El valencià, anterior a Jaume I

“El valencià es una evolució del romanç antic, anterior a la venguda de Jaume I”

LES NORMES «DEL 32» I L'UNITAT DE LA LLENGUA

I. INTRODUCCIO

He de començar donant gracies a tots els qui se ho mereixen: al senyor presentador, per les paraules elogioses que m'ha dirigit i que reconec no mereixer-les; als senyors organisadors d'est acte, per l'honor que em conferixen de pendre part en este cicle de conferencies, ocupant esta docta catedra de cultura i llengua valencianes de Lo Rat Penat, i finalment a tots els qui m'honren en la seua presencia, fiats en l'esperança d'oir alguna novetat o cosa interessant.

Ben poc o no res puc dir a este dignissim auditori, que ell no conega ya, perque en Valencia s'ha fet molta llum sobre els problemes que afecten a la nostra identitat: historia, cultura, llengua, etc…, i, aci, en Lo Rat Penat particularment, sobre les normes ortografiques, dins d'este cicle tan important de conferencies. No es com en Castello, a on, per a nosatros (els qui alli defenem la nostra llengua materna i som atacats per mig d'una especie de terrorisme escrit), hi ha un lloc molt estret en els mijos de comunicacio social.

Guastavino, un valencià que revolucionà l'arquitectura en EE.UU.

Gracies a l’Institut d’Estudis Valencians, el passat mes de juny, tingueren la sort d’escoltar la magnifica conferencia impartida pel professor Fernando Vegas sobre la figura de Guastavino i la seua relacio en Valencia.

 L’arquitecte i constructor Rafael Guastavino, forma part d’eixe elenco de valencians que son reconeguts fora i oblidats, quan no ignorats, per el seus païsans. Naix en Valencia en 1842, just, com nos recordà el professor Vegas, en el moment en que es desmotaven moltes construccions, victimes de la desamortisacio de Mendizabal. Ser testic en primera persona de la composicio i configuracio de les estructures que s’anaven descuartisant li permitiria estudiar la tecnica tan popular valenciana, per a la construccio de les bovedes, com era la "boveda tabicada".

No mes acabar els seus estudis d’arquitectura, ya va inciar els seus proyectes en Barcelona: la fabrica Batlló o el Teatre de Massa, son clars eixemples.

En 1881 Rafael Guastavino en el seu fill de 9 anys (en els mateix nom i que despres es convertiria en el seu digne sucessor), 40 dolars i sense tindre ni idea d’angles desembarca en Manhattan convençut de trobar l’exit.

Amparo Cabanes Pecourt

La Asociación Cultural Cardona i Vives organizó una conferencia este martes 15 de mayo de 2018 con el título: “EL NAIXIMENT DEL REGNE DE VALÉNCIA”, a cargo de Doña Amparo Cabanes Pecourt, en el salón de actos de la Fundació Cajamar Castelló-Centre Social San Isidro, carrer d’Enmig nº 49 de la ciudad de Castellón de la Plana.

Doña Amparo Cabanes Pecourt (Valencia 1938) cursó estudios de Bachillerato y Magisterio, en Valencia. Obtuvo los grados de Licenciatura en Filosofía y Letras (1962) con Premio Extraordinario y de Doctora en Historia (1968) bajo la dirección de Don Antonio Ubieto Arteta, en la Universidad Literaria de Valencia. Desde 1963 hasta 1983 ejerció la docencia como Profesora Titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valencia.

Obtuvo mediante concurso-oposición nacional, la cátedra de Paleografía y Diplomática con destino en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Murcia (1982), pasando en septiembre de 1983, mediante concurso de traslado, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza, en cuyo claustro de profesores estuvo hasta su jubilación en 2008.

De septiembre de 1981 a diciembre de 1982 fue Consejera de Educación en el Consejo presidido por Enric Monsonis y, posteriormente hasta junio de 1983, fue Consejera sin cartera en el gobierno presidido por Joan Lerma.

LLuïs Revest i Corzo

Lluïs Revest i Corzo va naixer en Valencia en 1892 i va morir en Castello en 1963.

Don Josep Maria Guinot, el 3-11-88 dia d´ell en “Las Provincias“: Entre els primers escritors del “Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura“ el mes important es sense cap dupte, don LLuïs Revest i Corzo, archiver bibliotecari, profesor de l´Institut d’ Ensenyança Mija, investigador incansable i un home verdaderament erudit, qualitats envejables que hi ha que posar al costat de les seues grans virtuts humanes i cristianes i del seu tracte afabilissim, condicions que feen d´ell un ciutada model en tots els ordens.

El catalanisme sempre s´ha apropiat indegudament, als intelectuals valencians mes emblematics, i Revest no va ser l´excepcio. Silenciant lo molt que els perjudica i amplificant lo poc que els beneficia, inclus corregint obra escrita, falsegen el verdader pensament de l´autor (Els Gojos a la Mare de Deu del Lledo, estrenats l´any 24 en motiu de la Coronacio, els van corregir a finals dels anys 60, despres de mort l´autor).

El idioma valenciano en la Roma de los Médicis (III)

El idioma valenciano de Naharro

Dada la formación intelectual de Naharro, no pudo dominar las lenguas que usaba en sus comedias. Hay biógrafos que le suponen alumno en Salamanca; otros, como el de la Gran Enciclopedia Catalana, dan como cierto que estuvo prisionero en Argel. Lo evidente es que el extremeño, llegado a Italia a los 17 ó 18 años, no pudo aprender valenciano, alemán, vasco, italiano, portugués, francés, castellano y latín. En las comedias usa proporcionalmente estos idiomas en función de lo que él escuchaba en su círculo social italiano. De ahí que del vasco sólo hallemos la frase “bay fedea” ; y, en tudesco o alemán, poco más del famoso “bi got”. De mayor a menor cantidad encontramos versos en castellano, valenciano, latín, italiano, portugués y francés.

La lengua valenciana de Naharro no es la usada en los textos humanistas del 1500, los de corte renacentista de Germana de Foix, los de Luis de Milán o Fernández de Heredia. El extremeño copiaba el habla de valencianos que convivían en Roma durante años con gentes de otras naciones, adoptando barbarismos léxicos y solecismos morfosintácticos. Pese a ello, es indudable que el dramaturgo quería escribir en lengua valenciana, como podemos comprobar en su comedia Seraphina:

hui en dia” Usa el adverbio 'hui' valenciano, no el 'avui' catalán.

Columbretes, les nostres illes

L’estiu passat (18.6.2009), l’associacio castellonenca Cardona Vives, organisà un viage a les Illes Columbretes, per a fruir d’este parage tan emblematic que tenim els castellonencs. El viage fon en dijous degut a la gran cantitat de gent que vol visitar-les i les seues llimitacions, per ser un parage natural protegit, cosa que impossibilità ad alguns dels socis i amics poder acompayar-nos. L’eixida va ser des del Grau de Castello a bon mati (8 hores) per a poder aprofitar de totes eixes hores de bon sol que tenim en el nostre Mediterraneu. Ab motiu del viage a Columbretes parlaré un poc de les nostres illes i allo que he pogut trobar d’informacio sobre les mateixes.

Les Columbretes se troben a 56 Km. de la costa de Castello (30 milles nautiques), i per tant, tres hores de viage, aproximadament. La tripulacio de l’embarcacio nos digué que almorzàrem alguna cosa per a tindre l’estomec ple, i aixina, evitar marejos, cosa que ferem la majoria, encara que algu que atre caigué marejat tenint que tombar-se en la part baixa del barco. Quan s’arrimaven les 11 del mati, les verem apareixer en l’horiso i la gent, conforme anavem arribant, es fartà de fer-lis fotografies.

L’archipelec de Columbretes està compost per 4 grups de chicotets illots, sent el mes important de cada grup: L’Illa Grossa, La Foradada, La Ferrera i El Carallot, ocupant una extensio total de 19 ha. La part mes alta de les illes es el Mont Colobrer de l’Illa Grossa, alcançant els 67 metros.

El idioma valenciano en la Roma de los Médicis (II)

La 'Serafina valenciana' y cientifismo catalanero

Los autores catalanes partidarios de ampliar Cataluña hasta Orihuela (y sus colaboracionistas valencianos) se han lanzado como lobos sobre la comedia 'Seraphina', al considerarla “la primera muestra conservada en catalán de teatro profano” (Teatro del Renacimiento, Ed. Alfons el Magnánim, Valencia, 1987, p.8). Despreciando el texto original, estos comisarios lingüísticos repiten la versión 'científica' de la Gran Enciclopedia Catalana, según la cual Naharro usó el catalán en la Serafina. Por suerte, hay investigadores que respetan la documentación y hechos. El profesor Humberto López Morales,  en la  edición crítica más solvente de las comedias de Naharro, escribe:

«Pero más abundantemente que el latín, Naharro utiliza diferentes lenguas populares además del español: en la Seraphina, italiano y valenciano; italiano, en la Soldadesca, y muchas más en la Tinellaria» (Comedias de Torres Naharro. Ed. Taurus, Alfaguara.Madrid 1986, p.64)

Actualmente, esta afirmación puede acarrear la marginación comercial de autor y libro, pues los profesores catalaneros boicotean cualquier obstáculo a su credo. De igual modo, ninguna de las robotizadas universidades valencianas, controladas por la inmersión catalanista, se atrevería hoy a publicar artículos como “El valenciano en la Propalladia de Torres Naharro” ('Romance Philology', 1950, pp.262,270)

 

El idioma valenciano en la Roma de los Médicis (I)

('Historias del idioma valenciano', Valencia, 2003, p.52)

En 1517 el trotamundos extremeño Torres Naharro publica en Nápoles la Propalladia, obra que refleja ambientes romanos donde el optimismo de las triunfantes tropas españolas alterna con la picaresca de bellas cortesanas, escuderos raposos, ermitaños intrigantes, siervos de cardenales, etc. En una Roma culta y sibarita, el hormiguero humano de italianos, tudescos, valencianos, castellanos y franceses inspira cómicos enredos sobre asuntos de Venus y Baco.

Torres Naharro (Badajoz, h.1485) escribió sus comedias en Italia, adonde habría llegado antes del 1500. Todo indica que se enroló en el ejército de la Iglesia mandado por César Borja, hecho que le permitió retratar a los veteranos del mismo. En sus comedias, los soldados añoran “aquel tiempo de Alexandre” (el papa valenciano Borja), y “al padre de los soldados el buen Duque Valentino”, en alusión a César Borja, general de las fuerzas papales de su padre Alejandro VI. El dramaturgo convivió en Roma con personajes que hablaban valenciano, idioma entendido no sólo por los Borja, sino también por el círculo de León X, ya que en su corte se representaban comedias de Naharro donde se escuchaba esta lengua. El comediógrafo lo advierte en el introito de “Seraphina”:

La llengua valenciana en Catalunya (II)

En l’articul anterior reivindicava lo que hasta fa quatre dies ningu es questionava: la supremacia de la llengua valenciana front a la catalana, i com tenien que beure el catalans en la cuna del saber valencià per tal d’ilustrar la seua cultura, carent de continguts relevants. Be es cert que, una vegada adquirits eixos coneiximents, els catalans, en la nostra desinteressada i cordial ajuda, despres els han utilisat per a apropiar-se’ls i presentar-los com a propis. Pero mentres tant, i abans d’aixo, es continuaven publicant en Catalunya les obres escrites en llengua valenciana.

La famosa obra del nostre escritor Joan Roïç de Corella, Primera part del Cartoxa, es publicava en Barcelona l’any 1518, i com consta en el seu colofo: ‘‘... trelladada de lati en valenciana lengua’’.

El prolific autor valencià Miquel Pereç, reestampa en la Ciutat Comtal, tambe en 1518, el Libre del menyspreu del mon e de la imitacio de Jesuchrist, i diu: ‘‘aiixi mateix en valenciana prosa’’.

Parlaven en l’articul anterior de la figura rellevant de Francesc Eiximenis, i com diferenciava perfectament el catala del valencià. Una de les seues obres editades en Barcelona es Scala Dei, en l’any 1523, advertint: ‘‘Novament traduit de Llemosi en nostra lengua vulgar Valenciana’’.

El cuadrado mágico del adoctrinamiento catalanista

1
En el famoso De Laudibus sanctae Crucis (c. 820), el benedictino Rabano Mauro ofrecía ejemplos de caligramas sobre la Santa Cruz, que no es el caso del vil Compromís, enaltecedor del Islam y feroz martillo del Catolicismo.

El llamado cuadrado mágico era una ordenación enigmática de números que debían ser interpretados con lecturas en diagonal, a la inversa, en vertical, espiral, etc. Los autores cristianos preferían sustituir cifras por palabras de lectura enrevesada mediante recursos gráficos que, en ocasiones, alternaban latín y griego con lenguas vulgares.

En esta Navidad del 2017, la Generalitat del Compromís de Mónica Oltra y sus palmeros nos ha sorprendido en la prensa con un cuadrado mágico sardanero, de un nivel deliberadamente bajo; alejado de los caligramas poéticos de Apollinarie o los caligráficos persas del s. XVII. Así, en el Información de Alicante aparecía este anuncio-felicitación (que nos cuesta unos 60.000 €, sólo en este medio) que, para mayor inri, chocaba con la dramática noticia del mismo periódico: “La provincia no tiene una sola plaza libre de salud mental. Un millar de personas aguarda un hueco...” (Información, 18/12/2017).

La llengua valenciana en Catalunya (I)

Estic convençut de que els valencians (valencianistes) tenim un do especial per a aguantar les humillacions dels manipuladors de tanda, tant dels de fora de nostra Patria, com dels de la nostra casa (d’ahi la postilla de “valencianistes”, adjetiu utilisat i assumit inclus per els que no creuen o defenen la personalitat valenciana, cas dels catalanistes, o dels espanyolistes centralistes amagats de pseudovalencianistes). Les distorsions cognitives que patixen els porta a creure’s eixe mon artificial inventat per ells mateixos, sense donar-se conte de que la veritat esta per damunt de les seues usurpacions i felonies. I es que, per molt que alguns s’empenyen en distribuir panflets per a desvirtuar la realitat, i aixina poder presentar com a propi lo que es alie, ni la realitat ni l’historia poden canviar-la. Perque no hi ha mes veritat que les proves i mes si estes son contundents i sense ningun tipo d’apelatius, quedant aixina en evidencia i fent el ridicul mes espantos els que intenten disvirtuar-les, per mes que conten en afins irresponsables (en ocasions inocents), que assumint les funcions de ‘‘palmeros’’, es fan complices dels fins maquiavelics dels interessats.

Este tambe es el cas dels que presenten la llengua valenciana com un subproducte del catala, o lo que es pijor, com a catala directament.

El origen íbero del Valenciano IV

  1. El truco del ibero: sí, al ibero-catalán; no, al ibero-valenciano

El hibridismo ibero-catalán  es atractivo para los estudiosos expansionistas, aunque  hay que reprocharles que se apropien de ancestral léxico valenciano para dar peso a su argumentación. Sueñan con ampliar fronteras, pero fallidas por burdas e hirientes las estrategias de la Gran Cataluña y los ficticios Países Catalanes, ahora perfilan otra añagaza geopolítica que, si triunfara, significaría la legalización intelectual de la expansión.

El planteamiento es sencillo: el pueblo ibero habría tenido en Cataluña su núcleo matriz, de donde irradiaría idioma y cultura hacia Almería por el Sur y, por el Norte, hasta Marsella (Vidal, p.17). En el libro hay un significativo capítulo dedicado a “El Lenguadoc iberizado” (p.634), fundamentado en algo de epigrafía, cuatro apuntes de antroponimia, vagas citas sobre ligures e iberos y, sobre todo, mucha especulación nacionalista.

El origen íbero del valenciano III

  1. Eutropio de Valencia, entre iberos y visigodos valencianos del año 600

Un ibero-valenciano del s.II que naciera, valga el ejemplo, cerca de Bugarra o Moixent apenas conocería más lugares a lo largo de su vida y, posiblemente, su lengua ibera sería casi ininteligible a otro ibero de Almería o Tarragona. La ruralización de la sociedad, los peligros de viajar por un territorio sin protección y las escasas y deterioradas calzadas imperiales — especialmente a partir del siglo V—, impedían el desplazamiento en gran parte de su recorrido; factores que provocarían la partición dialectal de la lengua derivada de la ibera, pero no su desaparición. Desgraciadamente, la Alta Edad Media es período de sombra documental, con apenas datos orientativos sobre la transformación y fusión del ibero en el protovalenciano.

El origen íbero del valenciano II

  1. Más cientifismo en la Batalla de Valencia: la ‘hostia ibero-catalana’

El Ministerio de Cultura de España, generoso con lo que suponga fomentar el expansionismo catalán, sembrar el caos territorial y destruir a los valencianos, otorga subvenciones para editar obras como ‘Los vínculos europeos del substrato íbero. Substrato en  el catalán’ (Barcelona, 2009), de Joan C. Vidal (Vilafranca del Penedès, 1975), iberista que participa junto al colaboracionista Rafael Carril de Játiva en las actividades de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. Ayudando al futuro ‘Imperi Català’, el iberista Vidal también cuida la nomenclatura para que lo ‘valenciano’ sea gentilicio a destruir, innombrable. Así, tratando de protolenguas o idiomas de los siglos oscuros medievales, cita al... ¡levantino!:

«vasco, castellano, mozárable levantino, aragonés, portugués, etc.» (Vidal, p.20).

En su ensayo, Vidal afana un tesoro de palabras valencianas de sustrato ibero que, según dice, «fueron integradas en el antiguo catalán”. La conclusión sería que “el íbero estuvo íntimamente emparentado con el vasco”, y gran parte del léxico que se pensaba de origen occitano o provenzal sería derivado del ibero-vasco. El truco del ibero es perfecto: el provenzal-occitano sería, en gran medida, descendiente del ibero-vasco-catalán.

1 de abril de 1939

1 DE ABRIL DE 1939, FIN DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

 

TAL DIA COMO HOY, PERO DE 1939, FRANCO FIRMA EL ÚLTIMO PARTE DE GUERRA: LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA HA TERMINADO.

El 1 de abril de 1939, Franco dictaba el último bando de la guerra: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Lo hacía desde el palacio del Paseo de la Isla de la ciudad de Burgos, donde se encontraba aquejado de una afección gripal; la primera vez en toda la guerra que había enfermado. Cuando se le comunicó el final del incidente de Alicante, y después de dar las gracias, tomó una cuartilla para redactar, excepcionalmente, de su puño y letra, un parte de guerra.

El origen íbero del valenciano I

En septiembre de este 2013, pensando en la controversia sobre las raíces iberas del valenciano (escaramuza estival entre insólitos personajes, dentro de la Batalla de Valencia), fui a observar el nacimiento del Ebro. En Fontibre contemplé el pequeño estanque y manantial considerado, hasta hace poco, origen del río que da nombre a la península Ibérica. Al lugar acuden numerosos visitantes desconocedores de que nace 20 kilómetros arriba, en el Alto Campoo. Hacia allí, remontando el cauce del Híjar, llegué al verdadero punto  cero. Fue en 1987 cuando unos científicos del Instituto Geológico y Minero colorearon las aguas del Híjar y, como un Guadiana, observaron que resurgían en el manantial de Fontibre. Hasta esa fecha, quien hubiera negado que el Ebro nace en Fontibre hubiera sido catalogado de ignorante o visionario. El interés en que el turismo siga dejando beneficios mantiene el equívoco. Aquel día, mientras Fontibre rebosaba de turismo patrio, en la magnífica fonda ‘La Casuca’, junto al Híjar, estábamos cuatro gatos. A Fontibre y Reinosa les interesa mantener la tradición por interés crematístico.

La pilota valenciana i el tenis

¿Quin es l’orige del tenis?

No mai s’ha pogut contestar en precisio ad esta pregunta per que la majoria de cultures han tingut en el passat jocs de pilota ancestrals que, ve jugats en la ma, o en distintes ferramentes, podrien demanar per a sì, la seua paternitat.

L’ilustracio mes antiga que es coneix sobre jocs de pilota data de mes de 2000 anys abans de Crist i es troba en Egipte, en la tomba de Beni-Hassan.

N’hi han antecedents en Grecia i Roma; en els balnearis ya se jugava a pilota en uns pals. Arston de Carystins, prestigios entrenador de pilota de Alejandro Magno i Ovidio, en el seu “Ars Amatories“ emplea les paraules “raqueta“ i “rival“, lo que nos diu que en Roma ya se coneixia un joc paregut.

Tambe la cultura Azteca te un joc paregut al tenis; els indigenes jugaven en una pilota que colpejaven en la ma, se dia “Tlahtli“ i en lloc de ret ficaven un artistic tapis.

Els perses tenien un joc de pilota que consistia en colpejar la pilota en una especie de raqueta curta i encordada en budells curtits d’animals i el denominaven “Ciogan“ o  “Tchigan“ i que podria ser l’antepassat del frances “Chicane“ o “Jeu de paume“ (joc de la palma de la ma).

Tant en França com en Anglaterra, el joc de pilota va tindre gran esplendor, especialment en els segles XVI i XVII, degut a que alguns reis van ser grans aficionats i van fer construir molts locals a on poder jugar ells i tota la cort.

El ‘lemosín’, eufemismo de pureza de sangre idiomática del valenciano

¿Por qué y cuándo surge la foránea denominación de lemosín para el valenciano?. En la reconquista de Valencia, en 1238, nadie usaba esta palabra y, mucho menos, hablaba tal dialecto occitano salvo, quizá, algún soldado procedente del Macizo Central francés, feudo de Inglaterra hasta su liberación definitiva por Juana de Arco.

La denominación de lemosín, usada esporádicamente por trovadores que componían en occitano, no aludiría al valenciano hasta el siglo XVI y por motivaciones extralingüísticas. La inocencia guiaba la nomenclatura idiomática en tiempos de Jacme I Nadie había abierto la caja de Pandora del idioma como ariete del nacionalismo; lo que explica que el primer Llibre del Repartiment de Mallorca (a.1232) estuviera en latín y árabe; el de Valencia, en latín.

En el siglo XX, el círculo del IEC propagó con éxito que Jacme I había ordenado escribir en ‘català’ los Furs de Valencia (a.1261); pero el monarca, por supuesto, jamás dictó nada parecido en toda su vida. Lo que ordenó, como consta en el manuscrito, es que se redactaran en el ‘romanç’ entendido por el pueblo. ¿Y quiénes formaban ese pueblo en 1261?. Los reconquistadores apenas alcanzaban el 5 % de la población del Reino, siendo mayoría los muladíes valencianos de origen autóctono; colectivo al que jamás se le prohibió hablar su lengua iberorrománica, compartida con el árabe hispánico.

Nebot i Pérez i la seua obra gramatical

Josep Nebot i Pérez naix en Vilarreal en 1853 i mor en 1914. Cursà la carrera de Farmacia i descollà com escritor, pero la seua professio seria la de Archiver en la Biblioteca de l’Universitat de Valencia. D’entre les seues diferents publicacions es volen destacar les de caracter llingüistic: Apuntes para una gramática valenciana popular (1894) i Tratado de ortografía clásica valenciana (1910).

En temes filologics es autodidacte, com Constanti Llombart, en qui tenía depositades grans esperances per a solucionar el problema que generava l’anarquia ortografica en la qual es movien els escritors valencians del moment. Despres de la mort de Constanti Llombart publicà els Apuntes para una gramática valenciana popular (1894) en l’objecte de contribuir a posar solucio ad eixa situacio que considerava ben negativa per al progres de la llengua valenciana.

En esta obra destaquen els “Preliminares”, la “Parte Cuarta”, que es a on fa referencia a l’alfabet valencià i el correcte us de les diferents grafies, o el capitul V, molt extens, que dedica al verp i la conjugacio verbal.

“La manipulación”. Un manual de autodefensa

manipulacionEditorial Alienta
152 págs.
Tapa blanda

Este libro se dirige a todos aquellos que están cansados: cansados de que les pisen, de ser demasiado serviciales y benévolos, de sentirse vulnerables. Cansados, en definitiva, de que se les manipule. Gracias a un planteamiento novedoso, a unos casos tremendamente esclarecedores y a unos ejercicios prácticos, este libro le ofrece nuevas perspectivas y le proporciona una estrategia práctica con el fin de sortear las trampas de los manipuladores.

Jacques Regard es psicoterapeuta y miembro del Instituto de Investigación de Metapsicología de Palo-Alto, California. Ejerce como consultor de recursos humanos, especializado en desarrollo personal y management relacional.

Para más información, puede consultarse en  http://www.jacquesregard.com