NOTES D'ETNOLOGIA VALENCIANA: El torró

Es dificil dubtar de que un dels dolços caracteristics de l’etnologia valenciana es el torro. No obstant, com alguns catalans estan prou torrats, han fet correr la fabula de que es tracta d’un invent del XVIII, d’un català que li dien Pere Turrons, -d’a on diuen que li vindria el nom-, que junt en Pere Xercavins (¿inventor dels vins?) guanyaren un concurs de pastissos l’any 1703 inventant ¡el “turró”! (que no el torro). Este desficaci, l’escamparen en el seu dia en “El libro gordo de Petete”, en la finalitat d’enganyar als chiquets i satisfer a catalanistes i acatalanats de capacitat intelectual reduïda. Com es sabut, els catalans diuen i escrivien “turró” (¿de Pere Turrons?), ans de perpetrar l’expoli a la llengua valenciana, tal i com es demostra en el Diccionari de Pere Labèrnia, publicat l’any 1865 en el qual llegim: “Turró: Pasta d’ametlles…”

Expresiones culturales inspiradas EN LA SEMANA SANTA

María del Carmen Aura Busó y José Vicente Gómez Bayarri

Catedrática de Bachillerato de Lengua y Literatura y Académico de número de la RACV

La Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret han originado manifestaciones de fe transmitidas por la tradición durante siglos. Diversos actos litúrgicos y culturales organizados o impulsados por la Iglesia con la participación de hermandades y cofradías religiosas han dado esplendor y belleza a estas celebraciones que han inspirado una excelente literatura y rica imaginería con escenas emotivas de profundo sentimiento religioso. Evocaciones que se expresan, asimismo, en la pintura, la música y las artes escénicas.

El ROMANÇ VALENCIÀ o ALJAMIA dels "AYAM" VALENCIANS (i IV)

Anem a coneixer un poc a Ibn Yubair, que naixque en la ciutat de Valencia l’any 1145 i estudià en Xativa, muiguent en Aleixandria el 1217. Es fea descendir de la tribu dels “Kenanah”, dels primers conquistadors d’Espanya. Per a compendre de quin tipo de musulma parlem, es interessant el relat sobre ell, que consta en p. 400 de “The History Of The Mohammedan Dynasties In Spain”. Havent-se’n anat a Granada l’any 1172, “Ibnu-r-Rakík” nos conta, que trobà un dia beguent vi al fill del governador, de qui era secretari. A l’educat oferiment del seu superior es negà, afirmant que mai havia tastat el vi, que com sabem esta prohibit pel Corà. No poguent en l’insistencia del fill del governador, acabà fent-se 7 gots un darrere l’atre, rebent a canvi 7 gotades de monedes d’or. Els remordiments li feren gastar-se tots eixos diners anant-se’n de viage a la Meca i a uns atres llocs, tornant per aci una curta temporadeta, segurament per a arreglar les seues coses, ans d’abandonar per a sempre esta terra de perdicio. Precisament Ibn Yubair es conegut pels seus llibres de viages.

El ROMANÇ VALENCIÀ o ALJAMIA dels "AYAM" VALENCIANS (III)

En l’articul anterior hem vist als “ayam” del “amma” o poble pla valencià descendent dels iberorromans, que provablement coneixerien nomes unes quantes nocions basiques de l’arap, sent practicament unilingües. A partir d’ara, anem a parlar dels “ayam” muladis bilingües, als qui el coneiximent de l’arap com a llengua oficial els possibilitaria l’acces a treballs de mes responsabilitat en l’estat islamic, aixina com un ascens en l’escalafo social.

El ROMANÇ VALENCIÀ o ALJAMIA dels "AYAM" VALENCIANS (II)

Relacionat en els cantars de gesta francesos, hi ha una obra que nos parla en concret de la llengua o llengües dels musulmans valencians. Es tracta de “Foucon de Candie”, escrita per Herbert le Duc de Dammartin, en la segon mitat del sigle XII. “Candie”, que apareix com a “Gandie” en “La chanson d'Aspremont”, tambe del XII, vol dir Gandia, segons mantenen Brandin en “La chanson d'Aspremont, chanson de geste 12e siècle”; Anseis de Cartage en “Relaciones franco-hispanas en la épica medieval”; Ernest Langlois en “Table des noms propres de toute nature compris dans les chansons de geste”, etc. Puix be, en “Foucon de Candie” podem llegir: “Candie siet sor mer en un rivage / En une roche, dont la terre est sauvage / XXX chastel i donent treusage / De Sarrazins i ot de maint langage / IX.M. i sont par an estage”, que es podria traduir com: “Gandia es troba al costat de la mar / en una roca a on la terra es salvage / El seu tesor son 30 castells / de sarraïns que entenen moltes llengües / 9.000 d’ells residixen alli”. Ovid Densuşianu, en “La prise de Cordres et de Sebille: chanson de geste du XIIe siècle‎”, nos diu que aparentment l’autor no coneixia be Gandia pero pensa que alguns amics viagers, li haurien parlat de la “riche ville du royaume de Valence”.

El ROMANÇ VALENCIÀ o ALJAMIA dels "AYAM" VALENCIANS (I)

En l’articul sobre “Els “ayam” muladis valencians que parlaven romanç” hem parlat del significat de “ayam” o “no arap”, hem vist la relacio llingüistica del concepte i hem constatat que formaven el grup de poblacio mes numerós que inclus es reivindicaven front als “sarraceni de natura”. En esta serie d’articuls vorem casos puntuals que demostren que els “ayam” descendents dels iberorromans valencians parlaven en el romanç valencià o aljamia valenciana, orige de la llengua valenciana.

Es evident que anem a parlar del romanç de la poblacio autoctona i hem de saber que no tota la poblacio autoctona tenia el mateix grau d’arabisacio llingüistica, el qual estava molt relacionat en el seu grau d’islamisacio, sent que per a ser musulmà, s’ha de recitar el Corà que està escrit en arap. A mes, com en tota societat, existien classes socials. El poble pla (amma) era com sempre el mes numerós i treballava per a mantindre, a base d’imposts, a una classe alta formada exclusivament per funcionaris d’un estat al servici de l’islam. La llengua oficial d’eixe estat islamic era l’arap i la poblacio autoctona que volia ascendir en l’escalafo social havia de saber parlar-lo. Per aixo, es impossible estudiar el tema del romanç valencià, sense coneixer l’adscripcio social dels parlants.

Els "AYAM" MULADIS VALENCIANS que PARLAVEN ROMANÇ (i IV)

Seguint l’argument de l’articul anterior, i com a oposicio a la majoria dels “ayam” o indigenes valencians que parlaven en romanç (que es fusionaren en la nova civilisacio cristiana producte de la reconquista), anem a intentar descriure al grup de musulmans que no volgue integrar-se, aquells que en el temps tendiren a l’aïllament com a defensa d’una cultura diferent, i que se n’anaren com a conseqüencia del bando d’expulsio del 22 de setembre de 1609. Son l’unic grup del que parlen els acatalanats intentant refregar-nos-el per la cara de forma vergonyosament pueril.

Els "AYAM" MULADIS VALENCIANS que PARLAVEN ROMANÇ (III)

Una volta hem constatat que la major part de la poblacio que vivia en Valencia baix el domini musulmà, eren descendents dels iberorromans valencians o “ayam”, be cristians be convertits a l’islam (muladis), i que la poblacio d’orige estranger era una minoria, considere interessant poder fer-nos una idea dels percentages entre uns i atres en temps de Jaume I. Ho farem a partir de documentacio de la Corona d’Arago, en relacio al regne de Granada, generada als 32 anys d’haver mort Jaume I, i per tant d’epoca de Jaume II.

Els "AYAM" MULADIS VALENCIANS que PARLAVEN ROMANÇ (II)

Seguint avant en el temps, anem a la Denia independent d’Ali Iqbal al-Dawla, fill de Muyahid, que governà des del 1045 al 1075. Per a situar-nos, Ali es aquell fill de mare cristiana, que havia vixcut 17 anys presoner en Italia. Es aquell que subscriu document en el que es parla de “...omnes ecclesias et episcopatum regni nostri que sunt in insulis Balearibus et in urbe Denia...”, document en que segons Lafuente “Alí habla en todo él como un buen cristiano, contestant-li Juan Francisco Mesa que “En el fondo quizá lo fuera algo”. Es aquell que escriu en llati i en lletra visigotica a la comtesa “Ermensende” de Barcelona, escritura “encore en usage au XI siècle chez les mozarabes de Lleida et Valence, et les rois des taïfas...”, segons nos diu Michel Zimmermann en la p.624 de “Écrire et lire en Catalogne: IXe-XIIe siècle”.

Els "AYAM" MULADIS VALENCIANS que PARLAVEN ROMANÇ (I)

Per als dominadors araps, els qui no eren de la seua raça, eren “estranys”, paraula derivada del llati “extraneos” -com “estranger”-, i els dien “ayam”, expressio que inicialment s’havia aplicat en arabic per a nomenar als perses i que aci es va gastar fonamentalment per a referir-se als indigenes, tant als cristians com ad aquells que s’havien convertit a l’islam, es dir als muladis, paraula que ve de “muwallad”, que vol dir “afillat” o “adoptiu”. Ho confirma Eva Lapiedra, en “Cómo los musulmanes llamaban a los cristianos hispánicos” quan diu que “De las dieciséis ocasiones en las que se encuentra a muladíes y cristianos unidos frente a los árabes, once son denominados ayam. Es tracta d’un terme important perque de la paraula “ayam” deriva “al-ayamiya” o aljamia, que en el context peninsular no es referix a una atra cosa sino al romanç.

PRIMEROS COLEGIOS de ESTUDIOS que albergaban alumnos universitarios EN LA CIUDAD de VALENCIA (y V)

Con la finalidad de albergar a algunos estudiantes, de vocación religiosa, que deseaban cursar estudios en la Universidad de Valencia se instituyeron en el siglo XVI colegios universitarios.

La creación de los Colegios de Estudios de la ciudad de Valencia era para dar cumplimiento a lo dictaminado en el Concilio de Trento (1545-1563)-sesión 23, capítulo 18- que abogó por la erección de centros para promover las buenas costumbres de los jóvenes y la formación y firmeza de sabiduría de los alumnos universitarios (1).

LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. En sus inicios (IV)

Desde la conquista de la ciudad de Valencia en 1238 hasta el reconocimiento oficial de la creación del “Estudi General-Universitat de Valencia” en 1502 por Fernando el Católico, dándole la misma categoría que tenía la de Salamanca y otras universidades similares, la labor educativa a lo largo de estos más de dos siglos y medio estuvo a cargo de maestros locales, escuelas conventuales, escuelas catedralicias, escuelas municipales.

El origen de la Universidad de Valencia siguió un proceso similar a las de otras que se fundaron en la Baja Edad Media. Fue el resultado de un largo proceso iniciado en 1245 en el reinado de Jaime I. Nuestra Universidad alcanzó su carta de naturaleza y reconocimiento oficial del Papa y del Rey, cuando de hecho ya funcionaba como centro docente organizado (1).

1264, un gran pas per a la Llengua Valenciana

A rant d’un escrit del nostre amic Josep Escuder, en el que plantejava la necessitat de celebrar aquelles efemerides que contribuiren a enfortir el sentiment de poble valencià i no les derrotes que nos sumiren en el cami de la dilucio com a colectivitat, nos fem reso del Privilegi Real que Jaume I signava en Calatayut el 4 de juny de 1264, el qual resa en llati:

Noverint universi quod nos Iacobus, Dei gracia rex Atagonum, Maioricarum et Valencie, comes Barchinone et Urgelli et Dominus Montispesulani… Statuimus imperpetuum quod aliquis iurista, advocatus vel alius iurisperius non advocent in curia civitatis Valentie nec in aliqua curia totius regni, nec in alquibus appellationibus deinde aliquo tempore, exceptis apellationibus que ad nos venerint, nec iusticie alique regni predicti non admittant deinde libellum aliquem in latino nec in romantio, sed iusticie et judici scribant vel scribi faciamt querelam petentis et responsionen defendentis verbotenus et in plano, et omnia aliaque partes dicere voluerint, et ea omnia ponantur et scribantur in romancio in libro curie, et ita fiant deinde perpetuo omnes actus et sententie in romantio (Datum apud Calataiubium, pride nonas iunij anno DominiMCCLXiiij)”. 

¿VALENCIÀ o "ANDALUSI"?

Continuant posant de manifest l’engany que es preten darrere de l’us indiscriminat de l’expressio “al-Andalus”, hem de saber que els fonamentalistes “andalusis” que defenen l’existencia d’un pressunt anacronisme en les expressions de l’Espanya o la Valencia musulmana, en ocasions el justifiquen afirmant que la falta d’integritat territorial i politica tant d’Espanya com de Valencia, impediria referir-nos ad elles.

En relacio a l’integritat territorial, sorpren que pretenguen fer prevaldre un concepte com “al-Andalus”, que en la propia definicio implica una territorialitat variable en el temps segons la religio dels governants. Els qui aixo defenen, son els mateixos a qui se’ls ompli la boca parlant de “los estados asturleonés, castellano, navarro, aragonés y catalán…” ¿Acas el territori de Castella en el sigle IX era el mateix que en el XIII? ¿Estat català de Catalunya? ¿A partir de quan? ¿Pot parlar-se del nom d’un pressunt estat, inedit en l’historia, sent que el nom de Catalunya no es documenta fins al sigle XII? ¿De quina Catalunya es parla, si el comtat d’Urgell fon independent fins al 1314, el d’Empuries fins al 1325 i el de Pallars-Sobirà fins al 1491? ¿Vol dir que per questions d’integritat territorial, no podem parlar de Catalunya fins a 1491?

VALENCIA i EL FALS CONCEPTE de "AL-ANDALUS" (i II)

Comprovat en l’articul anterior el fals concepte de “al-Andalus” que nos volen fer engolir, en la rebordonida intencio de diluir Valencia en un terme fosc i en connotacions de misteri oriental, podem jugar -en permis dels “arabistes”-, a fer us de la terminología dels musulmans, pero no nomes respecte de la part d’Espanya baix poder musulma, sino tambe en relacio ad aquella baix poder dels cristians. La veritat es que es un punt de vista que nos aportarà llum sobre l’historia dels pobles hispans.

VALENCIA i EL FALS CONCEPTE de "AL-ANDALUS" (I)

Hem vist que “Sarq al-Andalus”, no es mes que una referencia geografica que vol dir “l’orient d’al-Andalus”. Hem de continuar preguntant-nos pel significat de “al-Andalus”, sent que hui en dia, els acatalanats la gasten com a cul de sac informe a on clavar de forma indiscriminada tot lo que no els interessa individualisar.

José Biedma López en “La filosofía y el mito andalusí”, nos diu respecte del concepte de “al-Andalus” que fon Levi Provençal qui “…determinó tal concepto como el espacio peninsular sujeto al poder musulmán, con lo que se iría contrayendo a medida que progrese la reconquista.” Comprovem, per tant, que es tracta d’un concepte “determinat” o inventat per Levi Provençal, que desficaciadament lliga el nom d’un territori a la religio dels seus governants. Per tant, si canvia la religio del governant es modifica el nom del territori. A mes, es presenta com a de difícil definicio, ya que la Septimania francesa i les Balears tambe formaren part de “al-Andalus” en algun moment, sense ser “espacio peninsular”.

Precedentes de UNA UNIVERSIDAD DE VALENCIA (S. XIV-XV) (II)

Precedentes del Estudio General-Universidad de Valencia (S. XIV-XV): escuelas episcopales y escuelas del “consell” municipal (II)

 

Está documentado que el 30 de marzo de 1345 se fundó en la escuela episcopal la cátedra de teología, instituida por el obispo Raimundo Gastón y fue concedida a la orden de los dominicos hasta 1443, año en el cual el vicario episcopal Alonso de Borja, posteriormente Papa, con el nombre de Calixto III, la cediera al clero regular. Entre los eminentes dominicos que impartieron docencia en dicha cátedra estuvieron fray Guillermo Anglés, fray Juan Matheu, fray Juan Monzón, fray Vicente Ferrer, fray Antoni Canals y fray Arnaldo Cortés.

Asimismo fue creada en 1376, por el obispo Jaime de Aragón, la cátedra de derecho canónico en su palacio episcopal y la dotó con una pensión anual de cien florines aragoneses. El primer profesor de dicha cátedra fue fray Bonifacio Ferrer.

Paralelamente a las iniciativas docentes eclesiásticas, el “Consell” de la ciudad se encargó también de impulsar la enseñanza. Queda constancia que acordó comprar, el 3 de marzo de 1373, una casa en la parroquia de San Bartolomé con el fin de albergar la escuela de la ciudad y reunir las escuelas de gramática y lógica.

Intento fallido de crear UNA UNIVERSIDAD EN VALENCIA EN EL SIGLO XIII (I)

1. INTRODUCCIÓN

Las universidades como centros docentes tuvieron su origen en la Edad Media. Desde el siglo XI en Europa se constituyeron centros de estudios en el ámbito de los monasterios y de las catedrales cuyo objetivo primordial era la formación intelectual de los religiosos. Estos centros se denominaron escuelas monacales. El empeño en formarse y ampliar los conocimientos suscitó el interés del clero secular fundándose las escuelas episcopales. Ambos tipos de escuelas a partir fundamentalmente del siglo XII se erigieron en agrupaciones de docencia dando origen a las universidades -universitas magistrorum et scholarum- donde la enseñanza se impartía en latín y los títulos se estructuraban en grados -bachiller, licenciado, maestro, doctor-. En un inicio se les designó con el nombre de “Studia Generalia”, término que acabó por tener un sentido oficial, reconocido por papas, emperadores y reyes. El derecho de un graduado en un “Studium Generale” implicaba el “ius ubique docendi” de poder impartir docencia en cualquier universidad.

El Palau de la Música de Catalunya. SU ARTE Y SU TIEMPO

Introducción

Las siguientes páginas tratan de realizar un acercamiento a uno de los edificios más singulares de Barcelona desde una mirada que esperamos amplia. De por sí, la belleza del edificio es capaz de encandilar a cualquiera, o cuanto menos, a muchos. Pero en este texto no se intenta explicar simplemente las singularidades arquitectónicas y estéticas del monumento, sino que se hace hincapié en toda una serie de cuestiones, que lo muestran como el hito constructivo cumbre que aglutina toda la corriente cultural de la Barcelona y Cataluña del momento.

Para ello, se repasa los avances del catalanismo que catalizan en La Renaixença, los valores europeístas de la sociedad catalanista del momento, los hechos arquitectónicos que dieron una nueva definición a la Ciudad Condal, la figura (política y cultural) del arquitecto del edificio o la importancia y función de la música en el momento que se levantó el es, muy probablemente, uno de los edificios más maravillosos de toda Europa.

La Renaixença Catalana.

LA FILOLOGIA VALENCIANA (Discurs d'ingres a la Real Academia de Cultura Valenciana)

INTRODUCCIO

Despres de saludar al Deca de la Real Academia de Cultura Valenciana, Excelentissim Senyor Don Joan Lladró; al Sr. Director de la secció de Llengua i Lliteratura reverend Don Joan Costa i Català, academics i demes membres d’esta prestigiosa entitat cultural, i selecte auditori, vullc agrair l’honor que me procuren al nomenar-me Academic Numerari. I, en una actitut de justa modestia passen a llegir-los el meu discurs d’ingres, estos amics impagables que han segut els meus ulls, el meu cor i la meua vida.

Front ad este compromis m’encontrava, com se sol dir entre l’espasa i la paret; perque per un costat esta minusvalia que el Senyor m’ha donat i que accepte resignadament, m’impedia redactar, per mi mateix, una conferencia que diguera alguna cosa interessant. I, per un atre costat, no podia eludir el compromis i la responsabilitat que comporta un discurs d’ingres, que convalidara la meua assuncio d’este compromis que representa el formar part d’este cos d’academics que son el major baluart, que mantenen el prestigi i la grandea de la Llengua Valenciana. Per aixo, me decidi a agarrar el bou per les banyes, i salvar la situacio valent-me d’alguns apunts que estaven esperant l’ocasio per a ser utilisats i que considere adequats al dia de hui. Per lo tant parlaré de Filologia i en particular de la valenciana.

FANTASMES "MOSSARAPS" i antroponimia valenciana (IV)

Respecte del Llibre del Repartiment, es important coneixer lo que deixà escrit Alcover, “Alma mater” del “Diccionari Català Valencià Balear”, i una persona que es dedicà tota sa vida a treballar, sense fer us de la manipulacio que acompanya als acatalanats de hui que tots coneguem. Alcover, en el volum XIV del “Bolletí del Diccionari” (DCVB), expon unes “Aclaracions y Rectificacions de certes coses dites dins els primers toms del Bolleti del Diccionari”. Diu: “L’estudi acorat que hem fet del Repartiment de Mallorca y del Repartiment de València, obra un y altre del rey En Jaume I, ens ha convençuts de que a Mallorca y a València hi havitaven, abans de la reconquista, muzarábichs o descendents de muzarábichs fets mahometans que parlaven una llengua formada del llatí an el mateix temps y de la mateixa estructura poch sà poch llà, com la que a-les-hores se formà a Catalunya, y que el parlar d’aqueixes tres regions se fusionà quant anaren a Mallorca y a bona part del Reyalme de València pobladors de Catalunya y s’hi establiren, conservantse en aquelles dues primeres regions certes formes llingüístiques, no gayre, que tenen tota la trassa d’anteriors an aquella fusió”

FANTASMES "MOSSARAPS" i antroponimia valenciana (III)

Com els catalanistes pensen que els “mossaraps” valencians no son mes que fantasmes, en consequencia no els busquen, i per tant, no els troben. Com imagine que, a banda de repetir sense parar els destrellats que inventen per separat, deuen investigar, encara que siga poc, segurament, si ne veuen algun, ixen fugint, com si no l’hagueren vist, per por a que s’assole el dogma.

I una mostra de que no es tan dificil trobar-los, es que nomes en una miqueta d’aficio, crec haver-ne trobat algun, llevat de que puga haver algun error.

En les pp. 356-357 de la tesis sobre “Ermesèn vida y obra de la condesa”, consta document de 6 d’abril de 1020, segons el qual, “Ermesèn y su hijo Berenguer (Ramón I); condes de Barcelona, vendieron a los habitantes de “Corrone subteriore” (Corró de Baix) el derecho de poder construir un riego hasta “Corrone superiore” (Corró de Dalt)”. Llegim: “Sig+num Guillelmi de Denia, notarii” ¡Un notari de Denia a qui li dien Guillem i es trobava en Barcelona en l’any 1020!

FANTASMES "MOSSARAPS", i antroponimia valenciana (II)

L’antroponimia es l’estudi de l’orige i significat dels noms de persona. La voracitat catalanista, consentida pel meninfotisme valencià, ha estes l’idea de l’inexistencia d’una antroponimia propia valenciana, que ha segut convertida en una derivacio de la catalana i aragonesa. Per a variar, tornem a estar davant d’una atra gran mentira.

Farem una miqueta d’historia. No cap dubte, que una part del poble valencià hereu dels iberorromans, be per conviccio, be per coaccio, acabà convertint-se a l’islam. Eren els “muwallads” o muladis. Mahmud ali Makki de l’Universitat de El Cairo escriu en “Los Banu Burunyal, una familia de intelectuales denienses” que “Se sabe que los elementos cristianos que abrazaban el Islam a manos de algún árabe podían llevar la misma “nisba” (gentilicio) de sus patronos, calificándose de “mawla” (liberto) de sus amos”. Thomas F Glick, en “Paisajes de conquista” parla de “parentesco ficticio” diguent que “los no árabes que deseaban convertirse fueron obligados a encontrar un patrón árabe de quien se convertían en clientes (mawla). De este modo, bereberes, hispano-romanos y otros adoptaron nombres tribales árabes y el clientelaje se coloreó con lo que Crone ha denominado aspecto tribal”. Es sap que alguns muladis, per a alcançar quotes de poder, inventaven falsos origens. Uns atres reivindicaven l’orige autocton, com vorem. Es representatiu, que els cronistes musulmans, no es posaren d’acort en la genealogia, del rei Llop de Valencia. I a tot aixo, com si d’eixos cronistes es tractaren, els catalanistes s’ho passen de lo mes be perdent el temps pegant-li voltes a una ficcio, per a no reconeixer que l’immensa majoria de la poblacio no eren mes que descendents d’iberorromans valencians.

FANTASMES "MOSSARAPS", i antroponimia valenciana (I)

Epalza i Llobregat, escrigueren ¿Hubo mozárabes en tierras valencianas? (Revista del Instituto de Estudios Alicantinos, nº 36 (1982) pp 7-13). Mantenen que la debil cristianisacio previa a la conquista musulmana del 713, feu que en dos generacions, desapareguera el cristianisme de terres valencianes, sent la principal causa, l’absencia de bisbats. La conclusio de la desgavellada hipótesis es que “…la debilitación de creencias y la islamización concomitante pudieron haberse completado hacia el año 800. Así pues, en Valencia no hubo mozárabes”. Thomas F Glick, en “Paisajes de conquista”, el califica de “influyente artículo”. En acabant de senyalar que la hipótesis d’Epalza i Llobregat, “no se halla exenta de problemas”, els recorda que “Los cristianos en la Edad Media podían ser bautizados sin la intervención de un obispo e incluso de un sacerdote, especialmente en zonas remotas donde hombres laicos debían sustituirles”. Bulliet, es l’autor d’una “teoria de la conversio” que critiquen Epalza i Llobregat. Glick consulta personalment a Bulliet, qui li diu que l’argument de l’absencia de bisbes li pareix “de hecho, muy débil”, afegint que “…resulta estrafalario deducir de esto que todo el mundo se convertiría en masa al islam.”

Literatura jurídica medieval: LIBRE DEL CONSOLAT DE MAR

El “Consolat de Mar” es una recopilación de derecho consuetudinario marítimo elaborado por jurisconsultos a partir del siglo XIII. El contenido originario del Libre del Consolat de Mar está constituido por disposiciones sobre procedimiento y derecho mercantil y marítimo. Según F. de P. Momblanch, los 42 capítulos que forman el orden judiciario del “Consolat de Mar” de Valencia son del siglo XIV; el 43 es una pragmática de Jaime I, y el 35 se refiere a “les portades” de Alejandría; los 37 últimos están dedicados a legislar sobre aspectos de la armada.

El “Consolat de Mar” es un código de la legislación marítimo-comercial, compendio de la multisecular acumulación de ordenaciones, usos y prácticas comerciales, recogidas y sistematizadas por “savis homens qui van per el mon” y por “nostres antecessors”, como se afirma en algunos capítulos.

LA CONTINUÏTAT DEL TITUL de "REGNE DE VALENCIA" (II)

A 19 d’abril de 1238, Zait Abuzeit, dona al bisbe de Sogorb les iglesies d’Alpont, Tuejar, Domenyo i atres (p. 87 de “Segorbe en el siglo XIII” de Garcia Edo) Llegim: “...quod ego Aceyt Abuçeyt, vel potius Vincentius, rex Valentie, nepos Miramamolin, ductus spontanea...”. Lo mateix havia fet el 22 d’abril de 1236, respecte de les iglesies de l’Alt Millars: “...quod nos, Azeyt Abu Zeyt, vel potius Vincentius, rex Valencie, nepos Almiramamolini; attendens...”. (Archiu del Regne de Valencia. Real Justicia. Vol. 806 ff, 18-20v). El 30 de giner de 1232, en Terol, Abuzeit havia renunciat als seus drets sobre la ciutat de Valencia a favor de Jaume I: “...ego, Çeyd Abuçeyd, rex Valentia... domno Jacobo, regi Aragonum...”. De 1225 es escritura 1ª que consta en el “Bullarium ordini Sancti Jacobi”, de la qual es despren l’oferiment de vassallage d’Abuzeit a Fernando III de Castella. “...Zeyt Abuzeyt rex Valentie, accedens ad me apud Moyam, devenit vasallus meus, et osculatus est manus meas".

El valenciano "ixcá", los "cuols" y la "Moma"

Me llama mi amigo Sansano de Elche y, entre cotilleos, me informa del feroz debate sobre la misteriosa voz 'ixcá' (cast. '¡ójala!'), posible descendiente díscolo y lejano de la construcción semítica 'in sa llah' , origen del 'ixala' conservado por sefardíes neoyorquinos.

En 1764, Carlos Ros recogía el val. “òixala, quiera Dios, assí sea» (Ros: Dicc. p. 171); y, en el siglo siguiente: “oixala, interj” (Escrig: Dic.1851) “¡oixalá!, interj. ¡ójalá!” (Escrig-Llombart: Dicc. 1887).

¿PRIMIGENIA EXCLUSIVA CATALANA? NO

José Vicente Gómez Bayarri y María del Carmen Aura Busó
Académico de la RACV y Catedrática de Lengua de Bachillerato

 

La arrogancia del cientificismo exclusivista del que presumen ciertos docentes e instituciones con el objetivo de la imposición del sofisma de la estandarización homogeneizadora del catalán a los valencianos resulta, cuanto menos, incoherente y peligrosa.

Un ejemplo de ello es el acuerdo de colaboración impulsado por la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat de les Illes Balears y l’AVL para implantar “una normativa lingüística inclusiva i unitària” del valenciano con el catalán.

Muchos filólogos e historiadores medievalistas se plantearon el debatido tema de la subagrupación románica del catalán, centrando la discrepancia o polémica, en principio, sobre dos teorías claramente diferenciadas. La primera defendía el origen galorrománico de dicho idioma, tesis sostenida, entre otros, por Milá y Fontanals y por A. Griera; la segunda abogaba por el origen iberorrománico del catalán, tesis mantenida por Menéndez Pidal y por A. Alonso. Frente a ambas teorías surgió una tercera, defendida ardorosamente por filólogos catalanistas que aseguraban que el catalán es el resultado autóctono de la evolución del latín en el territorio que ellos denominan “Principat de Catalunya”.

LA CONTINUÏTAT DEL TITUL de "REGNE DE VALENCIA" (I)

“Crear” vol dir “establir, fundar o introduir per primera volta”. Convindrem en que tot lo que existix, o ha segut creat, o es producte de l’evolucio. Nomes els falsaris darrere d’algun vergonyos interes, poden mantindre que es crea lo que ya existix.

Els catalanistes, han mantés que Jaume I fon el “creador” o “fundador” del Regne de Valencia. Vejam uns eixemples: Enric Guinot Rodríguez, en la p. 240 de “Els fundadors del Regne de Valencia I” escriu sobre “...el fet que Jaume I, en aquest cas, va crear un nou regne: el Regne de Valencia”. Rosa Enguix Alemany i Joaquim Seró Dobón escriuen en “Història d'Espanya: què ensenyar?”, que “…la resta del curs la dedicàvem al programa d’Història d’Espanya i alguns temes del País Valencià com la fundació del regne de València…”. Juan Vicente García Marsilla en la p. 164 de “Història de L'art Medieval‎”, nos diu que “…el procés de creació del regne no va ser gens fácil.”. No acaben de posar-se d’acort en el moment de la presunta “fundacio”. Si Guinot, en la p. 14 del llibre citat parla de la creació del Regne de Valencia l'any 1240, en la p. 33 del llibre “Temps de rebel·lió: 25 d'abril dia commemoratiu a la Universitat de València”, distints professors universitaris mantenen “...la creació del Regne el 9 d’octubre de 1238...”. Ho presenten com un acte d’arbitrarietat i de demostracio del poder de Jaume I. Aixina, Antoni Furió, en la p. 20 de “Història del País Valencià‎” diu que “Tampoc la conquesta cristiana no comportava necessàriament la creació del regne de València…”, i Enric Guinot, en la p. 121 de “Les senyories medievals: una visió sobre les formes del poder feudal” escriu que“Al capdavall, la mateixa creació del regne de València, en comptes d’incorporar directament les terres valencianes a l’Aragó o de fraccionar-les entre Aragó i Catalunya, no havia estat sinó un acte d’afirmació del poder reial.

La Llengua Valenciana, UNA LLENGUA INDEPENDENT

Moltes vegades hem parlat i demostrat l’independencia de la llengua valenciana respecte a qualsevol atra, i mes concretament, front al catala. Molts documents aixina l’acrediten: “Reperi in Hispania lenguas, verterme propiam: Cantabricam, Graecam, Latinam, Arabicam, Celtiberam, Caldeam, Hebraicam, Valentinam, Catalaunam”. ( Tractatus de Regimine Urbis et Regni Valentiae , Llorenç Matheu i Sanz, 1654, p. 504).

EL EXPOLIO DEL MALLORQUI por lo que hoy se llama lengua "catalana-lemosina"

Breve resumen Histórico de la lengua:

Desde la caída del imperio romano, el latín se iba degenerando, transformándose en las lenguas romances, con las diferentes peculiaridades de cada región.

En las tierras, del noreste de la península Ibérica, que a la caída del imperio romano, pasaron a formar parte de la Septimania goda ( la antigua Narbonense romana)y después de la conquista a los musulmanes por los reyes francos, volvió ha ser incorporada a la Marca Hispánica, como Septimania Sur,que a partir de 1.496, se llamaron Cataluña, también se formaron un número de variedades del romans, que recibieron gran influencia germánica, al ser conquistadas por los godos, transformándose en una nueva variedad de romans. Con la conquista musulmana del año 714 hasta 1.149, año de la total reconquista de Lérida y Tarragona, total 435 años de dominio musulmán dicho romans que se hablaba en dichas tierras, se volvió a enriquecer con la absorción de un gran número de palabra árabes y magrebíes.

EL PARLAR ROMANIC VALENCIÀ i el català antic

L’any 2001, l’Universitat de Valencia, publicà el llibre “Estudis de filologia valenciana”. Antoni Ferrando, que no se’n pert una, fa la “Nota del editor”. El llibre consta d’una seleccio de texts de Joseph Gulsoy. I entre els “escrits seleccionats”, en la p. 173, en l’apartat II “La unitat de l’idioma 1. Els mots” llegim: “El senyor Mourelle de Lema (vore image de portada), amb gran porfídia, s’ha dedicat a provar -com si hagués necessitat de fer-ho puix que tothom ho sap- que en el País Valencià s’havia desenvolupat un parlar romànic que era diferent i independent del català”

El "MOSSARAP" i les caracteristiques DEL ROMANÇ VALENCIÀ PRELLITERARI (i III)

Per a acabar en l’analisis, per damunt damunt de les caracteristiques del “mossarap” valencià parlat per la poblacio autoctona valenciana (iberorromans cristians i islamisats), en relacio a les mentires que du la “Gran Enciclopèdia Catalana” (volum X, pp. 336-337), seguirém en la que fa 8.

8.- “El iod no tenia zumzeig i a vegades queia: Faios 'faigs', Poio 'puig', Montroi 'mont roig', Meanes (Atzeneta del Maestrat) 'mitjanes'”.

Comencem malament, perque aixo de “a vegades”, es evident que no dona una caracteristica que puga propugnar-se com a “llei”, ya que tambe es podria dir lo contrari “a vegades no queia”. Voldria dir que quan “no queia”, l’evolucio del romanç valencià era identica a la del romanç català. Els “Catarroja”, Ribarroja”, “Massarojos”, “Carraixet”, “Moixent”... del Repartiment, mostren “quan no queia”.

9.- “La c davant e i i llatina tenia una articulació palatal africada sorda: Xèrcol (Llíria) 'cércol', Xella 'cella', Carxe (Iecla) 'càrcer', Fotx (Tivissa) 'Fou'”.

El filolec Amado Alonso expon: “...la idea que hasta ahora hemos tenido sobre la pronunciación mozárabe de la c como ch era una opinión, pero no un conocimiento... , hemos de admitir que los casos de ch por c en la toponimia son arabismos fonéticos... luego adoptada por los españoles...”

El "MOSSARAP" i les caracteristiques DEL ROMANÇ VALENCIÀ PRELLITERARI (II)

Hui seguirém comentant les caracteristiques del romanç valencià prejaumi parlat per la poblacio autoctona valenciana (iberorromans cristians o islamisats), en relacio a les “lleis fonètiques del mossàrab oriental”, que s’han tret de la manega els catalanistes. Continuem en l’orde que du la “Gran Enciclopèdia Catalana” (volum X, pp. 336-337).

2.- “No diftongació espontània de e i o breus llatines: Petra < petra, Ripelles (Relleu) < *ripellas, Boatella (València) <*bovatella, Puçol < puteolu, Bunyola < balneola, Nerola (Vimbodí) <*nigrola, Riola < *rivola”.

Segons aço, l’evolució del romanç valencià previ a la reconquista seria identica a la del català.

CONSCIENCIA IDENTITARIA DEL VALENCIÀ front al Català, ahir i hui

Es curios com s’apela a la ciencia per a explicar quasi qualsevol cosa. Ultimament, sobre tot els politics, recurrixen ad ella en massa freqüencia: “Aço está cientificament demostrat”; “ho avalen els cientifics”; “el mon cientific ho te superat”; etc. No entrare a analisar els curricula d’eixos cientifics, ni la definicio del terme. Pero, si que m’agradaria senyalar que en la polemica sobre l’identitat del valencià no existix el raonament cientific al que tant s’apela. Creure cegament en lo que alguns politics pseudofilolecs nos diuen sobre este assunt, per moltes voltes que ho repetixquen, mes que ciencia es un acte de fe.

I es que, en assunts de llengua, parlar de ciencia pot conduir a errors. Ya ho dia Miquel Adlert Noguerol, en el seu llibre En defensa de la llengua Valenciana, 1977, pps. 18 i 19). : “L’Idioma no es una qüestio cientifica en el sentit de ser un producte d’una ciencia, sino al reves: una ciencia – la filologica- es producte de la llengua...”

L’historia, com fidel reflex dels acontenyiments ocorreguts en temps passats, ens dona testimonis de la consciencia identitaria de la llengua valenciana, com signe propi i independent del poble valencià, en relacio a qualselvol atre, i mes concret, respecte al catala.

Els nostres classics, no sols eren conscients de i en l’idioma en que escrivien, si no que ademes deixaven constancia en ratificada unanimitat del fet diferencial.

El "MOSSARAP" i les caracteristiques DEL ROMANÇ VALENCIÀ PRELLITERARI (I)

Previament a entrar en el fondo del tema, pot ser interessant situar el significat de la paraula “mossarap”, sent que ha acabat sent polisemica. Procedent de l’arap “musta‘rab”, que vol dir arabissat, es gasta tant per a nomenar als cristians que vixqueren “sots senyoria de moros”, com per a nomenar la llengua romanç parlada fonamentalment per la poblacio autoctona (cristiana o islamisada).

Vegem com al parlar de “mossarap”, es mescla “poder”, “religio” i “llengua” en un coctel explosiu que ha donat frases, com la famosa “hábleme usted en cristiano”.

Per aixo es mes aclaridor dir “romanç valencià”, per a referir-nos a la llengua hereua del llati vulgar, que parlaven els valencians descendents dels iberorromans, anteriorment a la vinguda de Jaume I, independentment de que foren cristians o musulmans.

Primers lexicografs DE LA LLENGUA VALENCIANA

El pronte floriment de la llengua i cultura valencianes va afavorir l’aparicio dels primers estudiosos del lexic valencià.

Anem a analisar quatre autors que destacaren en els sigles XV i XVI com lexicografs.

I. Un escritor valencià que mereix la nostra consideracio es el lexicolec i notari Joan Esteve, autor del primer diccionari impres en llengua romanica, Liber Elegantiarum(1), editat, sent Pontifex Inocenci III, en l’any 1489, encara que ya el tenia acabat en 1472.

En el “colofo” de l’obra, escrit en llati, l’autor resalta la seua consciencia idiomatica singular valenciana en fer constar: “Explicit liber elegantiarum Johannis Stephani, viri eruditissimi, civis Valentiani, regie auctoritate notarii publici, latina et valentiana lingua exactissima diligentia emendatus”.

CAMPO POLÍTICO Y DE DERECHO INTERNACIONAL de Juan Luis Vives

REFLEXIONES DE JUAN LUIS VIVES EN EL CAMPO POLÍTICO Y DE DERECHO INTERNACIONAL

 

Resumen: La obra del universal humanista valenciano Juan Luis Vives refleja su pensamiento en diversos campos del conocimiento. Muchas de las reflexiones contenidas en sus tratados tienen vigencia en el día de hoy, a pesar de haber transcurrido más de cinco siglos de su composición. Nuestro pensador renacentista, con su espíritu abierto y crítico expuso no pocos principios anticipadores y muchos de sus planteamientos y propuestas deberían tenerlas en consideración tanto nuestros gobernantes como los intelectuales actuales.

 

CAMPO POLÍTICO Y DE DERECHO INTERNACIONAL

Su producción literaria y de derecho internacional está dirigido a un objetivo fundamental: la consecución de la Paz. Los escritos de Luis Vives están pensados para contagiar a sus destinatarios su anhelada búsqueda de la paz en una Europa dividida, desgarrada, asolada por las guerras constantes, empeñados sus habitantes en  sangrientas discordias sin fin, en un momento de enfrentamientos religiosos y guerras de fronteras(1). Nuestro pensador, ferviente pacifista, pretendió poner la política y el derecho internacional al servicio de un sistema de fines y de un ideal: la Paz (2). De ahí que haya sido llamado pacificador europeo y príncipe entre los filósofos defensores de la paz.