Març

Es un mes canviant i perillos: març marcer, caracer (AF) (EM) (JC2), març marcer, Sol caracer (EA), març marçot, caracer i ventoler (MC) (1), març marcer, caracer, matá a sa mare en lo llavaner (JM1), març marcer matá a sa mare en lo llavaner (JM3), març marcer, que apedregà a sa mare en lo llavaner (EA), març marçot mata a la vella a la vora del foc i a la jove si pot (AA), març marçot mata [a] la vella a la vora del foc i a la jove si pot (MC), març marçot mata [a] la vella, en el jove no pot (JA) (2).

Originariament era el primer de l’any (fins que vingueren giner i febrer) perque marcava l’inici dels cultius en el camp. El nom deriva del llati martius i este de Mart, el deu de la guerra, perque en este temps mamprenien les campanyes militars les legions romanes. Pero Mart tambe era el deu dels treballs agricoles i de la primavera.

Es un mes significat perque senyala el canvi d’estacio meteorologica (a principis) i astronomica (entre el 19 i el 21), que es quan el dia comença a guanyar a la nit. Ve la primavera i en el nostre regne es el temps de les Falles en honor a sant Josep: març valencià, faller i mascleter per tot arreu (MC), i de la Magdalena, a voltes. I tots els que viuen de la festa o fruixen d’ella estan pendents del vent i de les pluges, que es poden presentar en qualsevol moment.

Lledó sigue cerrado

La basílica de la Virgen de Lledó, patrona de Castellón, seguirá cerrada dos semanas más, hasta el 14 de marzo. Así lo ha decidido el ayuntamiento, pese a que se colgó un letrero hace unos días diciendo que abriría el 1 de marzo, y no parece que nadie se haya atrevido a poner ese letrero si no es el ayuntamiento. Saltó la sorpresa este lunes, 1 de marzo, y se conoció la decisión de que siga cerrada la basílica. Nada ha hecho cambiar de opinión al ayuntamiento, sin que incluso alarga el cierre: ni el recurso contencioso del Obispado, manifiestamente contrario y sorprendido ante esa medida que se va prolongando;  ni el recurso de Abogados Cristianos, que han avisado que no se detendrán pese a la desestimación judicial de la suspensión del cierre –los argumentos de la jueza, ceñidos a que es propiedad municipal a que hay muchas iglesias abiertas al culto, son más que discutibles: respetar una sentencia no es compartirla, de lo contrario no tendrían sentido los recursos-; ni una “reconsideración” del ayuntamiento tras anunciar que abriría el 1 de marzo. Y la comunicación de la prórroga es bananera.

El ROMANÇ VALENCIÀ o ALJAMIA dels "AYAM" VALENCIANS (II)

Relacionat en els cantars de gesta francesos, hi ha una obra que nos parla en concret de la llengua o llengües dels musulmans valencians. Es tracta de “Foucon de Candie”, escrita per Herbert le Duc de Dammartin, en la segon mitat del sigle XII. “Candie”, que apareix com a “Gandie” en “La chanson d'Aspremont”, tambe del XII, vol dir Gandia, segons mantenen Brandin en “La chanson d'Aspremont, chanson de geste 12e siècle”; Anseis de Cartage en “Relaciones franco-hispanas en la épica medieval”; Ernest Langlois en “Table des noms propres de toute nature compris dans les chansons de geste”, etc. Puix be, en “Foucon de Candie” podem llegir: “Candie siet sor mer en un rivage / En une roche, dont la terre est sauvage / XXX chastel i donent treusage / De Sarrazins i ot de maint langage / IX.M. i sont par an estage”, que es podria traduir com: “Gandia es troba al costat de la mar / en una roca a on la terra es salvage / El seu tesor son 30 castells / de sarraïns que entenen moltes llengües / 9.000 d’ells residixen alli”. Ovid Densuşianu, en “La prise de Cordres et de Sebille: chanson de geste du XIIe siècle‎”, nos diu que aparentment l’autor no coneixia be Gandia pero pensa que alguns amics viagers, li haurien parlat de la “riche ville du royaume de Valence”.

L'amor incondicional d'alguns valencians A LO QUE VE DE FORA

En son prou els valencians condicionats per l’enamorament exagerat cap a tot allo que ve de fora, infravalorant lo propi. Ben mirat es una llastima, pero a lo millor un dia veuen la llum i descobrixen que han estat perdent-se –per desconeiximent– l’esplendor dels segles XIV i XV, i, en general, tota l’historia nostra que els hauria de dur a valorar, en la seua justa mida, lo gran que arribà a ser el Regne de Valencia.

La societat valenciana fon capaç de crear en Xativa –segle XI– la primera fabrica de paper europea, que exportava a la propia Europa i a Orient, detall molt significatiu si tenim en conte que el paper s’inventà en China; el primer Consolat de Mar de la Corona d’Arago, en 1283; el primer hospital siquiatric del mon –“Spital d’ignoscents, folls e orats”– fundat per Gilabert Jofré en 1410; la primera imprenta de la peninsula iberica i, com a conseqüencia, el primer llibre impres: Les trobes en lahors de la Verge Maria (1474)… nomes aço nos pot donar una idea de la grandea i prosperitat de la Valencia d’aquells temps.

Cierre de Lledó

El Tribunal Supremo ha dado la razón a la asociación Abogados Cristianos por el acuerdo de la Junta de Castilla y León de admitir un aforo máximo en los templos de 25 personas, por considerar la orden desproporcionada.

Afectaba a nueve provincias y la orden fue muy criticada por los obispos de la zona y numerosos colectivos. Resulta sorprendente una medida así, con independencia de la capacidad de cada templo, y el Supremo ha estimado que era injusta para la religión católica y, por tanto, afectaba a un derecho fundamental. Abogados Cristianos está demostrando que detecta abusos jurídicos contra el catolicismo: a veces gana sus recursos, y otras veces no, pero es una asociación constante, que no se guía por impresiones o meramente devociones religiosas, sino derechos y deberes, el núcleo de la justicia.

El ROMANÇ VALENCIÀ o ALJAMIA dels "AYAM" VALENCIANS (I)

En l’articul sobre “Els “ayam” muladis valencians que parlaven romanç” hem parlat del significat de “ayam” o “no arap”, hem vist la relacio llingüistica del concepte i hem constatat que formaven el grup de poblacio mes numerós que inclus es reivindicaven front als “sarraceni de natura”. En esta serie d’articuls vorem casos puntuals que demostren que els “ayam” descendents dels iberorromans valencians parlaven en el romanç valencià o aljamia valenciana, orige de la llengua valenciana.

Es evident que anem a parlar del romanç de la poblacio autoctona i hem de saber que no tota la poblacio autoctona tenia el mateix grau d’arabisacio llingüistica, el qual estava molt relacionat en el seu grau d’islamisacio, sent que per a ser musulmà, s’ha de recitar el Corà que està escrit en arap. A mes, com en tota societat, existien classes socials. El poble pla (amma) era com sempre el mes numerós i treballava per a mantindre, a base d’imposts, a una classe alta formada exclusivament per funcionaris d’un estat al servici de l’islam. La llengua oficial d’eixe estat islamic era l’arap i la poblacio autoctona que volia ascendir en l’escalafo social havia de saber parlar-lo. Per aixo, es impossible estudiar el tema del romanç valencià, sense coneixer l’adscripcio social dels parlants.

Contribución de LOS REYES DE LA VALENCIA FORAL a la configuración del Reino (II)

2.2. Valoración del reinado de Pedro I el Grande de Valencia -III de la Corona de Aragón-(1276-1285)

Los nueve años del reinado de Pedro I el Grande de Valencia, -III de Aragón- fueron decisivos en los aspectos conquistadores, forales, económicos, sociales y municipales del Reino de Valencia. Accedió al trono a los 36 años con experiencias en el campo político, bélico y diplomático; experiencia muy válida para dar solución a algunos problemas y ejercer la responsabilidad en tomar decisiones (1).

ELECCIONS i LLIÇONS

I

En un articul anterior (“Democracia, exiliats i incidents”, 12-2-2021) els vaig posar sobre avis que anaren en conte en els comicis catalans perque tenen repercussions i perque nos poden ensenyar molt. Crec que aixina ha segut.

Un fet objectiu

Ha segut la participacio mes baixa i ha caigut 25 punts respecte a les votades de 2017 (la pandemia, el mal orage, el cansanci de la gent i la poca polarisacio, producte de la pacificacio eixercida pel govern central). Ho podem vore en la següent taula:

1

Atenent als resultats este descens ha perjudicat notablement al sector ‘constitucionaliste’, en general, perque el ‘rupturiste’ continúa movilisat si be no en la proporcio o quantia de 2017.

Les presses

Acte seguit l’independentisme ha ‘sumat’ i ha tret 74 representants (50.89%), front al constitucionalisme 61 diputats (47.02%). Clara victoria per una diferencia de vora quatre punts, similar a 2017 (70 diputats i 47.5% front a 57 i 43.45%).

EL CONTROL de las redes sociales

“Bienvenidos al mundo de sombras y espejos”. Daniel Estulin

Nos vamos a poner, como vulgarmente se dice, “en la camisa” de cualquier miembro de servicio de información, de servicio secreto, de cualquier país, y más concretamente, de USA, el país más potente de occidente. Es un hecho evidente que conseguir saberlo todo de todos siempre ha sido un sueño para cualquier agencia de información. Por otra parte, que la gente lo cuente todo, voluntariamente, hasta el guiso que hizo el domingo, y lo que le dicho su cuñado, puede parecer, a simple vista, un despropósito, una estupidez… o, ¿quizás no?.

Al final, las posibilidades que ofrecía la tecnología no fueron pasadas por alto por la inteligencia norteamericana, de forma que la cúpula de la organización decidió, a finales del pasado siglo, que la tecnología era una “prioridad estratégica”.

Inicialmente, esta tecnología se dedicaría a misiones básicas de recolección de datos, de información, y de su análisis posterior; labores todas ellas para las que estos nuevos descubrimientos ofrecían oportunidades industriales, nunca vistas en la historia de la humanidad.

Para poder beneficiarse de las bondades de estos avances, la NSA se apoyaría en los jóvenes talentos que iban saliendo como setas en el panorama universitario norteamericano, haciendo, para ello, una titánica labor previa de selección.

Comisarios lingüísticos

La pandemia requiere nuestros mayores y mejores esfuerzos, a todos los niveles: sanitario, laboral, económico, educativo y solidario. A la vez, hay que estar pendientes de que nadie aproveche estas anómalas circunstancias para cercenar derechos ni restringir libertades. Mención especial merece la enseñanza, que ha provocado innumerables conflictos en la Comunidad Valenciana por la política dirigida por Vicent Marzà contra la libertad de centro, contra la enseñanza concertada y contra la elección del español: manifestaciones multitudinarias y sentencias judiciales en contra no le detienen. Hay muchas fórmulas de ejercer la dictadura lingüística, las presiones para imponer el valenciano, y ahora es imprescindible estar pendientes a esas maniobras.

Els "AYAM" MULADIS VALENCIANS que PARLAVEN ROMANÇ (i IV)

Seguint l’argument de l’articul anterior, i com a oposicio a la majoria dels “ayam” o indigenes valencians que parlaven en romanç (que es fusionaren en la nova civilisacio cristiana producte de la reconquista), anem a intentar descriure al grup de musulmans que no volgue integrar-se, aquells que en el temps tendiren a l’aïllament com a defensa d’una cultura diferent, i que se n’anaren com a conseqüencia del bando d’expulsio del 22 de setembre de 1609. Son l’unic grup del que parlen els acatalanats intentant refregar-nos-el per la cara de forma vergonyosament pueril.

La hora (digital) de León

Desde aquel lejano año 1906 que viera el alumbramiento del DIARIO DE LEÓN, el mundo se ha transformado profundamente en todos los aspectos sociales, económicos, políticos y geopolíticos. A pesar de que en aquel momento estaba en pleno apogeo la Segunda Revolución Industrial, la provincia de León no participaba de los adelantos de entonces, como sucedía en buena parte de España. La industrialización era escasa comparada con la existente en otras partes de Europa.

La Tercera Revolución Industrial, prácticamente coincidente con la Primera Guerra Mundial que asoló las tierras europeas inundándolas de sangre, tampoco tuvo especial repercusión en las poblaciones leonesas, al menos hasta pasados unos cuantos años. El retraso tecnológico nos perseguía.

Los turbios tiempos políticos previos a la Guerra Civil poco positivo hicieron por mejorar la situación. La vida en las tierras leonesas continuaba su ritmo lento, aletargado, como si no quisiera perder la esencia del pasado, tan sólo deseara disfrutar de un ritmo vital apacible, sin sobresaltos. En cierto modo, de felicidad ignorada por cotidiana, ajena a la evolución que bullía en otras partes del planeta.

La conflagración fratricida se utilizó para que los rincones de España sirvieran de campo de experimentación de novedosas tecnologías, si bien orientadas a conseguir ventajas en el ámbito militar. Algo de esto le llegó entonces a León, aunque hubiera sido preferible que fuera en otras circunstancias.