De nou el Dret Civil Valencià

El passat mes d’abril Podemos presentava una solicitut, dirigida a la Taula i a la Junta de Portaveus del Congrés dels Diputats, instant a una reforma de la Constitucio que nos permeta recuperar el Dret Civil Valencià. Deixant a banda l’oportunitat de la data triada per este grup politic, just el dia 7 d’abril, el mateix en que en 1261 Jaume I jurava els Furs de Valencia, de tots es sabut que, tant esta proposta com tot el treball en este sentit, ha segut realisat per l’Associacio de Juristes Valencians, en José Ramón Chirivella al front. En este proposit de recuperacio de part del dret foral, esta entitat ha assumit tota la carrega d’anar conseguint el recolzamnet de 519 municipis dels 542 que sumen el total dels valencians, ademes del soport d’entitats civiques, culturals, sindicals, empresarials, etc., i tambe de casi totes les formacions politiques valencianes.

No se nos pot culpar de que sospitem una intencionalitat propagandistica per part del partit, que ve a adquirir un facil protagonisme aprofitant el treball fet pels juristes, a pesar de lo qual, aplaudirém l’iniciativa si realment se defen en fermea per a que no es quede en una atra intentona frustrada. Se donen circumstancies positives, ya que conta en el recolzament de tots els partits politics valencians en representacio en Corts –excepte Vox i Ciudadanos–, que a l’hora tenen els seus homonims en el Congrés; en estos moments, ademes en un govern central conformat precisament per PSOE+Podemos. Recordem que fon el govern de Zapatero el que paralisà este proces i recorregue al Constitucional per a tombar-lo.

2

A l’Associacio de Juristes Valencians se l’ha de felicitar per la gran labor realisada i per l’ample recolzament i consens conseguit de la societat valenciana, lo que per una atra banda genera sensacions contradictories ya que ¿a on està la pressio d’esta societat nostra? ¿Acas es prou en enviar una nota, un paper sagellat o timbrat, de recolzament? No i mil voltes no… Si no hi ha una veu, i una atra i mil que es facen reso i recolzen de deveres esta iniciativa… una vegada mes nos prendran el pel en Madrit.

3

Reclamar el Dret Civil Valencià es reclamar part de la llegisalcio foral que, encara que algu pense que es extemporanea, no ho es; nomes hem de mirar lo be que els va, especialment en la part economica, a vascs i navarresos, que per gestionar els seus propis recursos gogen de les majors rendes per capita de l’Estat. Algun dia nos plantejarem els valencians colectivament que el fet de mirar avant i al futur no te sentit si se dona l’esquena al passat, a les coses positives del passat, ad aquelles que feyen de la societat valenciana una colectivitat lliure en una llegislacio eixemplar.

Hui en dia urgix exigir la derogacio del Decret de Nova Planta al Cap de l’Estat, com ya ho exigiren els valencians –borbonics i austracistes– al poc de promulgar-lo el primer Borbo, el qual es venjà en sanya d’un poble en el que uns batallaren en un bando i atres en l’atre. Recordem el “Memorial” de Blanquer-Orti i les successives demandes per part d’uns atres jurats, sempre en representacio de la Ciutat i Regne de Valencia, els quals, en totes les ocasions, foren desatesos en absolut despreci.

4

La pobrea argumental del Tribunal Constitucional per a declarar inconstitucional part de la reforma de l’Estatut de 2006 i de les lleis que les Corts Valencianes llegislaren sobre Dret Civil, no haguera tingut cap base si no fora perque recorre a l’articul 149. 1. 8º, segons el qual l’Estat “te competencia exclusiva” en “llegislacio civil, sense prejuï de la conservacio, modificacio i densenroll per part de les Comunitats Autonomes dels drets civils, forals o especials, alli a on existixquen.” Per tant, el dret civil que se pot desenrollar pels parlaments autonomics es llimita a les institucions que se trobaven vigents quan entrà en vigor la Constitucio de 1978, lo que es referia als drets civils forals o especials alli a on existien, i no “alli a on han existit alguna volta”.

Com diém, es alguna cosa mes que la lloable iniciativa de l’Associacio de Juristes lo que requerix la consecucio d’esta demanda i d’unes atres, es tracta d’una presa de consciencia de la societat civil valenciana, i dels representants politics que han segut elegits per a proporcionar-li el major benestar possible. Mentres se faça politica provinciana, oportunista i partidista en els grans assunts que nos afecten com a coletiu, com a poble, serem incapaços de resoldre temes d’importancia per a millorar el nostre futur.

3 de maig de 2021

5

 

  • Juli Moreno i Moreno es Mestre i Llicenciat en Geografía i Historia. Professor de Llengua Valenciana per Lo Rat Penat i President de El Rogle.