Historia d'un destarifo: DE CORONA D'ARAGO, a regne de Catalunya (II)

La cerimonia per a alimentar l’egocentrisme català, burlant-se de l’Historia, començà en 1856, quan Próspero de Bofarull y Mascaró, per conte de parlar de la Monarquia de la corona d’Arago, parlà de “la agregación de aquellos estados a la monarquía catalano-aragonesa…” (“Colección de documentos inéditos del archivo general de la corona de Aragón” p.VI). En 1869 Antonio Bofarull y de Brocá, en “Estudios, sistema gramatical y crestomatía de la lengua catalana”, es el primer que nomena “…la confederación llamada Corona de Aragón…”. I aixo deu ser tan “cientific”, com quan el mateix autor, en el mateix llibre, cita “la poderosa nacionalidad catalano-aragonesa. ¿Sera que tambe es “cientific” que Catalunya i Aragó son la mateixa nacionalitat?

I a partir d’eixos destrellatats conceptes, el parlar de “Corona d’Arago”, ha deixat de ser “modern” i “cientific”, donant pas al gran descobriment de lo que mai va existir: la “Confederacio catalano-aragonesa”. La incansable repeticio de l’expressio per un considerable cor de mones, nomes es explicable, per la por a no tocar el titul de “cientific”, otorgat pels quatre de la porquereta que es creuen els amos del corral.

BAYLE de VALENCIANOS

La Muixeranga y el barbarismo tarannà

Se veía venir. Tanto restregarse unos con otras, y el coronavirus no respeta las ceremonias de confusión del expansionismo catalán y la implantación de la religión muixeranguera. Ya tenemos el primer muerto en una muixeranga. En la fotografía, con los pinreles por delante (algo sucios, la verdad), el cadáver es portado por un comando feminista. La evidente hediondez de pies se aprecia en la cara de circunstancias del señor o señora que, vestida de guacamayo, los levanta para no pringarse el pelucón.

Historia d'un destarifo: DE CORONA D'ARAGO, a regne de Catalunya (I)

L’absencia de llimits de l’egocentrisme catalaniste, fa que, erigits en el melic del mon, s’autoconcedixquen la potestat d’inventar-se el passat historic, encara que tinguen que anar a calbots en els fets reals. Com vorem, s’atrevixen en tot, sense deixar rama verda. I lo mes penos es vore als acatalanats valencians fet-los el caldo gros.

Entrem en faena. Sabem que la denominacio “Corona d’Arago”, es el nom historic que es va consolidar, per a nomenar a un conjunt canviant de pobles, que per diverses raons compartien monarca, cada u dels quals, contava en institucions d’autogovern i lleis propies. Valencians i catalans, entre atres, formarem part de la Corona d’Arago.

Pero el nom historic de “Corona d’Arago”, no els fa gens de gracia als catalans. El nom deixa erm el seu ego. ¿Com pot ser que en el nom del conjunt no aparega Catalunya? ¿Perque “Corona d’Arago” i no “Corona de Catalunya”?

Valencians i catalans EN LES UNIVERSITATS ITALIANES

1Hui traurem a la llum un nou intent de manipulacio de l’expert en la materia, l’“il·l·lustrissim membre de l’AVL Sr. Ferrando.

Segons ell, una de les proves de que els valencians erem considerat catalans es que: “En una relació d'estudiants del Col·legi universitari dels espanyols, de Bolonya (Itàlia), figura, amb data de 1416, un «Martinus de Valencia, de Catalonia»”.

Ferrando, en eixa cita, preten anar mes alla, sugerint que es considerava que Valencia formava part de Catalunya. Vejam lo que diu Antonio Pérez Martín, en la seua ponencia “Primeros juristas valencianos en la universidad de Bolonia” en “Aulas y Saberes” VI congreso internacional de historia de las universidades hispánicas (Valencia 1999). Vol. II. p.302: “Otras veces, el añadido que podría significar la procedencia, no siempre significa realmente su procedencia: v. gr. Dos juristas importantes que aparecen en la documentación boloñesa son Rodrigo y Jaime Falcón de Valencia, que no eran originarios de Valencia sino de Tortosa…”

JOANOT MARTORELL, cavaller i escritor VALENCIÀ

Enguany commemorem el 610 aniversari del naiximent de l’escritor valencià Joanot Martorell, autor que va convertir la seua novela Tirant lo Blanch en l’obra mes universal de l’edat mija i, possiblement, en una de les mes importants de tots els temps.

Gracies a les investigacions, en un principi, de Jesús Villalmanzo i Jaume Chiner, ampliades despres per el primer, hui podem precisar, practicament, sense possibilitat d’erro, que Joanot Martorell no naix en Gandia, com tradicionalment es creïa, i figura en quasi totes les biografies, sino en Valencia, com se demostra en el document d’aveïnament del seu pare i yayo del 13 de febrer de 1400. I tampoc naix en 1414 o 1413, com s’afirmava d’asta fa poquet, sino en 1410.

No es pot interpretar el Tirant sense coneixer l’apassionant vida de Joanot, ya que la seua vida es l’autentica novela que inspira l’obra: batalles, viages, festes, etc...

Joanot Martorell naix dins d’una familia de la chicoteta noblea valenciana. Els Martorell varen estar vinculats a la casa Ducal de Gandia, lo que els va proporcionar una ascensio social important. El pare de nostre novelista, Francesc, va eixercir de Cuiner Major, Cambrer Real, Uixer d’Armes en temps de Martin I, i de Conseller Reial i promotor de negocis en la Cort d’Alfons V, el Magnanim.

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deporte (RSVAD) es una entidad emblemática fundada en 1859 que ha desarrollado su actividad sociocultural y agropecuaria en los últimos tres siglos. El “Acta Fundacional de la Real Sociedad de Agricultura” se aprobó el 24 de febrero de 1859 en el reinado de Isabel II y gobierno de O’Donnell. Actualmente el Rey emérito S. M. don Juan Carlos I ostenta la Presidencia honorífica de la Sociedad desde el año 1977. Asimismo fueron Presidentes de Honor, entre otras eximias personalidades, S. M. el Rey don Alfonso XII (1879) y el Excmo. Sr. don Miguel Primo de Rivera (1922). Con fecha de 2 de enero de 1998, la casa de S.M. el Rey de España concedió el título de “Real” a la Sociedad de Agricultura.

La Sociedad nació al socaire del pensamiento económico de los ilustrados Floridablanca, Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos y de la filosofía de las Sociedades Económicas de Amigos del País de la segunda mitad del siglo XVIII y del siglo XIX que asumieron el espíritu de la fisiocracia que sostenía que la riqueza de las naciones provenía de la explotación de los recursos naturales y fomentaba la protección de la agricultura. También propugnaba que el funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado.

ELS VALENCIANS i la mala fama dels catalans (I)

L’assignacio del toponim “català”, s’ha fet extensiva a no catalans en determinats contexts temporals, fisics i socials. I eixa caguila, a voltes, se nos ha penjat als valencians, com tambe als aragonesos i inclus a tots els espanyols.

Vorem, que hi ha raons que ho expliquen, en cada u dels contexts en que s’ha produit. Pero els valencians acatalanats, que ni atenen ni entenen de raons, presenten el fet descontextualisat i com si nomes haguera succeit a valencians, pretenent convertir-ho en la gran prova “cientifica” que demostra la catalanitat dels valencians. La fe de la secta catalanera, en que fora del català no hi ha vida i imbuits per la seua missio salvifica, els ha fet buscar i rebuscar una tirereta de cites, que escampen sense esme, per a conseguir la conversio dels “acientifics” valencians. I com tampoc no en son tantes, les forçades interpretacions d’algunes d’elles apleguen a ser divertides, per desficaciades.

En esta serie d’articuls, estudiarem les raons per les quals, ya des de l’edat mija, dir-li ad algu “català”, es converti en una especie d’insult, que prengue força principalment, en el renaiximent italià.

UNA FALSA reliquia

El Peno de la Conquista: una falsa relíquia I

En el sigle XIV, pero sobre tot en el XV, florixen quantitat de relíquies que son entregades a les iglésies, sense importar molt ni la seua procedència, ni per descontat la seua autenticitat. La fama i prestigi que alcançaven determinats temples per estos vestigis (no qüestionats per la mentalitat ciutadana de l'época), conseguien, d'una banda, fidelisar als feligresos pròxims (eren temps on proliferaven la construcció massiva d'iglésies), i d'una atra, i en funció del tipo de relíquia, obtindre un continu pelegrinage per a la contemplació de les mateixes, lo que es traduïa en un aument considerable de donatius.

A manera d'eixemple, nos trobem que, sense tindre constància per part de l'Evangeli de mal formacions congènites de Jesús o dels apòstols, es relacionen tres prepucis de Crist: en Anvers, Hildesheim i Santiago de Compostela. De Sant Joan Baptiste s'han arribat a contabilisar mes de 60 dits (entre ells 11 índexs) en diverses iglésies i convents europeus, 7 caps de sant Felip, 17 braços de sant Andreu, o les mes de 500 dents de santa Apolonia, en França.

També son curioses les llentilles i pa sobrants de “l’Últim Sopar” en el Sancta Sanctorum de Roma, o la cua de l'aca que va portar a Jesús, en el Museu de Prehistòria Contemporànea.

Cuando Cataluña VALENCIANIZÓ SU IDIOMA

Sorprende el epígrafe, pero es correcto. Hacia 1600, Andreu Bosch se desesperaba por la tendencia extendida en Cataluña de dar supremacía “e imitar a la Lengua Valenciana” (Títols d´honor. Perpinyà, 1628).

Esta influencia también afectaba al mismo Bosch, pues, aunque critica que sus compatriotas “mudaran la vocal a, en e” (p. 27) razonaba que escribir “las nostras ciencias” era menos correcto que “les nostres ciencies”.

En las mismas fechas, el catalán Onofre Pou, con su “Thesaurus”, Ilevaba hasta Perpignan el léxico valenciano: otonyo (no tardor), chiquet y chiqueta, iglesies, chulla, mija, servisis, car-chofa, giner, puncha, etc.

Con esta inmersión idiomática (deseada, no impuesta), una parte de Cataluña y Aragón valencianizaron su idioma a fines del siglo XVI. Fuera de esta influencia quedaron la parte oriental del territorio, incluida Barcelona. Eran tiempos en que el mismo Cervantes diferenciaba la dulzura del valenciano de la ruda “lengua gascona y catalana” (Quijote, II, Cap. 60), aludiendo erróneamente al occitano como gascón.

La FALSA MURALLA de la Llengua

 I

En la revista “L'Espill” de la primavera/estiu de l’any 1979, es troba una “Memoria” de Robert I. Burns titulada “La muralla de la llengua”. Burns, despres d’expondre les teories tradicionals que han mantes la pervivencia del romanç, durant la dominacio musulmana, pontifica diguent que “El conjunt dels fets, però, demostra que els dos pobles no s'entenien, i que el mur que els separava era la llengua àrab”. Anem a demostrar un conjunt de fets que tomben per terra estrepitosament, eixa pretesa muralla.

Cocentaina, es conquistada l’any 1244, per Jaume I. La revolta d’Al Azraq començada l’any 1245 i no controlada fins a 1258, deu ser la rao per la qual la carta pobla, data, segons Sanchis Sivera, de l’any 1260. Joan Ponsoda, transcriu part dels llibres de la Cort de del Justicia de Cocentaina, en el seu llibre "El català i l’aragonés en els inicis del Regne de València segons el Llibre de Cort de Justícia de Cocentaina (1269-1295)”

LAS BARRAS ROJAS Y AMARILLAS de la Iglesia

La hondas raíces de la Real Senyera

Ricart García Moya
1
Este aufegant agost de 2019, patint més calor que'n l'alcabor d'un forn y alluntat huitcents km del Reyne,
estiguí dotorejant per chicotetes iglesies. N'hiavía molta vellea en tot y, de la foscor dels temps migevals,
sobreixíen grans estandarts en roig y groc, cromatisme adoptat dels pagans per Silvestre I, en el sigle IV.

En septiembre de este 2019 estuve recorriendo pequeños pueblos casi vacíos entre León y la Sierra de la Demanda. En las iglesias, aparte de joyas de arte, casi todas tenían una o varias banderas de considerable tamaño, entre 5 y 6 metros, con franjas rojas y amarillas, estas últimas de menor anchura. En realidad ya las había visto en otros templos del Norte hacía cuatro décadas, y comprobé que el tiempo no disipaba lo dicho por los aldeanos, pues me repetían que: “Eran banderas de la Iglesia”. Nada más añadían sobre el simbolismo cromático ni el descomunal tamaño ¿Cuáles eran sus raíces? Las mismas que las de la Real Senyera.

Actitudes políticas conciliadoras de fray VICENTE FERRER

Los actos programados dedicados a homenajear el año jubilar vicentino están finalizando; pero la profunda devoción que los valencianos profesamos por este eminente santo valenciano continua plenamente viva.

La Real Academia de Cultura Valenciana no ha sido ajena a esta celebración. A lo largo de este año ha organizado un ciclo de conferencias dedicadas a analizar la figura y el entorno del dominico valenciano; le destinará un volumen de los “Anales” de la RACV que recogerá diversos artículos que estudian la polifacética personalidad de fray Vicente Ferrer, y el 4 de noviembre inauguró la exposición “Sant Vicent Ferrer, les claus d’un home de Deu”.

Fray Vicente Ferrer fue una personalidad comprometida y llamado a intervenir en los grandes problemas de su época. Fue uno de los predicadores más eminentes de la Europa bajomedieval. Eficaz pacificador y conciliador en los conflictos de su tiempo. Fue requerido para poner paz y tregua en los enfrentamientos de los bandos de Valencia. Tomó parte activa en el Cisma de Occidente y en las deliberaciones del Compromiso de Caspe para elegir rey de la Corona de Aragón. Participó en las famosas “Disputas teológicas de Tortosa-Sant Mateu” para atenuar las “controversias judeo-cristianas”.

IDIOMA VALENCIANO y género gramatical en -iste

El corporativismo universitario femenino y masculino, tras el eslogan mítico de la autonomía intelectual, actúa agresivamente enmanadas defensoras de la tramoya del discurso hegemónico que, en el viejo Reino, ordena la catalanización de la sociedad. Quien incumple esta premisa queda excluido del pesebre clientelar. De ahí que cualquier española con formación cultural media o alta suponga que no existe un idioma llamado valenciano. Así se lo enseñaron desde la escuela a la universidad, por lo que un artículo que defienda la existencia del mismo será, supuestamente, fruto de la ignorancia o politización idiomática. La actual invisibilidad y prohibición de la lenguavalenciana en la Administración y Enseñanza es un hecho y, además, se veía venir. En 1881, una revista literaria denunciaba “la tendencia de algunos escritores catalanes que quieren absorber el idioma valenciano en el suyo” (Revista de Valencia, t.II, diciembre 1881). Hoy, oficialmente, lo han logrado. No obstante, ¿por qué en fechas muy alejadas cronológicamente del siglo XXI se diferenciaba entre las dos románicas? Un humanista como Antoni Canals(Valencia, 1352), traducía al valenciáno la obra de Valeri Máxim aunque, según se lee en el prólogo, ya existía la traducción al catalán: “yo, a mandamiento de vuestra señoría, he sacado del latín en nuestra lengua materna valenciana... aunque otros la hayan sacado en lengua catalana”.

VALENCIANS i catalans (i cap. 4)

(VII)

El "Dietari del capellà d’Alfons el Magnanim", referit a l’any 1462, nos fa saber que: "Disapte, a XVIII° de març, de mati. fonch l'armada de Catalunya en lo Guerau,(Grau) e prengueren e robaren tot lo que pogueren.". Com no en degueren tindre prou, tornaren i "Divenres, a VII de maig, fonch la armada de catalans altra vegada en lo Guerau, robant lo que podien, e feren la via de Yviça.". ¡Redell quins germanets mes refurtadorets nos han eixit!

VALENCIANS i catalans (cap. 3)

(V)

En la pagina 25 del llibre "Alfons de Borja y la ciudad de Valencia", referent al valencià Arinyo, llegim que "...en 1419, los jurats, advertidos de las intrigas de ciertos curiales que pretendían su destitución para que lo sustituyera el catalán Pere Margaf, actuaron con rapidez y contundencia en su favor, consiguiendo que permaneciese en la cancillería, precisamente por su condición de valenciano: aparte de él -alegaban- "de aquesta ciutat no y ha home de ploma en cort". Per esta volta, les intrigues dels catalans, no pogueren en els valencians. ¿Com acabaràn les continues intrigues que hui menegen catalans i catalanistes en contra de la personalitat valenciana?

El 1420, el Consell municipal valencià obtingué la revocació del nomenament de catalans per a l'alcaidia d'Oriola i la governacio de Valencia. Lo mateix succeí en la Vall d’Uxo, quan el rei nomenà a Gispert de Talamanca, ya que era "non valentinus sed pocius catalanus". En les Corts catalanes de 1420, es demanà la destitució del governador del Rossello, per ser valencià. Llegim en "Pensamiento político catalán que "en las cortes catalanas de 1420, al presentar al monarca el 10 de abril los capítulos de corte, hácese constar en el 23 como los valencianos no podrán ejercer oficios jurisdiccionales dentro del Principado". I ...els panques nos parlaran de la germanor i del amor entre valencians i catalans. ¿Quina millor demostracio?

VALENCIANS i catalans (cap.2)

(III)

 

En maig de 1410, muigué el rei Martí sense deixar descendencia. Entre els pretenents a la corona, destacaven Ferran d’Antequera i Jaume d’Urgell. Havien de decidir "nou persones eletes al Parlament sobre la declaracio de qui havia de ser nostron Rey e Senyor, tres de cascun Regne: Arago, Valencia e Principat de Cathalunya" ("Llibre de memories")

Al poc de temps de morir el rei, escomençaren els moviments del comte d’Urgell, per a guanyar-se el favor dels valencians. De 1410 data una carta que consta en el manuscrit del Padre Diago "Apuntamientos para continuar los anales del Reino de Valencia" (reproduida per Ventura Pascual y Beltran en el Volum I p 448 del "III Congrés d’Historia de la Corona d’Aragó"), i que envià als Jurats de Xativa. Diu: "....Y como hayamos nascido de la rabaça, arbol y cepa, de donde todos los reyes de Aragón han baxado: y además desto nos hayamos criado con la leche Valenciana y Catalana: y tengamos claro conoscimiento de los Privilegios, Drechos usos y libertades de los dichos Reynos...." Vegem, que molta "llet valenciana" quan els interessa i tenim poder de decisio. Hui, que el nostre poder de decisio es troba a l’altura del betum, catalans i catalanistes dirien: "Leche Valenciana y Catalana", igual a "mucha leche catalana". "Oi què si?"

VALENCIANS i catalans (cap.1)

 (I)

Nomes havien passat 10 anys de la mort de Jaume I, quan l'octubre de l'any 1286, el seu net, el rei N'Amfos (Amfos I), fill de Pere I, concedí en Borriana, als "homens de la ciutat e totç los altres lochs del Regne de Valentia" el privilegi de fer Unió,"pusquen fer unitat ab sagrament". El privilegi autorisava a pendre mides estrategiques "possitis ponere cathenas per carrarias", per a defendre les llibertats i privilegis del Regne, "conservationem nostrae regaliae et iurium nostrorum"

El 9 de maig de 1347, regnant Pere II de Valencia, els jurats de la ciutat de Valencia convoquen l'Unió, per rao de molts i diversos agravis, perjuïns i actes contra "furs, uses, privilegis e libertats del regne de Valencia", que havien segut fets " per lo molt alt senyor rey e per sos officials e jutges delegats", els qui havien dit" que.l molt alt senyor rey es en possessio de no servar furs, privilegis, bons usos et libertats."

En el "Llibre de memories" trobem que "A 18 de novembre, dit any, fonch feta una campana, ... pera convocar los de la Unió"

El rei durant la visita a Valencia, ballà al so que li tocarem els valencians. En la "Cronica" del rei llegim que "..lo dit Goçalbo ab CCCC homens...vench ballar ab trompes e ab taballs al nostre real; e volguessem o no, haguem a ballar ab ells Nos e la Reyna."

LA LLENGUA VALENCIANA en l'iglesia (i III)

La simbiosis entre l’Iglesia i la llengua valenciana era perfecta fins ara, com hem vist en els articuls anteriors. Multitut son els testimonis d’autors que certificaven que les seues obres estaven traduides o redactades en la llengua que parlava el nostre poble: la valenciana. Son proves incuestionables que deixen en evidencia ad aquells que s’encaboten en negar la seua existencia en uns casos, d’adulterar-la en atres, i quan no, directament suplantant-la, com es el cas de la nostra ben pagada, encara que nos traicione, Academia Valenciana de la Llengua (AVL).

Els acolits-membres de l’AVL son els fanatics responsables d’oficialisar el catalanisme entre el poble valencià, i la traduccio del missal es un pas mes d’eixa catalanisacio, en este cas per a que es celebren les misses en catala, i no en la llengua propia, com ha segut la norma a lo llarc de la historia, a excepcio de les epoques dictatorials. En este clar eixemple de susticio d’una llengua per atra en l’Iglesia volen emular a l’arquebisbe Mayoral, quan despres de la batalla d’Almansa, va impodre per totes les parroquies el famos Item prohibitiu per a desterrar el valencià a favor del castellà.

"Ric repertori lèxic i fraseològic valencià"

"ACORD" DE L’ACADEMIA SOBRE EL "RIC REPERTORI LÈXIC I FRASEOLÒGIC VALENCIÀ."

 

I

El contingut del titul que he donat al present articul, es troba publicat en el DOGV de 24/06/2002

Eximenis, en 1383, en "Lo regiment de la cosa publica", definí la llengua valenciana, al dir: "…lenguatge compost de diverses lengues que li son entorn, e de cascuna a retengut ço que millor li es, e ha lexats los pus durs e los pus mals sonants vocables dels altres he ha presos los millors".

Els "il·lustrissims", per conte d´identificar i establir "los millors" vocables, els barrejen en "los pus durs e los pus mals sonants vocables" del català, perque saben que es l´unic cami que tenen, per a intentar conseguir la disolucio de la llengua valenciana dins d´un "totum revolutum", que preten la desaparicio de les caracteristiques que la individualisen.

No contents en aixo, intenten el desprestigi de formes valencianes baix el pretext de mes o manco "venerabilitat" segons el temps de quan es troba documentada, o segons diferents registres, de tal forma, clar, que el registre formal sempre correspon en la forma catalana, aplegant al ridicul de calificar expresions valencianes com a "pròpies de la comunicació oral espontània".

LA LLENGUA VALENCIANA en l'iglesia (II)

Denunciaven en l’articul anterior un nou intent de catalanisacio per part de l’AVL (el de l’iglesia), a traves del nou missal que, per la força, volem imposar al poble valencià, indistintament de que no conte en el respaldo oficial de les autoritats eclesiastiques.

Com comentaren abans, dos de les primeres obres sacres impreses traduides a una llengua romanç en el mon varen ser en llengua valenciana: la Biblia de Bonifaci Ferrer aixina com el Kempis de Miquel Pereç, lo que indica no a soles l’importancia lliteraria de la nostra terra, i l’extraordinaria preparacio dels nostres autors, sino el compromis de que el poble tinguera, per a una millor comprensio i assimilacio, les obres religioses en la seua llengua, la valenciana.

La produccio lliteraria religiosa en llengua valenciana, ademes de reconfortar l’espirit dels nostres paisans, va servir inclus de folga per a personages de fora del nostre Regne, com eren figures de la talla de Juan de Ávila, o inclus de santa Teresa de Jesús.

LA LLENGUA VALENCIANA en l'iglesia (I)

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en un intent mes d’adoctrinar-nos en el catala, s’ha decidit a traduir el missal. Baix l’excusa de fer un servici als valencians, volen conseguir que el nou arquebisbe, que es te que nomenar dins d’uns mesos, aprove lo que no han conseguit en Agustín García-Gasco durant cartorze anys: la catalanisacio de l’Iglesia. No obstant, l’AVL ha advertit que, indistintament de contar o no en el suport del arquebisbat, el publicarà i distribuirà, per a que els retors que ho desigen pugen utilisar-lo en la lliturgia, encara que no siga oficial.

Esta institucio, al servici de la dogmatisacio del catalanisme, pero sufragada pels imposts dels valencians gracies a l’aquiescencia del PP, ya va intentar en decembre de 2002 la seua aprovacio, encara que afortunadament va ser paralisada pels bisbes de les tres diocesis en juny de 2004, argumentant l’inexistencia de “un acort definitu” sobre la llengua.

Estos acolits de l’Institut d’Estudis Catalans van mes alla de fer “la Educación para la Ciudadanía” de Zapatero; volen que la ciudania s’eduque en la religio baix els parametres de la megalomania del catalanisme, indistintament de que, en la majoria dels casos, els que ho promouen siguen anticlericals o el seu vot al servici del catalanisme estiga per damunt de l’eclesiastic.

La denominacio LLENGUA VALENCIANA documentada en 1335

El comentari expositiu del ‘Liber amici et amati’, escrit en llatí, originari de Ramon Llull, que es troba en el foli 34v del manuscrit ‘N. 250. sup’ de la Biblioteca Ambrosiana de Milà, diu: “Ista expositio excerpta fuit ex magno volumine in lingua valentina composito per quemdam discipulum Raymundi. Inceptum Valentie mense decembris et finito mense Martii anni 1335. Laus Deo”.

Que vol dir en valencià:

“Esta exposició fon treta d’un gran volum compost en llengua valenciana per un cert discipul de Ramon (Llull). Escomençat en Valencia el mes de decembre i acabat el mes de març de 1335. Deu siga lloat”.

Es tracta d’una obra anonima, eixida de la produccio de la primera escola luliana, que esclatà en Valencia al poc de temps de la mort del mestre (1316). En el prolec del manuscrit del ‘Libre d’Amic e Amat’ es llig: “Io pecador indigne que mon nom hic sia scrit”. Trobem la mateixa frase en el ‘Libre de Benedicta tu’, de 1335 i en ‘l’Art de la confessio’, de 1336. També anonim i acabat en Valencia l’any 1337 es l’obra ‘De magnitude e parvitate hominis’. En canvi, si es presenta l’autor de ‘Art Memorativa’: Bernat Garí. L’escola luliana valenciana, capitanejada per Pere Rosell, fon atacada i perseguida per l’inquisidor català Nicolau Eimeric.

La llengua com a vehicul d'absorcio d'un poble

Alerta, fills de Valentinia, fills del Regne Valenciá, alerta! Alerta que’l modern instrument de conquista es la llengua. A defendre els drets de preeminencia que sus les demés llengües te dins de nostra Patria la nostra llengua valenciana, la llengua de les nostres mares. A repelir la invasió, la odiosa invasió de qualsevol llengua forastera. [...]

Els valencians tenim, puix, lo sagrat deure de defendre únicament la llengua Valenciana (valenciana, si senyor, no la de… qualsevol atra Espanta [sic] per més volguda que’ns sia, ni tampoco lo dialecto valenciani, castellanisat i rebordonit.’’

Si no fora perque està entre cometes, al ser una cita de Rossent Guimiel Enguix, i que la va publicar l’any 1906 en Valencia Nova, n.º 16, en el titul ‘‘P’el nostre idioma’’, en contraposicio al Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, celebrat en Barcelona, denunciant la pretesa absorcio del valencià pel catala, nos creuriem que estem parlant de l’actual AVL, perque a la fi te el mateix comés i objectius que pretenien els catalans de principis del sigle XX: que desaparega la llengua valenciana, per imposicio del catala.

El Corpus Christi en la Valencia medieval

La institución de la celebración del Corpus Christi se fundamentó en el milagro de la Hostia Sangrienta de Bolsena -pequeña ciudad cerca de Orvieto (Italia)- en el pontificado de Urbano IV (1251-1264). El Corpus conmemoraba el triunfo de la Eucaristía. La bula 'Transiturus de hoc mundo', expedida el 11 de agosto de 1264, reconocía el valor canónico definitivo e impulsó esta celebración en la Cristiandad. El culto a la Eucaristía se propagó rápidamente por las principales villas y ciudades de la Europa cristiana y creció el fervor popular en la Corona de Aragón. 

La exhibición de la Sagrada Hostia en una solemne procesión pronto se convirtió en un acto religioso-cívico suntuoso en poblaciones valencianas. En la ciudad de Valencia ya se celebró con anterioridad a 1326. Se admite que la Iglesia valentina a partir de Decreto de Urbano IV festejaba con oficio particular, el jueves después de la octava de Pentecostés, la festividad del Corpus, y a pesar de no poner en práctica, en principio, el Decreto de Juan XXII relativo a la procesión general, sí que se solemnizó el acto religioso-cívico, aunque no revistió la majestuosidad que merecía el Misterio.

La Mare de Deu dels Desamparats: Patrona militar del Reino

1

Pocas personas recuerdan, al atravesar el umbral de la Basílica, que se hallan en un monumento proyectado en tiempos difíciles para nuestros antepasados, y que sus sillares expresan gratitud a la Virgen por su protección en la epidemia de 1648 y la victoria del Reino de Valencia en la “guerra dels Segadors”. Esto último sucedió en 1650, cuando injustamente fue atacado el Maes­trazgo por franceses y catalanes. La agresividad enemiga se había incremen­tado ante la debilidad de las tropas enviadas por Felipe IV. Para hacernos una idea de la calamitosa actuación de estas fuerzas, sólo en el cruce del Ebro -11 de septiembre de 1650- se “ahogaron 50 soldados reales y 80 de infantería, que fueron llevados a un remolino” (Conquista de Cataluña, Barcelona, 1652, p. 15). Los catalanes, envalentonados, pensaban que el Reino de Valencia era presa fácil y que no ofrecería resistencia. Pero se equivocaron. Según Bartolomé Villalba, coetáneo de la guerra, los preparativos militares comenzaron “antes de ganarse Tortosa, sacando a la Vir­gen de los Desamparados con real aparato de su Capilla”. Previamente se prepararon “ora­dores que la aclamen”, siguiendo un ceremo­nial similar al actual.

La oratoria de Fray Vicente Ferrer

1

Este año para celebrar el VI centenario de su fallecimiento la ciudad de Valencia acogerá un congreso internacional sobre el santo valenciano Vicente Ferrer (Valencia, 1350-Vannes, 1419). La Facultad de Teología junto con la Archidiócesis de Valencia, la Universidad Católica San Vicente Mártir, la Universidad Cardenal Herrera-CEU, está preparando el Congreso “San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio. Ayer y hoy”. Otras instituciones culturales, también están preparando ciclos de conferencias en este año vicentino sobre este insigne dominico que ocupa un lugar destacado dentro de la historia valenciana, no sólo por sus escritos, sino también por la influencia religiosa y política que ejerció en su época. 

Religiosidad y Arte en los pasos procesionales de la SEMANA SANTA

1

La Semana Santa es la conmemoración anual en la que el calendario cristiano recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús de Nazaret. Es un período de intensa actividad litúrgica dentro de las diversas confesiones cristianas.

En muchas ciudades españolas salen en procesión diferentes cofradías y hermandades rememorando a personajes y hechos que se narran en los evangelios.

Las celebraciones y representaciones de Semana Santa han inspirado una ingente obra artística que refleja el sentimiento y fervor religioso de  la mayoría de los creyentes y se plasma, entre otras manifestaciones culturales, en la rica imaginaría española de los pasos procesionales que evocan escenas emotivas de profunda sensibilidad religiosa.

«Alteridad sexual. La verdad intolerable»

«Alteridad sexual. La verdad intolerable», un nuevo libro de la Profesora María Calvo Charro

La editorial Digital Reasons nos vuelve a sorprender con una nueva publicación electrónica (ebook) divulgativa en el ámbito de la antropología y la sociología. Es la respuesta a las políticas contra la familia y la identidad y dignidad de la persona y el mejor argumento frente a la omnipresente ideología de género. Como se explica en la presentación del libro,  ignorando las evidencias científicas, actualmente, estamos viviendo una época, tal vez la única en toda la historia de la evolución humana, en la que ciertos sectores ideológicos y políticos tratan de convencer a la sociedad de la identidad de ambos sexos. La pérdida de la esencia femenina implica necesariamente un menosprecio asimismo hacia la esencia masculina. De este modo, maternidad y paternidad son palabras sin sentido. La negación de la diferenciación sexual conduce a la identificación de las relaciones homosexuales con las heterosexuales, incluso desde el punto de vista legal, sin haber calibrado detalladamente las consecuencias sociales y psicológicas de tal medida.

Contestacio a

1

Baix est epigraf, en LEVANTE del dia 1er. de decembre, aparegué un llarc escrit, firmat per membres del colectiu "País Valencià i Democracia", que ben be podia quedar sense contestacio, per allo de "predicar en desert...." i l’atre adagi: "no hi ha pijor sort que el que no vol oir" Perque estem segurs de que tot lo que digam, pel dogmatisme i l’autosuficiencia congenita dels catalanistes, no ha de produir ningun efecte sobre ells, pero en atencio als llectors que encara creuen de bona fe en els peons del catalanisme, autors del citat articul, i en el fi de que se documenten un poc sobre l’actual controversia en torn a la llengua valenciana, intentarém fer unes explicacions.

L’articul mencionat es una volta mes el disc rallat de "la unitat de la llengua catalana", hipotesis que s’utilisa per a sometre ad ella, i a la disciplina de l’Institut d’Estudis Catalans, les llengües de Valencia i de Mallorca, per a fer-les desapareixer, evolucionant-les al catala. Lo que se preten es que nomes siga correcte escriure en catala, relegant el valencià a la cuina i als llibrets de falla, i en un cert determini, al panteo de les llengües mortes.

Ausias March, poeta de la Llengua Valenciana

1

El 3 de març de 1459 va morir en Valencia Ausias March. Els investigadors no s’han posat d’acort ni en la data ni en el lloc de naiximent. Uns mantenen que en Gandia o Beniarjo en 1397, i uns atres en 1400 en la ciutat de Valencia, que era a on residia la familia materna del poeta. Lo que si que està clar, i ningu ho posa en dubte, es que era valencià. De la mateixa forma que consta que des de molt jove prengue part en una actuacio valenta, en les distintes expedicions d’Alfons el Magnanim pel Mediterraneu, entre les que destaquen les conquestes de Cerdenya i Corcega. I que en 1419, ya ostentava la categoria de “Mossen”, lo que vol dir que ya havia segut nomenat cavaller.

Pero si va destacar per la seua actuacio militar, distinguint-lo el rey en 1425 com a “falconer major”, aixina com tambe per facultant-lo per a administrar justicia en la jurisdiccio civil i criminal en les seues possessions de Beniarjo, Vernissa i Pardines; per lo que va passar a l’historia es per la seua condicio de poeta.

Pérez Galdós y el idioma valenciano

Del Madrid burgués a la aldea más alejada, el máximo novelista español del siglo XX observaba in situ paisaje y paisanaje, anotando información de testigos directos. Así, cuando en 1904 tuvo que escribir en los Episodios Nacionales sobre los sefarditas, Galdós se traslada al norte de África y convive con una familia hebrea. Sus novelas históricas tienen andamiaje documental riguroso, con personajes anclados en ambientes auténticos. En el caso de los sefarditas de ‘Aita Tettauen‘, al reproducir su lengua comete pocos errores; p.e., usar ‘goi‘ propio de hebreos alemanes y no sefarditas de Tetuán (Weber: Galdós Studis. London 1974, p.32).

El autor de Fortunata y Jacinta también se ocupó de nosotros, y con tanto empeño que se convirtió en un perfecto historiador (algo que servidor no es, aunque el DdV me adjudique alguna vez tal honor a pie de artículo). Galdós admiraba a los valencianos desde que escribió sobre su heroísmo ante los franceses en la defensa de Zaragoza. Por el contrario, en ‘La campaña del Maestrazgo‘ muestra la brutalidad en que podemos caer, cuando la discrepancia ideológica se transforma en odio irracional.

¿Quina era la Senyera Reial de Jaume I?

Abans d’entrar a Valencia, el rei Jaume I havia pactat en el rei Zayyan, a traves del raiç Abulhamalet, la rendicio de Valencia a la seua persona, que no a l’eixercit, per a desgracia, especialment, dels aragonesos. Segons la tradicio, els moros van penjar en la torre d’Ali Bufat (despres del Temple) un drap imitant la senyera reial, com a prova de rendicio i a la vegada, com hem dit, com a avis que eixe territori no es podia saquejar per les tropes per acatament al rei. El capitul 282 del Llibre dels Feyts ho narra aixina: "enviam a dir al rey e raiç Abulhamalet, per tal que sabessen los christians que nostra era Valencia, e que negun mal no’ls faessen, que metessen nostra senyera en la torre que ara es del Temple; e els dixeren que’ls playa. E nos fom en la rambla, entre’l reial e la torre, e quan vim nostra senyera sus en la torre descavalgam del caval, e endreçam-nos ves orient, e ploram de nostres uils, e besam la terra per la gran merce que Deus nos havia feyta".