Els Països catalans: Proyecte Quimèric

Resum: De l’anàlisis d’alguns plantejaments històrics, culturals i polítics que aborden la tergiversació i les falàcies històriques senyalades, la manipulació de l’Història que es pretén per mig de l’invenció o mala interpretació dels documents archivístics, la pretensió de fer realitat l’idea del pancatalanisme i de la ficció de l'entelèquia dels paisos catalans arribem a la conclusió de que es deu rebatre en arguments les falses premisses i fomentar el sentiment de valencianitat imperant en la majoria de la població que residix en l'actual Comunitat Valenciana. Els valencians sabem lo que som i lo que volem ser: fidels a la nostra singular i peculiar història. Els valencians tenim consciència generalisada de constituir un poble individualisat, resultat d'una interrelació personal i institucional, sustentada per factors geogràfics, soci-econòmics, històrics, culturals, sicològics i per una conjuntura històrica, espacial i temporal comuna.

Paraules clau: Els paisos catalans, proyecte quimèric, aspiració obsessiva.

 

Resumen: Del análisis de algunos planteamientos históricos, culturales y políticos que abordan la tergiversación y las falacias históricas señaladas, la manipulación de la Historia que se pretende mediante la invención o mala interpretación de los documentos archivísticos, la pretensión de hacer realidad la idea del pancatalanismo y de la ficción de la entelequia de los países catalanes llegamos a la conclusión de que se debe rebatir con argumentos las falsas premisas y fomentar el sentimiento de valencianidad imperante en la mayoría de la población que reside en la actual Comunidad Valenciana. Los valencianos sabemos lo que somos y lo que queremos ser: fieles a nuestra singular y peculiar historia.

Los valencianos tenemos consciencia generalizada de constituir un pueblo individualizado, resultado de una interrelación personal e institucional, sustentada por factores geográficos, socio-económicos, históricos, culturales, psicológicos y por una coyuntura histórica, espacial y temporal común.

Palabras clave: Los países catalanes, proyecto quimérico, aspiración obsesiva.

 

Abstract: From the analysis of some historical, cultural and political approaches that address the misrepresentation and historical fallacies pointed out, the manipulation of History that is intended by means of invention or misinterpretation of archival documents, the pretension of making reality the idea of pancatalanism and the fiction of the entelechy of the Catalan Countries we conclude that false premises should be refuted with arguments and encourage the feeling of prevailing valencianity in the majority of the population residing in the current Valencian Community. Valencians know what we are and what we want to be:

faithful to our unique and peculiar history. Valencians have a generalized consciousness of constituting an individualized people, the result of a personal and institutional interrelation, supported by geographical, socio-economic, historical, cultural, psychological factors and by a common historical, spatial and temporal conjuncture.

Keywords: The Catalan Countries, chimerical project, obsessive aspiration.

 

…………………>ver pdf

 

  • José Vicente Gómez Bayarri es Licenciado en Filosofía y Letras, Doctor en Historia, 
    Catedrático de Geografía e Historia, Académico de número de la RACV y Medalla de 
    Plata de la Ciudad de Valencia.