fet diferencial.

El "MOSSARAP" i les caracteristiques DEL ROMANÇ VALENCIÀ PRELLITERARI (I)

Previament a entrar en el fondo del tema, pot ser interessant situar el significat de la paraula “mossarap”, sent que ha acabat sent polisemica. Procedent de l’arap “musta‘rab”, que vol dir arabissat, es gasta tant per a nomenar als cristians que vixqueren “sots senyoria de moros”, com per a nomenar la llengua romanç parlada fonamentalment per la poblacio autoctona (cristiana o islamisada).

Vegem com al parlar de “mossarap”, es mescla “poder”, “religio” i “llengua” en un coctel explosiu que ha donat frases, com la famosa “hábleme usted en cristiano”.

Per aixo es mes aclaridor dir “romanç valencià”, per a referir-nos a la llengua hereua del llati vulgar, que parlaven els valencians descendents dels iberorromans, anteriorment a la vinguda de Jaume I, independentment de que foren cristians o musulmans.

Primers lexicografs DE LA LLENGUA VALENCIANA

El pronte floriment de la llengua i cultura valencianes va afavorir l’aparicio dels primers estudiosos del lexic valencià.

Anem a analisar quatre autors que destacaren en els sigles XV i XVI com lexicografs.

I. Un escritor valencià que mereix la nostra consideracio es el lexicolec i notari Joan Esteve, autor del primer diccionari impres en llengua romanica, Liber Elegantiarum(1), editat, sent Pontifex Inocenci III, en l’any 1489, encara que ya el tenia acabat en 1472.

En el “colofo” de l’obra, escrit en llati, l’autor resalta la seua consciencia idiomatica singular valenciana en fer constar: “Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri eruditissimi, civis Valentiani, regie auctoritate notarii publici, latina et valentiana lingua exactissima diligentia emendatus”.

CAMPO POLÍTICO Y DE DERECHO INTERNACIONAL de Juan Luis Vives

REFLEXIONES DE JUAN LUIS VIVES EN EL CAMPO POLÍTICO Y DE DERECHO INTERNACIONAL

 

Resumen: La obra del universal humanista valenciano Juan Luis Vives refleja su pensamiento en diversos campos del conocimiento. Muchas de las reflexiones contenidas en sus tratados tienen vigencia en el día de hoy, a pesar de haber transcurrido más de cinco siglos de su composición. Nuestro pensador renacentista, con su espíritu abierto y crítico expuso no pocos principios anticipadores y muchos de sus planteamientos y propuestas deberían tenerlas en consideración tanto nuestros gobernantes como los intelectuales actuales.

 

CAMPO POLÍTICO Y DE DERECHO INTERNACIONAL

Su producción literaria y de derecho internacional está dirigido a un objetivo fundamental: la consecución de la Paz. Los escritos de Luis Vives están pensados para contagiar a sus destinatarios su anhelada búsqueda de la paz en una Europa dividida, desgarrada, asolada por las guerras constantes, empeñados sus habitantes en  sangrientas discordias sin fin, en un momento de enfrentamientos religiosos y guerras de fronteras(1). Nuestro pensador, ferviente pacifista, pretendió poner la política y el derecho internacional al servicio de un sistema de fines y de un ideal: la Paz (2). De ahí que haya sido llamado pacificador europeo y príncipe entre los filósofos defensores de la paz.

¿Es catalana LA TOPONIMIA VALENCIANA? (i VI)

Si anem al capitul hidrologic, els rius valencians (tambe tenim “Riachols”), naixen en “Naiximents d’aigüa”, no en “Deus”. L’aigua pot “Sumar” (tenim per eixemple la Font del sumadoret d’Alcoy), mai “Traspua” ni “Remintola”. Suma dels “Clavills” i “Badalls” o “Quebrasses”, no de les “Clivelles” (1ª documentacio en català ¡en 1839!) ni de les “Escletxes” (1ª doc. ¡en 1803!). Tambe pot “brollar”, per lo que tenim “Brolladors” (com el Brollador de la Pedrera d’Elig), no “Brolls”, per a on “Brolla” i no “Raja” l’aigua. Les nostres fonts tenen “Chorros”, “Chorradors” i “Chorrolls” que no tenen les catalanes.

L’aigua naixcuda, pot correr “Cavallera” pel seu “Caixer” no pel “Buc”. De 1693, son les obres de “renovaçió de la Esglesia Parrochial dels gloriosos Sants Juans Batiste y Evangeliste...” Llegim: “...de vn pam a dos de amplaria, y de fondaria lo que hauran menester per a que puga eixir la aigua cavallerament...”

PELIGRO POLÍTICO-CULTURAL

Los orígenes de la actual polémica sobre la dicotomía cultural lingüística “Valenciano-Catalán” hay que buscarlos en el florecimiento del nacionalismo político y cultural catalán de la segunda mitad del siglo XIX. Las consecuencias posteriores tomaron cuerpo de naturaleza, sobre todo, a partir de la década de los años sesenta del XX y continúan hoy en día por el impulso dado por la connivencia de entidades de las dos “Generalitats”, la catalana y la valenciana, y sus gobiernos respectivos.

Vigencia del pensamiento social de LA OBRA DEL HUMANISTA VALENCIANO JUAN LUIS VIVES

I. Introducción

 

El médico humanista Dr. Marañón escribió que la capacidad de entusiasmar es signo de salud espiritual. La situación actual en España no pone fácil desarrollar esta capacidad en estos momentos. La pandemia del Covid-19 que ha afectado a un número todavía indefinido de muertos y de positivos por el PCR, el confinamiento de la población durante más de 100 días y la consecuente crisis económica-laboral está dejando un país en una situación muy precaria y un horizonte poco alentador.

Las previsiones económicas de organismos como la OCDE y del Banco de España vaticinan que el PIB puede caer entre una horquilla del 9% y el 15% en el año 2020.

La situación laboral puede ser calamitosa. Con un desempleo que superará el 20% y unos ERTE a los que se han acogido alrededor de unos 4 millones de trabajadores y un futuro incierto de éstos se vislumbra una tesitura insegura e inestable.

Además, en España tenemos una coyuntura socio-laboral desequilibrada, con cerca de 10 millones de pensiones contributivas en abril, con 2.600.000 de funcionarios y empleados públicos, y un número de personal activo que apenas superaba los 19 millones, en el primer trimestre, y menos actualmente.

¿Es catalana LA TOPONIMIA VALENCIANA? (IV)

Els toponims valencians que hem vist fins a este moment, corresponen a noms de fenomens topografics. I estos fenomens topografics, tenen uns noms particulars que els donen els habitants de cada poble. Anem a comprovar com els noms dels fenomens topografics valencians son valencians i no catalans. Ya tenien noms quan el rei en Jaume reconquistà Valencia, i els catalans que pogueren vindre, no varen tindre mes remei que respectar-los. Es hui, quan el catalanisme -que funciona a base de diners i poder- esta posant-los en perill, intentant impondre’n uns atres.

Escomençarem pels elements fisics que sobreeixen del territori

¿Es catalana LA TOPONIMIA VALENCIANA? (III)

En els dos articuls anteriors hem vist la continuïtat pre i postjaumina, fonamentalment de la toponimia major, es dir, de pobles i ciutats. Algu podria pensar que les gatades dels catalans les podriem trobar en la toponimia menor, (partides, llomes, tossals, barrancs, camins, fonts, cequies, cases...). I res mes llunt de la realitat. Vejam-ho:

¿Es catalana LA TOPONIMIA VALENCIANA? (I)

La toponimia es la disciplina que estudia l’orige dels noms propis de lloc. Els catalanistes, seguint l’estrategia de desdibuixar tot lo que siga valencià, poant per als catalans, s’han unflat a dir mentires volent transmetre la idea d’un orige català de la toponimia valenciana. Per aixo, professors universitaris valencians, tracten de la nostra toponimia en el “Congres Internacional de Toponímia i Onomàstica Catalanes (2001) València”

Son els habitants d’un lloc, els qui fan naixer i evolucionar la toponimia propia. Alguns catalans s’establiren en l’antic Regne de Valencia en motiu de la reconquista del rei en Jaume. No es difícil adjectivar com a desficaci el dir “catalana” a la toponimia produida en terres valencianes abans de que per aci es deixara caure algun català. Convindrem que no pot ser “catalana” ni la toponimia prerromana, ni la romana, ni la visigoda, ni aquella produida “sots senyoria de moros”, be derivada de l’arap, be del romanç.

Recordem que Jaume I tingue dificultats per a trobar contingent repoblador, una volta se n’anaren els musulmans que vullgueren. No estaven les coses com per a “fundar” noves poblacions, i de fet, estes son minimes, practicament inexistents. En este articul anem a documentar un grapat de toponimia d’abans de la reconquista. Sorprendrà alguna considerada “catalana” i que es ben valenciana. De tot es despren, l’important linea de continuïtat valenciana, tant de poble com de llengua.

Un polígrafo valenciano europeísta VICENTE SALVÁ

1. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA. El político, crítico literario, editor y bibliófilo, D. Vicente Salvá Pérez nació en la ciudad de Valencia en 1786 y murió por una epidemia de cólera en París el 5 de mayo de 1849. Salvá estudió en el Colegio de las Escuelas Pías de Valencia y se licenció en la Universidad de su ciudad natal, donde estudió idiomas, filosofía y derecho. Muy joven, a los 21 años, en 1805 se trasladó a Madrid para opositar a una cátedra de Lengua Griega de los Reales Estudios de San Isidoro, plaza que no obtuvo. Dos años más tarde, en 1807 se le nombró para desempeñar la suplencia de la cátedra de griego en la Universidad “Complutense” de Alcalá de Henares. La Guerra de la Independencia provocó la suspensión de las oposiciones a esa misma Cátedra, decidiendo regresar a Valencia. Las primeras impresiones de este desplazamiento las reflejó en un curioso diario de viaje, del que sólo se conservan dos páginas.

Su evolución cultural y política puede seguirse analizando sus actividades como editor, librero, escritor y político; así como las vicisitudes que atravesó durante y después de la guerra de la Independencia española en el primer tercio del siglo XIX.

El idioma valenciano y LA DAMA DE VILLAFAMÉS

El grabado llama la atención por el traje de dama valenciana del siglo XVII, época en que escasea la documentación gráfica sobre la indumentaria burguesa femenina en el Reino. Nuestra protagonista, Vitoria Gavalda Zorita, nacida en Vinaroz en 1653, no tenía que trabajar los campos ni cuidar aves; sin delantal, viste traje bordado con motivos florales, lazada y ajustadas mangas acabadas en discretas puntillas. Austera, sin peineta ni agujas, el atuendo lo complementa una pequeña mantellina festoneada de encaje. Hay que advertir que no todas nuestras antepasadas eran tan recatadas en el uso de la seda, el lino y la muselina.

La continuïtat pre i postjaumina del SISTEMA METROLOGIC VALENCIÀ (i III)

Continuem en les mides valencianes tant superficials com de llargaria, evidentment relacionades perque una superficie es la multiplicacio de dos distancies.

Començant per les mides de llongitut, hem de partir del “Alna” o “Vara”, que en el sistema metric decimal es correspon en 906 mm. La vara es pot dividir be en 4 “Pams”, be en 3 “Peus”. Multiplicador de la vara es la “Corda”, formada per 45 vares. El pam es dividix en 12 “Dits” i el “peu” de 12 “Pulgades”. Un dit es dividix en 12 linees. I una “Braça” o “Canya”, equival a 9 pams. Mes mides antropometriques son el “Colze”, la “Passa”, i la “Milla”, equivalent a mil passes. Es curios el “Eixem”, definit per Onofre Pou en el “Thesaurus Puerilis” en l’apartat “De les medides de la terra” com distancia entre lo dit gros y segon estesos”, aclarint “ques diu en Valencia xem: en Catalunya forc”

El LIBRE del REPARTIMENT de la Ciutat i Regne de Valencia (III)

ANOTACIONES HISTÓRICAS Y FILOLÓGICAS QUE SE EXTRAEN DEL LIBRE DEL REPARTIMENT DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA (III)

Libre del Repartiment de la Ciutat i Regne de Valencia fuente de gran valor filológico

 

Los índices de antropónimos y topónimos registrados en el Libre del Repartiment del Regne de Valencia constituyen una prueba evidente de la existencia de una “parla romanç valenciana” anterior a la conquista de estas tierras por las huestes de Jaime I en el siglo XIII.

Una muestra testimonial se puede extraer de los índices elaborados por Mª D. Cabanes y R. Ferrer de la transcripción del Libre del Repartiment I. Limitaremos nuestra labor a registrar sólo algunos nombres que empiezan por la letra “A” para evitar ser extraordinariamente prolija la relación.

La continuïtat pre i postjaumina del SISTEMA METROLOGIC VALENCIÀ (II)

Hui continuarém en el sistema monetari valencià format pel conjunt “lliura”, “sou” i “diner” procedents dels “librae”, “solidi” i “denarii” romans, que encara hui es manté en Anglaterra: “pounds” (lliura), “shillings” (chelí), “pence” (penic). Inclus el “dinar” musulmà, ve del“denarii” romà.

L’unitat del sistema monetari valencià era la “Lliura”. Una lliura es dividia en 20 “Sous” i un sou en 12 “Diners”. Si l’estudiem a continuacio d’haver vist el sistema de pesos, es per l’evident relacio que guarden i que consistix en que d’un pes exacte, d’un material determinat, es trauen un numero concret de monedes. Vejam un eixemple a partir dels Furs: “Lo march haje, e contingue en si.viij.onces e onça haje, e contingue en si vint e quatre diners…” Si 1 “marc” son 8 onces i 1 “onça” son 24 “diners”, vol dir que d’un “marc” de pes es traurien 192 peces o “diners” (8 x 24 = 192). “…de diners que sien de setze sous lo march Si els 192 “diners” els dividim per 16, constatem que un “sou” equival a 12 “diners” (192 / 16 = 12).

El LIBRE del REPARTIMENT de la Ciutat i Regne de Valencia (II)

ANOTACIONES HISTÓRICAS Y FILOLÓGICAS QUE SE EXTRAEN DEL LIBRE DEL REPARTIMENT DE LA CIUTAT I REGNE DE VALENCIA (II)

Libre del Repartiment de la Ciutat i Regne de Valencia fuente de gran valor filológico

El Libre del Repartiment no sólo es una fuente esencial histórica para aproximarse al análisis de la población, asentamientos de nuevos repobladores y reparto de propiedades y bienes en el Reino de Valencia en el siglo XIII, sino que es también una fuente de gran valor filológico para el estudio de la toponimia, antroponimia e historia de la lengua valenciana en el tránsito de la Valencia musulmana a la cristiana.

La continuïtat pre i postjaumina del SISTEMA METROLOGIC VALENCIÀ (I)

En els nostres Furs, es nomenen algunes unitats metriques valencianes, constatant-se un desig d’unitat “en tot lo Regne”. En “Dels establiments e dels manaments del princep” llegim: “Una costum, una moneda de lig e de pes e de figura, una alna, un quarter, un almut, una fanecha, un kafiç, una onça, un march, una liura, una arrova, un quintar, e un pes e una mesura en tot lo Regne e en la ciutat de Valencia sia per tots temps.”

Anem a intentar contestar una pregunta: ¿Respecta Jaume I les unitats metriques que gastaven els descendents dels iberorromans valencians previament a la seua vinguda, o ne va institucionalisar unes atres que tenien el seu orige en els pressunts repobladors.

En una primera aproximacio, sorprendria que tingueren el seu orige en els pressunts repobladors, sent que eren distintes de les de qualsevol atre lloc. No obstant, els nostres catalanistes, tan acostumats a inventar, podrien pensar que Jaume I, se les trague de la manega.

FALCETAT DOCUMENTAL en les "Normes de Castelló"

32 BASES ORTOGRAFIQUES PROVISIONALS, I NO 34 “NORMES”

1
Clic para ver el documento

Sempre he tingut curiositat per les BASES PER A LA UNIFICACIO ORTOGRAFICA VALENCIANA, (titul que conste en els fulls originals) no se si al ser castellonenc, pel titul que posteriorment li van donar “NORMES DE CASTELLO”.

Buscant sempre aproximar-me a la objectivitat, en lo possible, he llegit autors tan dispars com don Jose Maria Guinot i F.Perez Moragon, entre atres, per lo tant, tinc formà una opinio prou clara al respecte.

Yo crec que una part dels firmants, de bona fe, van creure que tots respectarien el prolec de les bases firmades, que entre atres consideracions dien ser: imperfectes i provisionals, pero un punt de partida per a mijan amples acorts anar perfeccionant-les. Pero l'atra part lo que buscava, era unes firmes per a intentar justificar els canvis que fraudulentament i sense acort ni consulta alguna pensaven fer despres, incomplint lo firmat per tots.

LUIS MAYANS. Jurista y Político

Luis Mayans y Enríquez de Navarra (Requena, 1805-Madrid, 1880). Ilustre jurista y político valenciano.

Nació en Requena, donde su familia materna, los Enríquez de Navarra, eran propietarios de fincas agrícolas. Su infancia y adolescencia las pasó en Onteniente, de donde era su progenitor y por cuya demarcación territorial será elegido diputado nacional durante diversas legislaturas desde 1837 hasta 1879 y en cuyo término municipal asentaría parte de su considerable patrimonio.

Sus orígenes estaban en la pequeña nobleza valenciana, vinculada al territorio de las dos poblaciones de donde procedían sus ancestros.

Ingresó en el Seminario del que se salió para estudiar Leyes. En su juventud fue un liberal exaltado, integrándose en la Milicia Nacional lo que le supuso sufrir la represión absolutista en 1823, en el inicio de la Década Ominosa del reinado de Fernando VII.

AZORIN y su Lengua Valenciana

Hace años, el prologuista de ‘Rondalla de Rondalles‘ (edición catalana de la Universidad de Valencia, 1986) reproducía un texto azoriniano: “El valenciano tiene su medida y sabor; la concisión del valenciano se ve cuando se compara, texto con texto, con otro idioma: el sabor se gusta cuando se lee la ‘Rondalla de Rondalles‘; y añadía: “Esto decía Azorín, en 1949, en su libro Valencia”; remitiendo erróneamente a la cuarta edición de esta obra, publicada en Buenos Aires.

El prologuista quería desactivar el concepto que Azorín ofrece sobre el valenciano, usando los habituales enredos sobre nostra llengua; pero cometió un traspiés freudiano. Si la referencia fuera correcta se remontaría a 1940, cuando Azorín escribió ‘Valencia’, no en 1949; y la cita, además, no pertenece a esta obra. No es normal pifiarla en el primer párrafo de la primera página, aunque quizá no le gustaba al prologuista (conocido catedrático sardanero de la Universidad de Valencia) el título de “Ejercicios en castellano” (Madrid, 1960) libro donde Azorín da su parecer sobre el idioma del Reino.

LENGUAS CONSTITUCIONALES del Estado Español

María del Carmen Aura Busó y José Vicente Gómez Bayarri
Catedrática de I. B. de Lengua y Literatura y Académico de la RACV

 

En España desde el siglo XVI hemos tenido una lengua común de relación entre todos sus ciudadanos y varias lenguas particulares o regionales. Desde ese siglo ese idioma común fue llamada español, sobre todo por los aragoneses y los andaluces como ha escrito el filólogo y académico de la RAE don Gregorio Salvador Caja. Un siglo más tarde, en el Siglo de las Luces (XVIII), el ilustrado polígrafo valenciano Gregorio Mayans i Siscar publicó la obra “Orígenes de la Lengua Española” (1737) y mantuvo que es propio llamarla así porque es la lengua en que podemos entendernos todos los españoles.

Desde la aceptación de un instrumento de comunicación y de entendimiento entre todos sus usuarios la han convertido en “coiné”, es decir, en una lengua conformada y enriquecida desde las otras, constituyéndose en la herramienta adecuada para la intercomunicación. Al respecto el catedrático de Lingüística General de la Universidad de Valencia, Ángel López García, autor del libro “El rumor de los desarraigados (Conflicto de lengua en la Península Ibérica)” (1985) señaló: “El origen medieval de la sólida cohesión lingüística del español se halla en su condición de lengua de intercambio, de “coiné” peninsular, cualquiera que fuese su lengua materna”.

La MENTIRA de la suposta catalanitat dels BORJA

Fa ya temps la revista monografica de la Fundacio Bancaixa (ara Bancaja), publicada a traves d’una editorial catalana, definia a Sorolla com "pintor de la catalanitat" (per cert, si no hi ha director de l’exposicio, que el nomenen, i si hi ha, que sí que hi ha, que el lleven, per consentir la manipulacio). Encara no havien eixit de l’estupor de dita aberracio, quan nos trobem com s’insulta novament als valencians, dient-nos que els papes Borja, no a soles parlaven catala (mentira, com vorem), sino que ademes volien "catalanisar Europa".

Dita infamia es va produir en l’acte organisat pel Instituto Internacional de Estudios Borgianos (IIEB) en l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, que traduït en llenguage clar significa "paradeta de Eliseu Climent (Acció Cultural del País Valencià) per a conseguir fondos millonaris per a instaurar en el Regne de Valencia el catalanisme".

Historia d'un destarifo: DE CORONA D'ARAGO, a regne de Catalunya (II)

La cerimonia per a alimentar l’egocentrisme català, burlant-se de l’Historia, començà en 1856, quan Próspero de Bofarull y Mascaró, per conte de parlar de la Monarquia de la corona d’Arago, parlà de “la agregación de aquellos estados a la monarquía catalano-aragonesa…” (“Colección de documentos inéditos del archivo general de la corona de Aragón” p.VI). En 1869 Antonio Bofarull y de Brocá, en “Estudios, sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana”, es el primer que nomena “…la confederación llamada Corona de Aragón…”. I aixo deu ser tan “cientific”, com quan el mateix autor, en el mateix llibre, cita “la poderosa nacionalidad catalano-aragonesa. ¿Sera que tambe es “cientific” que Catalunya i Aragó son la mateixa nacionalitat?

I a partir d’eixos destrellatats conceptes, el parlar de “Corona d’Arago”, ha deixat de ser “modern” i “cientific”, donant pas al gran descobriment de lo que mai va existir: la “Confederacio catalano-aragonesa”. La incansable repeticio de l’expressio per un considerable cor de mones, nomes es explicable, per la por a no tocar el titul de “cientific”, otorgat pels quatre de la porquereta que es creuen els amos del corral.